Njoftim

05.01.2022

Gjatë muajit dhjetor 2021, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 6 seanca shqyrtuese
• janë mbajtur 18 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 12 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (5) Aktgjykime, (21) Aktvendime dhe (2) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 123/20
Parashtrues: S.K.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 177/20
Parashtrues: Sinan Shehu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 120/19
Parashtrues: Mursel Gashi
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 186/21
Parashtrues: Faik Miftari
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 176/21
Parashtrues: Florent Godeni, Fatmir Godeni dhe Binije Godeni
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 170/21
Parashtrues: Arianit Sllamniku dhe të tjerët
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 136/21
Parashtrues: Fejzullah Shasivari
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KO 127/21
Parashtrues: Abelard Tahiri dhe 10 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 179/21
Parashtrues: Besnik R. Berisha
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 176/21
Parashtrues: Xhemajl Dervishi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 144/21
Parashtrues: Emin Cakiqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 124/21
Parashtrues: Faik Kokollari
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 84/21
Parashtrues: Telekomi i Kosovës Sh.A.
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 143/21
Parashtrues Arianit Sllamniku
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 143/21
Parashtrues: Avdyl Bajgora
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 89/21
Parashtrues: Hekuran Sokoli
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 57/21
Parashtrues: Enes Xhemaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 09/21
Parashtrues: Selim Haidari
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 76/21
Parashtrues: Qemajl Babuni
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 54/21
Parashtrues: Kamber Hoxha
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 155/21
Parashtrues: Deli Shatri
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 123/21
Parashtrues: Luan Telaku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 115/20
Parashtrues: Muharem Rama
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 173/20
Parashtrues: Yusuf Timurhan
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 157/21
Parashtrues: Nexhat Veseli
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 155/20
Parashtrues: Rasim Sopa
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 129/20
Parashtrues: Hamdi Berisha
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 07/21 dhe KI 17/21
Parashtrues: Ali Shabani, Emine Shabani dhe të tjerët
Aktvendimi