Biblioteka

Biblioteka e Gjykatës u krijua në nëntor të vitit 2010, me kontributin e çmuar të Projektit për Reformë Ligjore të Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ).

Pjesa më e madhe e materialeve janë në gjuhën shqipe dhe angleze, por ka edhe botime në gjuhën frënge, gjermane, italiane dhe gjuhë të tjera.

Biblioteka shërben kryesisht për nevojat e personelit të Gjykatës, për qëllime të hulumtimit profesional, për hulumtime gjyqësore dhe për publikime.

Aktualisht, koleksioni i Bibliotekës së Gjykatës numëron 1500 tituj në këto fusha:

  • Drejtësi (e drejta kushtetuese, administrative dhe penale)
  • E drejtë ndërkombëtare
  • Të drejtat e njeriut
  • Legjislacioni kombëtar dhe jurisprudenca
  • Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut
  • Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut
  • E drejtë evropiane (e drejta e BE-së)
  • Gjykatat ndërkombëtare
  • Organizatat ndërkombëtare

 

Librat për Bibliotekën e Gjykatës mund të dhurohen duke i dërguar në këtë adresë:

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës
Perandori Justinian Nr.44,
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës