Njoftim

01.11.2021

Gjatë muajit tetor 2021, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 5 seanca shqyrtuese
• janë mbajtur 26 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 22 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (3) Aktgjykime, (18) Aktvendime dhe (3) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 184/20
Parashtrues: Đeljalj Kazagić
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 95/21
Parashtrues: Nexhat Elshani, si përfaqësues i pretenduar D. H.
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 56/21
Parashtrues: Emrush Berisha
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 131/21
Parashtrues: Qazim Binaku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 112/21
Parashtrues: Ismet Bytyqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KO 127/21
Parashtrues: Abelard Tahiri dhe 10 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 75/20
Parashtrues: Rrahman Rama
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 70/20
Parashtrues: Rasim Shabani dhe të tjerët
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 38/20
Parashtrues: Mirko Samardžić
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 38/21
Parashtrues: “MS Finance L.L.C.” me pronar Muhamet Shabani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 99/20
Parashtrues: Tatjana Stefanović
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 67/20
Parashtrues: Kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike “KEDS” sh.a.
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 39/21
Parashtrues: Abdullah Marmullaku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 55/20
Parashtrues: Arsim Biçaku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 121/21
Parashtrues: Bajram Hasani
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 94/21
Parashtrues: Fatmir Hoti
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 143/20
Parashtrues: Radovan Paunović
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 134/20
Parashtrues: Kompania e Sigurimeve “ZURICH Versicherungsveresin”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 100/21
Parashtrues: Moni Commerce Sh.p.k.
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 128/21
Parashtrues: Shkëlzen Mustafa
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 61/21
Parashtrues: Slavko Simić dhe 10 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 90/21
Parashtrues: Reshad Zherka
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 82/21
Parashtrues: Komuna e Gjakovës
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 37/21
Parashtrues: Isa Tusha, Naser Tusha dhe Miradije Tusha
Aktvendimi