Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, UZVP-ARJ nr.138/2019, të 3 dhjetorit 2019

Nr. të lëndës KI 143/20

Shkarko:
Parashtruesit:

Radovan Paunović

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Neni 46 - Mbrojtja e Pronës

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile