Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML. nr. 21/2021, të 25 shkurtit 2021

Nr. të lëndës KI 95/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Nexhat Elshani si përfaqësues i pretenduar D. H.

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Vendim për refuzim të kërkesës