Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Aktvendimit të Gjykatës Supreme, E.Rev.nr.65/2019, të 19 shkurtit 2020

Nr. të lëndës KI 134/20

Shkarko:
Parashtruesit:

Kompania e Sigurimeve “ZURICH Versicherungsveresin”

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Neni 31 - E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm , Neni 46 - Mbrojtja e Pronës

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile