Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. nr. 343/2019 të 24 dhjetorit 2020

Nr. të lëndës KI 37/21

Parashtruesit: Isa Tusha, Naser Tusha dhe Miradije Tusha

Shkarko:
Parashtruesit:

Isa Tusha, Naser Tusha dhe Miradije Tusha

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile