Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit [03/44/19] të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, të 8 shkurtit 2019

Nr. të lëndës KI 90/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Reshad Zherka

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Nuk janë shterur mjetet juridike

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile