Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit nr. 42-2021, të 11 janarit 2021 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

Nr. të lëndës KI 121/21

Shkarko:
Parashtruesit:

Bajram Hasani

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Neni 45 - Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes

Vendim për refuzim të kërkesës