Presuda

Zahtev za ocenu ustavnosti Zakona br. 06/L-155 o zabrani igara na sreću i presude [ARJ. UZVP. br. 83/2021] Vrhovnog suda od 7. septembra 2021. godine

br. predmeta KI185/21

podnosiocu: SHPK “CO COLINA”

Preuzimanje: