Sastav

Ustavni sud čini devet (9) sudija, koji treba da bude istaknuti pravnici najvišeg moralnog karaktera, sa najmanje deset (10) godina relevantnog profesionalnog iskustva. Sve sudije moraju posedovati diplome Pravnog fakuletata. Ostale relevantne kvalifikacije su regulisane zakonom. Načelo polne jednakosti će se poštovati.

Sudije imenuje Predsednik Republike Kosovo na predlog Skupštine i služiće na mandate od devet godina bez mogućnosti produžavanja. Odluka o predlaganju sedam (7) sudija zavisi od usvajanja dve trećine (2/3) svih poslanika Skupštine koji su prisutni i koji glasaju. Odluka o predlaganju dvoje (2) ostalih sudija se donosi na osnovu glasova većine poslanika Skupštine koji su prisutni i koji glasaju, ali samo nakon glasanja većine poslanika Skupštine koji zauzimaju mesta rezervisana ili zagarantovana za predstavnike zajednica koje ne čine većinsku zajednicu na Kosovu. Mandat sudije Ustavnog suda istice istekom perioda za koji je imenovan.

Mandat sudije Ustavnog suda može se prekinuti pre prirodnog isteka perioda za koji je izabran u slučaju:

  • davanja ostavke;
  • smrti;
  • trajnim gubitkom sposobnosti za obavljanje funkcije, nakon konstatacije nadležnog suda;
  • bolesti ili ostalih zdravstvenih problema, koji mu/joj onemogućavaju nastavak sprovođenja funkcije sudije Ustavnog suda;
  • razrešenja u skladu sa Članom 118 Ustava