Često postavljena pitanja

 • Koja je adresa i kontakt broj Ustavnog suda?

  Adresa Suda je:

  „Perandori Justinian“ br. 44, 10 000 Priština.

  Tel: +383 (0) 38 60 61 62

  Fax: +383 (0) 38 60 61 70

 • Koliko sudija ima Ustavni sud?

  Ustavni sud se sastoji od 9 (devet) sudija.

 • Koja je glavna odgovornost Ustavnog suda?

  Glavna odgovornost Suda je da osigura funkcionalnost institucija u zemlji u skladu sa Ustavom i zaštiti individualna prava i slobode garantovane Ustavom. Uloga i odgovornosti Ustavnog suda su propisani u Ustavu Kosova i Zakonu o Ustavnom sudu.

 • Koja je razlika između Ustavnog suda i drugih sudova?

  Dok se sudovi drugih nivoa bave utvrđivanjem činjenica, proverom zakonitosti stvaranja i uzimanja dokaza i kontrolom redovnog zakonskog postupka, Ustavni sud se bavi samo ustavnom kontrolom sudskog postupka sprovedenim u redovnim sudovima. Ustavni sud nije četvrti stepen unutar lanca pravosudnog sistema.

 • Ko može da podnese zahtev Ustavnom sudu?

  Svaka ovlašćena strana ili pojedinac mogu da podnesu zahtev Sudu i da zastupaju sebe. Na osnovu člana 113. Ustava Republike Kosovo, ovlašćene strane da podnesu zahtev Ustavnom sudu su:  Skupština Kosova (predsednik Skupštine i deset ili više poslanika), predsednik Republike Kosovo, Vlada Kosova, Ombudsman, opštine, redovni sudovi i pojedinci.

 • Kako da podnesem zahtev Ustavnom sudu?

  Podnošenje zahteva Ustavnom sudu se vrši popunjavanjem formulara zahteva, koji je objavljen i na internet stranici Suda (www.gjk-ks.org), zajedno sa “Smernicama” za popunjavanje formulara. Formular zahteva možete tražiti i direktno u Sudu, ali to može potrajati. Pre nego što popunite formular zahteva, molimo Vas da konsultujete  “Smernice” za popunjavanje formulara. Zahtev treba uputiti generalnom sekretaru, koji treba da uključuje datum njegovog podnošenja i treba da je potpisan od strane osobe koja ga podnosi. Popunjen formular zahteva trebate podneti redovnom poštom na adresu:

  Ustavni sud Republike Kosovo

  Generalni sekretar

  Ul.: „Perandori Justinian“, br. 44

  10 000 Priština

  Republika Kosovo

   

  Zahtev možete podneti i lično Sudu tokom redovnog radnog vremena ili preko elektronske pošte ([email protected]).

 • Na kom jeziku mogu podneti zahtev?

  Zahtev možete podneti na jednom od službenih jezika koji se koristi na Kosovu, dakle, na albanskom i srpskom jeziku.

 • Da li mi Ustavni sud može pomoći da popunim formular zahteva?

  Ne. Sud ne može da vam pomogne da popunite formular zahteva. Sud treba da ostane neutralan u svim zahtevima koje su podnele druge strane. S tim u vezi, pročitajte “Smernice” objavljene na internet stranici Suda.

 • Da li je obavezno zastupanje advokata u postupcima pred Ustavnim sudom?

  U slučajevima kada podnosilac zahteva izabere da ga zastupa druga osoba ili advokat, obavezno je da se zajedno sa zahtevom podnese i odgovarajuće punomoćje.

 • Da li mi Ustavni sud može pomoći da angažujem advokata?

  Ne. Sud ne može da vam pomogne da angažujete advokata za vaš slučaj.  S tim u vezi, možete kontaktirati Advokatsku komoru Kosova.

 • Šta se dešava sa podnetim zahtevom?

  Ustavni sud registruje i obrađuje svaki podnet zahtev. Razmatranje podnetog zahteva počinje registracijom zahteva u Sekretarijatu Suda. Nakon prijema zahteva, obaveštava se predsednik Suda, koji/koja će metodom žreba imenovati sudiju izvestioca za odgovarajući predmet i Veće za razmatranje sastavljeno od 3 (tri) sudija. Sudija izvestilac priprema preliminarni izveštaj o slučaju, zasnivajući se na činjenicama, dopustivosti i osnovanosti zahteva, koji zatim podnosi Sekretarijatu Suda. Sekretarijat dalje dostavlja Veću za razmatranje kopiju izveštaja i kopije spisa predmeta, koji su uključeni u zahtevu, svaki odgovor i priložene dokumente. Sve ostale sudije dobijaju kopiju izveštaja koju je pripremio sudija izvestilac.

 • Koliko može da traje postupak razmatranja zahteva?

  Sud razmatra zahteve podnete prema određenom redu i na osnovu reda registracije, u rokovima utvrđenim Zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom o radu. Međutim, Sud uvek uzima u obzir važnost i urgenciju predstavljenih slučajeva. To znači da, na primer, zahtevi koji se odnose na javni interes ili zahtevi za uvođenje privremene mere uvek imaju prioritet u odnosu na druge zahteve, bez obzira na vreme njihovog podnošenja.

 • Kako odlučuje Ustavni sud?

  Ustavni sud odlučuje većinom glasova sudija koji  su prisutni i koji glasaju. Sud ima kvorum ako je prisutno 7 (sedam) sudija.

 • Da li Ustavni sud može održati raspravu o podnetom zahtevu?

  Sud može da naloži održavanje rasprave, ako je uveren da je to neophodno za pojašnjenje dokaza. Rasprave su javne, osim ako Sud drugačije naloži.

 • Da li Ustavni sud može sâm da pokrene razmatranje slučajeva?

  Ne. Ustavni sud može da razmotri i donese odluku za određeno pitanje samo nakon podnošenja zahteva od strana ovlašćenih Ustavom.

 • Da li su odluke Ustavnog suda obavezne za sve druge državne organe?

  Odluke Suda da obavezujuće za pravosuđe i sve osobe i institucije Republike Kosovo.

 • Da li se može žaliti na odluku Ustavnog suda?

  Do članstva Republike Kosovo u Savetu Evrope i uživanja prava na podnošenje zahteva Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, odluke Ustavnog suda su konačne i bez prava na žalbu.

 • Gde se objavljuju odluke Ustavnog suda?

  Odluke Ustavnog suda se objavljuju u SlužView Pagebenom listu Republike Kosovo. Elektronska verzija odluka se objavljuje i na internet stranci Suda (www.gjk-ks.org) na četiri jezika: na albanskom, srpskom, turskom i engleskom jeziku.