Njoftim

01.07.2021

Gjatë muajit qershor 2021, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 2 seanca plenare
• janë mbajtur 13 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 9 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (7) Aktgjykime, (18) Aktvendime dhe (1) Vendim:

• Nr. i lëndës: KI 146/20
Parashtrues: Xhemile Krapi dhe 11 të tjerë
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 94/20
Parashtrues: Shefqet Fetahu dhe të tjerët
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 74/19
Parashtrues: SUVA Rechtsabteillung
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 70/21
Parashtrues: Burhan Tusha
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 51/21
Parashtrues: Skender Hyseni
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 08/21
Parashtrues: Mirishahe Shala
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 23/21
Parashtrues: Rabit Fazliu
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 235/19
Parashtrues: Kompania e Sigurimeve “Allianz Suisse Versicherungs- Gesellschaft AG”
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 111/19
Parashtrues: Kompania e Sigurimeve “SUVA Rechstabteillung”
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 131/20
Parashtrues: Arjana Syla
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 188/20
Parashtrues: Kompania e Sigurimeve “SUVA Rechstabteillung”
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 81/20
Parashtrues: Arbër Shkreli
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 142/20
Parashtrues: Albert Hyseni
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 51/19
Parashtrues: Qamil Lupçi
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 181/20
Parashtrues: Ndërmarrja private „Betoni“
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 158/20
Parashtrues: Komuna e Gjilanit
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 125/20
Parashtrues: Shaban Shala
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 195/19
Parashtrues: Banka për Biznes
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 53/21
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 45/21
Parashtrues: Samedin Bytyqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 12/21
Parashtrues: Violeta Hamidi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 03/21
Parashtrues: Rrahim Ramadani
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 11/21
Parashtrues: Sami Nuhaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 63/20
Parashtrues: Ilir Zymberi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 183/20
Parashtrues: Naser Husaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 186/19, KI 187/19, KI 200/19 dhe KI 208/19
Parashtrues: Belkize Vula Shala dhe të tjerët
Aktgjykimi