Parashtrimi i kërkesës

Fillimi i procedurës në Gjykatën Kushtetuese bëhet duke parashtruar kërkesën me shkrim në Gjykatë. Për parashtrimin e kërkesës duhet të përdoret Formulari i Kërkesës. Kërkesa i drejtohet Sekretarit të Përgjithshëm, duhet të përmbajë datën e parashtrimit dhe duhet të jetë e nënshkruar nga personi që e parashtron atë. Kërkesa mund të parashtrohet personalisht, me postë (letër) apo me postë elektronike (e-mail).

Parashtrimi i kërkesës

Fillimi i procedurës në Gjykatën Kushtetuese bëhet duke parashtruar kërkesën me shkrim në Gjykatë. Për parashtrimin e kërkesës duhet të përdoret Formulari i Kërkesës. Kërkesa i drejtohet Sekretarit të Përgjithshëm, duhet të përmbajë datën e parashtrimit dhe duhet të jetë e nënshkruar nga personi që e parashtron atë. Kërkesa mund të parashtrohet personalisht, me postë (letër) apo me postë elektronike (e-mail).

Parashtrimi i kërkesës

Fillimi i procedurës në Gjykatën Kushtetuese bëhet duke parashtruar kërkesën me shkrim në Gjykatë. Për parashtrimin e kërkesës duhet të përdoret Formulari i Kërkesës. Kërkesa i drejtohet Sekretarit të Përgjithshëm, duhet të përmbajë datën e parashtrimit dhe duhet të jetë e nënshkruar nga personi që e parashtron atë. Kërkesa mund të parashtrohet personalisht, me postë (letër) apo me postë elektronike (e-mail).

Abonohu këtu:

Tabelat statistikore

Kërkesa të bartura

Kërkesa të pranuara

Kërkesa të shqyrtuara

Vendime të publikuara