Historiat

Gledajući iz istorijskog aspekta, Kosovo je, kao federalna jedinica u bivšoj federaciji Jugoslavije, vršilo kontrolu ustavnosti putem Ustavnog suda. Iako je prvi Ustavni sud Federativne Jugoslavije osnovan još 1963. godine, na Kosovu se, zbog političko-društvene pozicije, kontrola ustavnosti primenjivala tek od 1969. godine.
Ustavnim zakonom o Socijalističkoj Autonomnoj Pokrajini Kosovo (dalje u tekstu SAPK) od 1969. godine prvobitno je osnovan ogranak Ustavnog suda pri Vrhovnom sudu Kosova. Ojačavanje zakonodavnih funkcija Pokrajine, proisteklo izmenom Ustava od 1971. godine, je uticalo i na širu organizaciju u oblasti zaštite ustavnosti i zakonodavstva. Tako je, amandmanom X o Ustavnom zakonu SAPK, osnovan Ustavni sud Kosova kao nezavisni organ za zaštitu ustavnosti i zakonodavstva, identičnih funkcija i pozicija sa

Ustavnim sudovima republika federativne Jugoslavije. Kačanički Ustav od 1990. godine takođe predviđa instituciju Ustavnog suda, kao onog koji garantuje i štiti ustavnost i zakonodavstvo, međutim ukidanjem autonomije Kosova, uspostavljanjem okupatorske vlasti Srbije, isti nikada nije osnovan. 

Nakon rata 1999. godine i uspostavljanjem privremene administracije UN na Kosovu, Ustavnim okvirom o privremenoj samoupravi, od 15. maja 2001. godine, je predviđeno osnivanje takozvanog Posebnog veća Vrhovnog suda za pitanja Ustavnog okvira. Iako u praksi ova institucija nikada nije osnovana, Ustavnim okvirom su predviđene samo funkcije  ovog veća i subjekata koji mogu inicirati postupak, međutim nije određen broj sudija kao ni način rada tog Veća

Radna grupa za osnivanje Ustavnog suda

Kao rezultat novih političkih odvijanja u zemlji i potrebe za osnivanjem ključnih institucija Republike Kosovo, maja 2008. godine, na osnovu odluke Predsednika Republike Kosovo Prof. Dr Fatmir Sejdiua i Premijera g. Hashim Thaçi formirana je radna grupa za osnivanje Ustavnog suda. Ova radna grupa bila je zadužena pripremom normativnog kadra neophodnog za funkcionisanje suda; pripremu plana budžeta za 2009, 2010 i 2011. godinu; pripremu hijerarhijske organizacije Ustavnog suda, kao i plana za uspostavljanje Ustavnog suda Kosova.Radna grupa se sastojala od predstavnika različitih institucija Republike Kosovo (Vlade i kabineta Predsednika), međunarodnih organizacija (USAID, MCK, Savet Evrope) i domaćih i stranih pravnih stručnjaka, koji su u periodu od maj – decembar 2009. godine, dali svoj doprinos u realizaciji svih zadataka kojima su zaduženi. Aktivnost radne grupe je podržana i od strane Sekretarijata grupe, tehničke i profesionalne podrške koju je pružila organizacija EWMI, uz finansijsku podršku DFID-a VB. Sastav radne grupe.

Predsedavajući:

 • Prof. Dr Arsim Bajrami - Ministar javnih službi
 • Mr.sc.Vjosa Osmani - Viši savetnik, kabinet Predsednika Republike Kosovo

Članovi:

 • Ramë Manaj - zamenik Premijera
 • Nekibe Kelmendi - Ministar pravde
 • Dr. Korab Sejdiu - Pravni savetnik, kabinet Predsednika Republike Kosovo
 • Dr. Visar Morina - Pravni savetnik / MJS
 • Dr. Robert Muharremi - Ekspert – Američki univerzitet Kosova
 • Dr. Gjylieta Mushkolaj - Ekspert – Univerzitet Prištine
 • Mr.sc. Arta Rama - Ekspert – Univerzitet Prištine
 • Mr.sc.Xhavit Shala - Pravni savetnik / MJS
 • Bedri Bahtiri - Rukovodioc odeljenja za zakonodavstvo - MP
 • Ilaz Ramajli - Ekspert - Advokat
 • Lazim Salihu - Ekspert - Advokat
 • Philippe Leroux-Martin - Pravna kancelarija MCK – ZPC
 • John Allelo USAID - USAID – viši savetnik za vladavinu zakona
 • Mr.sc. Gëzim Kolgeci - Koordinator sekretarijata radne grupe - EWMI
 • Argjentina Grazhdani - Direktor kancelarije EWMI

 • KI 05/17

  Ocena ustavnosti člana 11. Zakona br. 05/L-068 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237

  15.12.2017
 • KI 14/17

  Ocena ustavnosti rešenja PN. br. 298/2016 Apelacionog suda od 25. maja 2016. godine

  15.12.2017
 • KI 43/17

  Ocena ustavnosti rešenja br. 269/2015 Poreske administracije Kosova od 30. jula 2015. godine

  15.12.2017
 • KI 48/17

  Ocena ustavnosti neodređenih odluka javnih vlasti

  15.12.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: