Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

05 Oktobar 2017

Ustavni sud Republike Kosovo, u saradnji sa Vrhovnim sudom Republike Kosovo i uz podršku Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), organizovao je radionicu na temu: „Pravo na obrazloženu odluku - Njeni glavni elementi i zahtevi/Sudska praksa, stavovi i perspektive Vrhovnog suda i Ustavnog suda“, koja je održana u Solunu 3. i 4. oktobra 2017. godine.

Radionici su prisustvovali sudije i pravni savetnici oba suda, koji su, između ostalog, diskutovali i razmenili svoje stavove o principima pravičnog i nepristrasnog suđenja, o odlučivanju u razumnom roku, kao i o primeni odredaba Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLjP), a posebno člana 6 ove Konvencije.

Tema diskusije je bila i uticaj presuda Evropskog suda za ljudska prava (ESLjP) na kosovsko zakonodavstvo i sudsku praksu.

Među glavnim govornicima na radionici su bili i bivši predsednik Federalnog upravnog suda u Leipzigu, dr. Otto Mallmann, kao i Prof. dr Michaela Wittinger, profesor ustavnog prava i evropskog prava na Federalnom univerzitetu primenjenih administrativnih nauka u Brilu, Nemačka, koji su tokom prezentacije pružili opšti pregled nemačke sudske prakse o pravu na obrazloženu odluku i primenu člana 6 EKLjP.

 • KI 05/17

  Ocena ustavnosti člana 11. Zakona br. 05/L-068 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237

  15.12.2017
 • KI 14/17

  Ocena ustavnosti rešenja PN. br. 298/2016 Apelacionog suda od 25. maja 2016. godine

  15.12.2017
 • KI 43/17

  Ocena ustavnosti rešenja br. 269/2015 Poreske administracije Kosova od 30. jula 2015. godine

  15.12.2017
 • KI 48/17

  Ocena ustavnosti neodređenih odluka javnih vlasti

  15.12.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: