Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

05 Oktobar 2017

Ustavni sud Republike Kosovo, u saradnji sa Vrhovnim sudom Republike Kosovo i uz podršku Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), organizovao je radionicu na temu: „Pravo na obrazloženu odluku - Njeni glavni elementi i zahtevi/Sudska praksa, stavovi i perspektive Vrhovnog suda i Ustavnog suda“, koja je održana u Solunu 3. i 4. oktobra 2017. godine.

Radionici su prisustvovali sudije i pravni savetnici oba suda, koji su, između ostalog, diskutovali i razmenili svoje stavove o principima pravičnog i nepristrasnog suđenja, o odlučivanju u razumnom roku, kao i o primeni odredaba Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLjP), a posebno člana 6 ove Konvencije.

Tema diskusije je bila i uticaj presuda Evropskog suda za ljudska prava (ESLjP) na kosovsko zakonodavstvo i sudsku praksu.

Među glavnim govornicima na radionici su bili i bivši predsednik Federalnog upravnog suda u Leipzigu, dr. Otto Mallmann, kao i Prof. dr Michaela Wittinger, profesor ustavnog prava i evropskog prava na Federalnom univerzitetu primenjenih administrativnih nauka u Brilu, Nemačka, koji su tokom prezentacije pružili opšti pregled nemačke sudske prakse o pravu na obrazloženu odluku i primenu člana 6 EKLjP.

 • KI 11/17

  Ocena ustavnosti rešenja AC-I-12-0050-A0001 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 06. oktobra 2016. godine

  13.10.2017
 • KI 29/17

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 343/2016 Vrhovnog suda od 16. januara 2017. godine

  13.10.2017
 • KI 44/17

  Ocena ustavnosti rešenja A. br. 503/2006 ATK Nezavisnog odbora za reviziju od 17. septembra 2013. godine

  13.10.2017
 • KI 70/16

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 185/2015 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 28. decembra 2015. godine

  13.10.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: