Vendimet

 

Total: (1170 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 02/10 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, AP-KZ 181/2002, te 12 nëntorit 2002
Roland Bartetzko 29.09.2010
KI 11/09 Vendim
Tomë Krasniqi kundër Radio Televizionit të Kosovës dhe Korporatës Energjetike të Kosovës
Tomë Krasniqi 16.07.2010
KI 16/09 Vendim
Sami Sekiraqa kundër Vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës S.C.Ap. nr. 448/2006 dhe Vendimit te Gjykatës së Qarkut te Prishtinës D.C.P. nr. 521/2005
Sami Sekiraqa 08.07.2010
KI 68/09 Vendim
Emrush Kastrati kundër vendimit Pkl. Nr. 120/08 të Gjykatës Supreme të Kosovës
Emrush Kastrati 06.07.2010
KI 40/09 Aktgjykim
Imer Ibrahimi dhe 48 ish punëtorë të tjerë të Korporatës Energjetike të Kosovës kundër 49 aktgjykimeve individuale të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës
Imer Ibrahimi dhe 48 ish punëtorë të tjer&a 24.06.2010
KI 17/09 Vendim
Misin Beqiri kundër Ministrisë se Shëndetësisë të Republikës së Kosovës
Misin Beqiri 23.06.2010
KI 25/09 Vendim
Shefqet Haxhiu kundër Organizatës së punës "Industria e akumulatorëve"
Shefqet Haxhiu 23.06.2010
KI 06/09 Vendim
Parashtruesja e Kërkesës X kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme nr. 215/2006 Aktgjykimit të Gjykatës se Qarkut nr. 741/2005 Aktgjykimit të Gjykatës Komunale nr. 217/2004
Parashtruesi X 23.06.2010
KI 01/09 Vendim
Ismet Bajrami kundër Palës kundërshtare NewCo Ferronikeli Complex sh.p.k.
Ismet Bajrami 23.06.2010
KO 01/09 Vendim
Qemajl Kurtishi kundër Kuvendit Komunal të Prizrenit
Qemajl Kurtishi 21.06.2010
KI 13/09 Vendim
Sevdail Avdyli kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme A. Nr. 533/2006 të datës 11 shtator 2006 dhe Aktgjykimit të Gjykatës Supreme A. Nr. 533/2006 të datës 2 dhjetor 2006
Sevdail Avdyli 18.06.2010
KI 50/09 Vendim
Afrim (Ajet) Haxha kundër Prokurorit Publik te Qarkut në Mitrovicë
Afrim (Ajet) Haxha 17.06.2010

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]