Vendimet

 

Total: (1170 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 118/10 Vendim
Shoqata e Sigurimeve në Kosovë kundër Ligjit nr. 03/L -179 për Kryqin e Kuq të Republikës së Kosovës
Shoqata e Sigurimeve në Kosovë 24.12.2010
KI 88/10 Aktvendim
Agim Paca kundër Enver Hasanit, ish Rektor në Universitetin e Prishtinës
Agim Paca 24.12.2010
KI 37/09 Vendim
Parashtruesi i kërkesës X kundër Vendimit të Senatit të Universitetit të Prishtinës dt. 29/09.2009
X 24.12.2010
KI 44/09 Vendim
Metush Haziri kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, A. Nr. 2705/2007
Metush Haziri 24.12.2010
KI 53/09 Vendim
Avdi Kastrati kundër Vendimit të Gjykatës së Qarkut të Prizrenit Ac. Nr. 540, te 8 qershorit 2009
Avdi Kastrati 24.12.2010
KI 56/09 Aktgjykim
Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë kundër Kuvendit Komunal te Prizrenit
Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë 22.12.2010
KI 26/09 Vendim
Ekrem Gashi kundër Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës
Ekrem Gashi 17.12.2010
KI 08/09 Aktgjykim
Vleresimi i kushtetutshmerise se aktvendimit te Gjykates Komunale ne Ferizaj, Aktvendimi C. nr. 340/2001, i dates 11 janar 2002
Ali Azemi 17.12.2010
KI 58/09, 59/09, 60/09, 64/09, 66/09, 69/09, 70/09, 72/09, 75/09, 76/09, 77/09, 78/09, 79/09, 3/10, 5/10, 13/10 Aktgjykim
Lënda e Gani Prokshit dhe 15 ish punëtoreve tjerë të Korporatës Energjetike të Kosovës kundër 16 Aktgjykimeve individuale të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës
Gani Prokshi 11.11.2010
KI 17/10 Vendim
Vesel Tmava dhe të tjerët kundër Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit të Republikës së Kosovës
Vesel Tmava 11.11.2010
KI 18/09 Vendim
Reshat Karanxha kundër Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Reshat Karanxha 11.11.2010
KI 20/09 Vendim
Petrit Morina kundër Aktgjykimit AP. Nr. 495/2003 të Gjykatës Supreme të Kosovës, të datës 7 prill 2004
Petrit Morina 11.11.2010

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]