Vendimet

 

Total: (1170 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KO 119/10 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së neneve 14 (1) 6, 22, 24, 25 dhe 27 te Ligjit për te Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Nr. 03/L-111, te 4 qershorit 2010
Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës 30.12.2010
KO 97/10 Aktgjykim
Në mbështjen e kërkesës se parashtruar nga Ushtruesi i Detyrës se Presidentit, Dr. Jakup Krasniqi, lidhur me mbajtjen e postit të Ushtruesit të Detyrës së Presidentit dhe njëkohësisht të postit të Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Demokratike të Kosovës.
Jakup Krasniqi 28.12.2010
KI 03/09 Vendim
Nexhmedin Llumnica kundër Vendimit C1. nr. 618/02 të Gjykatës Komunale të Prishtinës

Nexhmedin Llumnica 24.12.2010
KI 48/09 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë të Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës A Nr. 874/08 dhe Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Mlc Nr. 43/2007
Jusuf Hashani 24.12.2010
KI 26/09 Vendim
Ekrem Gashi kundër Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës
Ekrem Gashi 24.12.2010
KI 35/09 Vendim
Halit Bahtiri kundër Drejtorisë së Arsimit të Kuvendit Komunal në Podujevë
Halit Bahtiri 24.12.2010
KI 49/09 Aktvendim
VLERESIMI I KUSHTETUTSHMERISE të Vendimit të Gjykatës Komunale ne Gjilan, E. nr. 299/05, të datës 26 maj 2009 dhe Vendimit të Gjykatës Komunale në Gjilan, P. nr. 772/05, të datës 26 mars 2009 dhe Vendimit te Gjykatës Komunale në Gjilan, Ed. nr. 44/09, të datës 25 nëntor 2009
Veli Sermaxhaj 24.12.2010
KI 61/09 Aktvendim
Vlerësimi i kushtetutshmërisë të Urdhrit të Kryetarit të Komunës së Gjakovës, i datës 22 janar 2008
24.12.2010
KI 67/09 Aktvendim
VLERESIMI I KUSHTETUTSHMERISE të Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtine, P. 1216/2004, i datës 03 shkurt 2006
Idriz Ratkoceri 24.12.2010
KI 04/10 Aktvendim
Xhafer Maliqi dhe të tjerë kundër Odes së Avokateve të Kosovës
Xhafer Maliqi 24.12.2010
KI 07/10 Aktvendim
Vlerësimi i kushtetutshmërisë të vendimit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës, Nr. 112/08, të datës 5 qershor 2009
Komuna e Klines 24.12.2010
KI 09/10 Aktgjykim
Kimete Bikliqi kunder Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
Kimete Bikliqi 24.12.2010

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]