Vendimet

 

Total: (1116 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 49/09 Aktvendim
VLERESIMI I KUSHTETUTSHMERISE të Vendimit të Gjykatës Komunale ne Gjilan, E. nr. 299/05, të datës 26 maj 2009 dhe Vendimit të Gjykatës Komunale në Gjilan, P. nr. 772/05, të datës 26 mars 2009 dhe Vendimit te Gjykatës Komunale në Gjilan, Ed. nr. 44/09, të datës 25 nëntor 2009
Veli Sermaxhaj 24.12.2010
KI 61/09 Aktvendim
Vlerësimi i kushtetutshmërisë të Urdhrit të Kryetarit të Komunës së Gjakovës, i datës 22 janar 2008
24.12.2010
KI 67/09 Aktvendim
VLERESIMI I KUSHTETUTSHMERISE të Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtine, P. 1216/2004, i datës 03 shkurt 2006
Idriz Ratkoceri 24.12.2010
KI 04/10 Aktvendim
Xhafer Maliqi dhe të tjerë kundër Odes së Avokateve të Kosovës
Xhafer Maliqi 24.12.2010
KI 07/10 Aktvendim
Vlerësimi i kushtetutshmërisë të vendimit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës, Nr. 112/08, të datës 5 qershor 2009
Komuna e Klines 24.12.2010
KI 09/10 Aktgjykim
Kimete Bikliqi kunder Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
Kimete Bikliqi 24.12.2010
KI 118/10 Vendim
Shoqata e Sigurimeve në Kosovë kundër Ligjit nr. 03/L -179 për Kryqin e Kuq të Republikës së Kosovës
Shoqata e Sigurimeve në Kosovë 24.12.2010
KI 88/10 Aktvendim
Agim Paca kundër Enver Hasanit, ish Rektor në Universitetin e Prishtinës
Agim Paca 24.12.2010
KI 37/09 Vendim
Parashtruesi i kërkesës X kundër Vendimit të Senatit të Universitetit të Prishtinës dt. 29/09.2009
X 24.12.2010
KI 44/09 Vendim
Metush Haziri kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, A. Nr. 2705/2007
Metush Haziri 24.12.2010
KI 53/09 Vendim
Avdi Kastrati kundër Vendimit të Gjykatës së Qarkut të Prizrenit Ac. Nr. 540, te 8 qershorit 2009
Avdi Kastrati 24.12.2010
KI 56/09 Aktgjykim
Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë kundër Kuvendit Komunal te Prizrenit
Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë 22.12.2010

Linku i faqes se vjeter të vendimeve