Vendimet

 

Total: (1139 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KO 29/11 Urdhra të tjerë
Vlerësimi i kushtetutshmërisë te Vendimit te Kuvendit te Republikës së Kosovës, Nr. 04-V-04, te 22 shkurtit 2011, lidhur me zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës.
Sabri Hamiti dhe deputete te tjere 01.04.2011
KI 36/09 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë të mosekzekutimit te Aktgjykimit C. nr 388/05 të Gjykatës Komunale te Gjilanit
Ruhan Berisha 01.04.2011
KI 25/10 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë te Vendimit te Dhomës se Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, ASC-09-089, te 4 shkurtit 2010
Agjencia Kosovare e Privatizimit 31.03.2011
KO 29/11 Aktgjykim
Vlerësimi i kushtetutshmërisë te Vendimit te Kuvendit te Republikës së Kosovës, Nr. 04-V-04, lidhur me zgjedhjen e Presidentit te Republikës së Kosovës, i datës 22 shkurt 2011.
Sabri Hamiti dhe deputete te tjere 30.03.2011
KO 29/11 Urdhra të tjerë
Sabri Hamiti dhe Deputetë të tjerë kundër Vendimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Nr. 04-V-04, në lidhje me zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës (Mendim mospajtues i gjyqtarëve Robert Carolan dhe Almiro Rodrigues)
30.03.2011
KI 84/10 Aktvendim
Agim Stubilla kundër Aktgjykimit PKL nr. 69/2010 tëGjykatës Supreme, Aktgjykimit P. nr. 129/2009 të Gjykatës Komunale të Lipjanit dhe Vendimit të Policisë së Kosovës P. nr. 122/VDP/2010
Agim Stublla 23.03.2011
KI 65/09 Aktvendim
Vlerësimin e kushtetutshmërisë se Aktgjykimit te Gjykatës Supreme të Kosovës, A. Nr. 727/2009
Zejni Selimi 21.03.2011
KI 72/10 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Kuvendit Komunal të Prishtinës Nr. 353-1297, të datës 29 qershor 2010
AGEF Gmbh 21.03.2011
KI 44/10 Aktvendim
Gafur Podvorica kundër Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Gafur Podvorica 18.03.2011
KI 62/10 Aktvendim
Azem Ademi kundër Ministrisë së Drejtësisë
Azem Ademi 18.03.2011
KI 29/09, KI 32/09 dhe KI 47/09 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë të Urdhëresës Administrative te UNMIK-ut Nr. 2003/13, të ndryshuar dhe zëvendësuar.
Teki Bokshl, Avdi Rizvanolli dhe Qaush Smajlaj 17.03.2011
KI 11/10 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë te vendimit te Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. 39S/2008 dhe vendimit te Gjykatës së Qarkut në Komunën e Pejës Ac. Nr.306/o6
Feti Islami 14.03.2011

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]