Vendimet

 

Total: (1097 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 28/09 Vendim
VENDIM PËR PAPRANUESHMËRI në Rastin nr. KI 28/09

lIaz Çerkinaj 11.11.2010
KI 33/09 Vendim
Fillim Musa Guga kundër Vendimeve të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, SCEL-08-0001 i datës 17 qershor 2008 dhe SCEL -08-0001 i datës 10 shtator 2008
Fillim Musa Guga 11.11.2010
KI 38/09 Vendim
Radio Zëri i Sharrit kundër Vendimit A. nr. 2194/07 të Gjykatës Supreme të Kosovës, i datës 12 shkurt 2009
Radio Zëri i Sharrit 11.11.2010
KI 42/09 Vendim
Halil Karafeta kundër Vendimit Nr. 262/2009 i Gjykatës Supreme të Kosovës, i datës 26 qershor 2009
Halil Karafeta 11.11.2010
KI 54/09 Vendim
Ahmet Fetiu kundër Vendimit A. nr. 298/2009 të Gjykatës Supreme të Kosovës të datës 11.09.2009
Ahmet Fetiu 11.11.2010
KI 62/09 Vendim
VENDIM PËR PAPRANUESHMËRI në Rastin Nr. KI 62/09
Sadik Sheme Bislimi 11.11.2010
KI 06/10 Aktgjykim
Valon Bislimi kundër Ministrisë së Punëve të Brendshme, Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Ministrisë së Drejtësisë
Valon Bislimi 01.11.2010
KI 14/09 Vendim
Trashëgimtaret e Ymer Loxhës dhe Sehit Loxhës kundër Vendimit Nr. PKL. Nr. 21/07 të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, i datës 17 dhjetor 2008
Trashegimtaret e Ymer Loxhës dhe Sehit Loxhës 21.10.2010
KI 47/10 Urdhra të tjerë
Opinion i përbashkët mospajtues i gjyqtarit Almiro Rodrigues dhe gjyqtares Snezhana Botusharova
Naim Rustemi dhe 31 deputetë të tjerë 13.10.2010
KO 80/10 Aktgjykim
Kërkesa e Presidentit te Republikës së Kosovës, Shkëlqesisë së tij, Dr. Fatmir Sejdiu , për sqarim të kompetencave në rastin e kryetarit te Rahovecit, z. Qazim Qeska
Dr. Fatmir Sejdiu 07.10.2010
KI 47/10 Aktgjykim
Naim Rrustemi dhe 31 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës Vs. Shkëlqësisë së tij, Fatrmir Sejdiu, President i Republikës së Kosovës
Naim Rrustemi dhe 31 deputetë të tjerë 29.09.2010
KI 02/10 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, AP-KZ 181/2002, te 12 nëntorit 2002
Roland Bartetzko 29.09.2010

Linku i faqes se vjeter të vendimeve