Vendimet

 

Total: (1139 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 117/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ nr. 18/16, të 23 majit 2016
Rexhep Lushtaku, Tafil Meha, Shefqet Bytyqi, Bedri Gashi 13.06.2017
KI 133/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, A. A. nr. 232/2015, të 9 marsit 2016
Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar “3CIS JSC” 13.06.2017
KI 138/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Kzz. 136/16, të 14 korrikut 2016
Gani Gërbeshi 13.06.2017
KI 145/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 263/2016, të 9 nëntorit 2016
Kujtim Shabani, Lulëzim Shabani, Luljeta Shabani dhe Alije S 13.06.2017
KI 147/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 250/2016, të 13 tetorit 2016
Asllan Fazliu 13.06.2017
KI 34/17 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, KGJK nr. 50/2017, të 6 marsit 2017
Valdete Daka 12.06.2017
KI 34/17 Urdhra të tjerë
Mendimi Mospajtues i gjyqtarëve Altay Suroy dhe Bekim Sejdiu ndaj Aktgjykimit në rastin Nr. KI34/17
Valdete Daka 12.06.2017
KI 34/17 Urdhra të tjerë
Mendim Mospajtues i gjyqtares Gresa Caka-Nimani
Valdete Daka 12.06.2017
KI 148/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prizren, CP. nr. 1976/13, të 22 majit 2014
Mitat Qovanaj 09.06.2017
KI 109/16 Vendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së një vendimi ose akti të pacaktuar të një autoriteti publik
Lumni Limaj 09.06.2017
KI 22/16 Urdhra të tjerë
Mendim mospajtues i gjyqtares Snezhana Botusharova
Naser Husaj 09.06.2017
KI 22/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 335/2015, të 14 dhjetorit 2015
Naser Husaj 09.06.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]