Vendimet

 

Total: (1097 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 82/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Pml. nr. 13/2016, të 10 shkurtit 2016
Ðeljalj Kazagić 07.03.2017
KI 96/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, AC-I-0293, të 6 prillit 2016
Shaha Salihu-Fetahu 07.03.2017
KI 102/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 50/2016, të 4 prillit 2016
Shefqet Berisha 07.03.2017
KI 84/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR 13/2014, të 27 marsit 2015
Hilmi Krasniqi 27.02.2017
KO 12/17 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së neneve 55 (paragrafët 4 dhe 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dhe 68 të Ligjit nr. 05/L-087 për Kundërvajtje
Avokati i Popullit 21.02.2017
KI 01/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës - Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës, GSP-KPA-A-110-13, të 20 korrikut 2015
Agim Arifi 20.02.2017
KI 34/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit (nr. prot. 55) të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, të 14 janarit 2016
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit të Universitetit të P 20.02.2017
KI 45/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 222/2015, të 17 nëntorit 2015
Muhamet Nikqi dhe Arbnor Nikqi 20.02.2017
KI 62/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 1961/2015, të 16 nëntorit 2015
Bekë Lajçi 10.02.2017
KI 113/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 80/2014, të 14 prillit 2014
Ramë Ramaj 08.02.2017
KO 120/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 05/L-079 për Investimet Strategjike në Republikën e Kosovës
Slavko Simić dhe 10 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republi 01.02.2017
KI 88/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, CN nr. 3/2016, të 14 prillit 2016
N. T. SH. „ELING“ 26.01.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve