Vendimet

 

Total: (1170 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 151/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 108/2016, të 13 korrikut 2016
Gani Sopi dhe Sabri Sopi 13.09.2017
KI 57/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme ARJ -UZVP. nr. 37/2015, të 30 nëntorit 2015
Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim (Autoriteti 07.09.2017
KI 15/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, PML. Nr. 112/16, të 17 gushtit 2016
Haxhi Islamaj 06.09.2017
KI 158/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PA-II-KZ-II-7/15, të 26 nëntorit 2015
Minir Krasniqi 06.09.2017
KI 20/17 KI21/17 KI22/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 05/L-120 për Trepçën
Banka e Kosovës SH.A. Beograd, Jugobanka SH.A., Beobanka SH. 06.09.2017
KI 51/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, E. Rev. nr. 28/2016, të 5 janarit 2017
KB “Cërmjani” 06.09.2017
KI 25/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0127, të 1 tetorit 2015
Veselin Milošević dhe Vesna Milošević 17.08.2017
KI 30/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 206/2016, të 13 tetorit 2016
Muharrem Nuredini 07.08.2017
KI 104/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML-KZZ. nr. 110/2016, të 16 majit 2016
Miodrag Pavić 07.08.2017
KI 33/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovës, AC. nr. 4276/2014, të 9 qershorit 2015
Minire Zeka 04.08.2017
KI 23/17 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML. nr. 246/2016, të 31 tetorit 2016
Besim Krasniqi 02.08.2017
KI 131/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 184/2016, të 1 shtatorit 2016
Tahir Cukaj 01.08.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]