• 18 gusht 2016 KI 11/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështje në Lidhje me Agjencinë e Privatizimit, AC-I-14-0311-A0001-A0023,

  të 15 korrikut 2015

 • 18 gusht 2016 KI 59/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-15-0237, të 18 shkurtit 2016

 • 17 gusht 2016 KI 63/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, PN-II-.nr. 8/2015, të 26 nëntorit 2015

 • 15 gusht 2016 KI 122/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, nr. AC-I-14-0169-A0001, të 2 prillit 2015

 • 11 gusht 2016 KI140/15, KI28/16, KI35/16, KI36/16, KI48/16, KI49/16, KI52/16, KI53/16 dhe KI56/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-II-12-0117, të 9 nëntorit 2015

 • 18 korrik 2016 KI 18/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 308/2015, të 12 nëntorit 2015

 • 18 korrik 2016 KI 31/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, AA. nr. 129/2015, të 2 qershorit 2015

 • 18 korrik 2016 KI 139/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ-UZVP. nr. 13/2015, të 30 korrikut 2015

 • 12 korrik 2016 KI 152/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. Kzz. 72/2015, të 13 tetorit 2015

 • 12 korrik 2016 KI 154/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA. nr. 4079/2013, të 24 marsit 2014

 • 11 korrik 2016 KI 37/16

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 314/2015 të 9 dhjetorit 2015

 • 11 korrik 2016 KI 121/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 133/2015, të 14 majit 2015

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org