• 02 shtator 2014 KI 06/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, Pc. Nr. 559/10, të 18 shtatorit 2013

 • 02 shtator 2014 KI 67/14

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 59/2013, të 23 tetorit 2013

 • 02 shtator 2014 KI 95/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, E. Rev. nr. 30/2013, të 9 dhjetorit 2013

 • 26 gusht 2014 KI 40/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, KZZ. nr. 187/2013, të 8 nëntorit 2013

 • 26 gusht 2014 KI 47/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 89/2013, të 8 tetorit 2013

 • 26 gusht 2014 KI 75/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së një vendimi të paspecifikuar të një autoriteti të paspecifikuar publik

 • 26 gusht 2014 KO 119/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit Nr. 05-V-001, të votuar nga 83 deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të 17 korrikut 2014

 • 26 gusht 2014 KO 119/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit Nr. 05-V-001 të Kuvendit të Republikës së Kosovës për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të 17 korrikut 2014 - MENDIM MOSPAJTUES I GJYQTARIT ROBERT CAROLAN

 • 21 gusht 2014 KI 62/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së listës përfundimtare Fi-64/90 të punëtorëve të kualifikuar për kompensim nga privatizimi i NSH „Ramiz Sadiku“ nga Prishtina, të publikuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit e Kosovës, më 27 mars 2009

 • 20 gusht 2014 KK 124/14

  Hetimi për pretendimet e sjelljes jokushtetuese nga gjyqtari Kadri Kryeziu

 • 19 gusht 2014 KI 68/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit ASC-II-0035 të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, të 23 nëntorit 2012

 • 18 gusht 2014 KI 208/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Vendimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, ACI-13-0094-A0001, të 30 tetorit 2013

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org