• 27 maj 2016 KI 67/15 dhe KI 68/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 116/2012, të 7 nëntorit 2014

 • 27 maj 2016 KI 118/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës të Gjykatës Supreme të Kosovës, GSK-KPA-A-129/13, të 3 qershorit 2015

 • 23 maj 2016 KI 03/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 226/2015, të 14 shtatorit 2015

 • 23 maj 2016 KI 43/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Pml. nr. 181/15, të 6 nëntorit 2015

 • 23 maj 2016 KI 76/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0114-A0001, të 11 dhjetorit 2014

 • 23 maj 2016 KI 112/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 1/2015, të 10 prillit 2015

 • 23 maj 2016 KI 124/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së mospërfshirjes në procesin e privatizimit të Ndërmarrjes Shoqërore “Liria”

 • 20 maj 2016 KI 132/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së dy vendimeve të 12 qershorit 2015, nr. AC-I-13-0008 dhe nr. AC-I-13-0009, të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës për Çështje që Lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit

 • 18 maj 2016 KI 93/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 12/2015, të 4 shkurtit 2015

 • 17 maj 2016 KI 48/14 KI 49/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së aktvendimeve të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Dega në Vushtrri:

  (1) CP. nr. 46/14, të 6 marsit 2014,
  (2) CP. nr. 49/14, të 6 marsit 2014,
  (3) CP. nr. 53/14, të 6 marsit 2014,
  (4) CP. nr. 52/14, të 11 marsit 2014,
  (5) CP. nr. 54/14, të 11 marsit 2014

  dhe

  të Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac. nr. 1369/14, të 27 qershorit 2014

 • 17 maj 2016 KI 62/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 4332/2012, të 26 nëntorit 2014

 • 17 maj 2016 KI 114/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Pml. Nr. 95/2015, të 12 majit 2015

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org