• 20 prill 2015 KK 124/14

  Vendim për Rivendosjen e gjyqtarit Kadri Kryeziu

 • 17 prill 2015 KI 99/14 dhe KI 100/14

  Zbatimi i Aktgjykimit te Gjykatës Kushtetuese te Republikës së Kosovës ne Rastin Kl99/14 dhe KI100/14, te 8 korrikut 2014

 • 16 prill 2015 KI 159/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac. nr. 1235/2014, të 5 majit 2014

 • 15 prill 2015 KO 26/15

  Vlerësim i amendamentit të Kushtetutës të Republikës së Kosovës, të propozuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe referuar më 9 mars 2015 nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, me Shkresën nr. 05-433/DO-318

 • 02 prill 2015 KI 26/14

  Kërkesë për rishqyrtim të Aktvendimit për papranueshmëri KI75/13, të 29 janarit 2013, të Gjykatës Kushtetuese

 • 02 prill 2015 KI 64/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së listës së punëtorëve me të drejtë të kompensimit, në pajtim me Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Ferizaj, C. nr. 340/2001, të 11 janarit 2002, me të cilin ishte aprovuar kërkesa për kompensim të pagave të papaguara të 572 punëtorëve të ndërmarrjes shoqërore të Fabrikës së Tubave të Çelikut IMK

 • 02 prill 2015 KI 89/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 287/2013, të 18 dhjetorit 2013

 • 02 prill 2015 KI 127/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 57/2014, të 25 marsit 2014

 • 02 prill 2015 KI 183/14

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Njoftimit të Komisionit për Emërim të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Ref. ZVVGJ/0389/14, të 22 shtatorit 2014

 • 30 mars 2015 KI 186/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 153/2014, të 17 qershorit 2014

 • 19 mars 2015 KI 120/14

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë, II. C. nr. 79/2009, të 27 tetorit 2009, dhe të Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ae. nr. 45/2012, të 20 majit 2013

 • 19 mars 2015 KI 158/14

  Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme PML. nr. 153/2014, të 4 gushtit 2014, Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit PAKR. nr. 314/2013, të 29 prillit 2014 dhe Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren P. nr. 17/2013, të 7 majit 2013

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org