• 05 qershor 2015 KI 03/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, API-KZI nr. 2/2011, të 25 majit 2012

 • 05 qershor 2015 KI 164/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 223/2014, të 1 shtatorit 2014

 • 05 qershor 2015 KI 169/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, PML. nr. 124/2014, të 2 korrikut 2014

 • 05 qershor 2015 KI 176/14

  Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 233/2014, të 3 shtatorit 2014

 • 01 qershor 2015 KI 178/14

  Kërkesë për përmirësimin e Aktvendimit për papranueshmëri të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, në
  Rastin KI107/14, të 26 nëntorit 2014

 • 01 qershor 2015 KI 157/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë C. nr. 1579/2014, të 8 shtatorit 2014

 • 28 maj 2015 KI 166/14

  Kërkesë për rishqyrtim të lëndës KI78/14

 • 28 maj 2015 KI 171/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale/Departamentit të Pensioneve, nr. 919, të 24 tetorit 2014

 • 21 maj 2015 KI 02/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së aktgjykimeve të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme: AC-I.-14-0077-AOOOI, AC-I.-14-0078-AOOOI, AC-I.-14-0079-AOOOI dhe AC-I.-14-0080-AOOOI, të 15 shtatorit 2014

 • 21 maj 2015 KI149/14, KI150/14 dhe KI151/14

  Kërkesë për vlerësimin kushtetues të punës të disa institucioneve të Republikës së Kosovës

 • 14 maj 2015 KI 160/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Rev. 215/2014, të 1 shtatorit 2014

 • 06 maj 2015 KI 175/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit,
  AC-I-13-0095-A0001-A0005, të 20 majit 2014

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org