• 21 gusht 2014 KI 62/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së listës përfundimtare Fi-64/90 të punëtorëve të kualifikuar për kompensim nga privatizimi i NSH „Ramiz Sadiku“ nga Prishtina, të publikuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit e Kosovës, më 27 mars 2009

 • 20 gusht 2014 KK 124/14

  Hetimi për pretendimet e sjelljes jokushtetuese nga gjyqtari Kadri Kryeziu

 • 19 gusht 2014 KI 68/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit ASC-II-0035 të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, të 23 nëntorit 2012

 • 18 gusht 2014 KI 208/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Vendimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, ACI-13-0094-A0001, të 30 tetorit 2013

 • 13 gusht 2014 KI117/12, KI118/12, K119/12, KI121/12, KI124/12, KI125/12

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Vushtrri të Republikës së Kosovës, C. nr. 215/06, të 3 korrikut 2006

 • 13 gusht 2014 KI 03/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 214/2013, të 12 dhjetorit 2013

 • 06 gusht 2014 KI 39/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 215/2013, të 9 dhjetorit 2013

 • 06 gusht 2014 KI 52/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit AC-I-12-0012 të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, të 24 tetorit 2013

 • 06 gusht 2014 KI 66/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 210/13, të 18 dhjetorit 2013

 • 25 korrik 2014 KI 58/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, KA. nr. 89/2014, të 6 shkurtit 2014

 • 24 korrik 2014 KI 81/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pzd. nr. 28/2014, të 2 prillit 2014

 • 24 korrik 2014 KI 42/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 238/2013, të 7 nëntorit 2013, me kërkesë për aplikimin e Masës së përkohshme

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org