• 17 gusht 2017 KI 25/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0127, të 1 tetorit 2015

 • 07 gusht 2017 KI 30/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 206/2016, të 13 tetorit 2016

 • 07 gusht 2017 KI 104/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML-KZZ. nr. 110/2016, të 16 majit 2016

 • 04 gusht 2017 KI 33/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovës, AC. nr. 4276/2014, të 9 qershorit 2015

 • 02 gusht 2017 KI 23/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML. nr. 246/2016, të 31 tetorit 2016

 • 01 gusht 2017 KI 131/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 184/2016, të 1 shtatorit 2016

 • 31 korrik 2017 KI 107/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, SCEL-09-0022-C13, të 28 qershorit 2013

 • 28 korrik 2017 KI 04/17

  Vlerësim i kërkesës së parashtruesit për tërheqje të kërkesës

 • 19 korrik 2017 KI 38/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Departamenti i Pensioneve, nr. 202108, të 3 qershorit dhe të 18 nëntorit 2016

 • 19 korrik 2017 KI 40/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës
  për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit,nr. AC-I-13-0087 dhe AC-I-13-0091, të 16 marsit 2017

 • 18 korrik 2017 KI 92/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 344/2015, të 12 janarit 2016

 • 18 korrik 2017 KO 142/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së neneve 10 dhe 40.1.5 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit