• 21 maj 2015 KI 02/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së aktgjykimeve të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme: AC-I.-14-0077-AOOOI, AC-I.-14-0078-AOOOI, AC-I.-14-0079-AOOOI dhe AC-I.-14-0080-AOOOI, të 15 shtatorit 2014

 • 21 maj 2015 KI149/14, KI150/14 dhe KI151/14

  Kërkesë për vlerësimin kushtetues të punës të disa institucioneve të Republikës së Kosovës

 • 14 maj 2015 KI 160/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Rev. 215/2014, të 1 shtatorit 2014

 • 06 maj 2015 KI 175/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit,
  AC-I-13-0095-A0001-A0005, të 20 majit 2014

 • 30 prill 2015 KO 22/15

  Kërkesë për përjashtim të Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës

 • 30 prill 2015 KO 22/15

  Kërkesë për rishqyrtim të Aktvendimit për papranueshmëri të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës në Rastin KO155/14, të 13 nëntorit 2014

 • 20 prill 2015 KK 124/14

  Vendim për Rivendosjen e gjyqtarit Kadri Kryeziu

 • 17 prill 2015 KI 99/14 dhe KI 100/14

  Zbatimi i Aktgjykimit te Gjykatës Kushtetuese te Republikës së Kosovës ne Rastin Kl99/14 dhe KI100/14, te 8 korrikut 2014

 • 16 prill 2015 KI 159/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac. nr. 1235/2014, të 5 majit 2014

 • 15 prill 2015 KO 26/15

  Vlerësim i amendamentit të Kushtetutës të Republikës së Kosovës, të propozuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe referuar më 9 mars 2015 nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, me Shkresën nr. 05-433/DO-318

 • 02 prill 2015 KI 26/14

  Kërkesë për rishqyrtim të Aktvendimit për papranueshmëri KI75/13, të 29 janarit 2013, të Gjykatës Kushtetuese

 • 02 prill 2015 KI 64/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së listës së punëtorëve me të drejtë të kompensimit, në pajtim me Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Ferizaj, C. nr. 340/2001, të 11 janarit 2002, me të cilin ishte aprovuar kërkesa për kompensim të pagave të papaguara të 572 punëtorëve të ndërmarrjes shoqërore të Fabrikës së Tubave të Çelikut IMK

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org