• 30 shtator 2015 KI 08/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovës, PAKR 966/2012,
  të 11 shtatorit 2013

 • 30 shtator 2015 KI 33/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, SCEL-11-0065-C0068, të 13 majit 2014

 • 29 shtator 2015 KI 31/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ka. nr. 2/III/ 2015, të 4 shkurtit 2015

 • 29 shtator 2015 KI 39/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ-UZVP. nr. 4/2015, të 27 shkurtit 2015.

 • 23 shtator 2015 KI 05/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet që Lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-14-0061, të 5 shtatorit 2014

 • 23 shtator 2015 KI 18/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-14-0357-A0001, të 5 shkurtit 2015

 • 23 shtator 2015 KI 19/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së kërkesës për përfshirje në procedurën e privatizimit

 • 21 shtator 2015 KO 107/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit nr. 05-V-139 të Kuvendit të Republikës së Kosovës për miratimin e Amendamentit XXIV të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, miratuar më 3 gusht 2015

 • 21 shtator 2015 KI 36/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 378/2014, të 29 dhjetorit 2014

 • 17 shtator 2015 KI 17/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së kërkesës për përfshirje në procedurën e privatizimit

 • 17 shtator 2015 KI 98/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, PPC. nr. 39/2011, të 5 gushtit 2011

 • 17 shtator 2015 KI 24/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, GSP-KPA-A-158/13, të 19 marsit 2014

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org