• 21 qershor 2016 KI 38/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 148/2015, të 9 nëntorit 2015

 • 20 qershor 2016 KI 88/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për Çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-15-0018, të 19 marsit 2015

 • 15 qershor 2016 KI 04/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ·UZVP. nr. 10/2015, të 30 korrikut 2015

 • 15 qershor 2016 KI 128/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 127/2014, të 12 majit 2014

 • 14 qershor 2016 KI 10/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 297/2014, të 16 dhjetorit 2014

 • 14 qershor 2016 KI 23/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PN nr. 550/2014, të 31 tetorit 2014

 • 14 qershor 2016 KI 145/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, nr. 321/2015, të 5 nëntorit 2015

 • 14 qershor 2016 KI 159/15

  Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PN. nr. 499/2015, të 29 shtatorit 2015

 • 03 qershor 2016 KI 01/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, nr. Pml Kzz. 157/2014, të 2 tetorit 2014

 • 03 qershor 2016 KI 163/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 181/2014 të 8 korrikut 2014

 • 27 maj 2016 KI 67/15 dhe KI 68/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 116/2012, të 7 nëntorit 2014

 • 27 maj 2016 KI 118/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës të Gjykatës Supreme të Kosovës, GSK-KPA-A-129/13, të 3 qershorit 2015

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org