• 15 dhjetor 2017 KI 05/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së nenit 11 të Ligjit nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237

 • 15 dhjetor 2017 KI 14/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, PN. nr. 298/2016, të 25 majit 2016

 • 15 dhjetor 2017 KI 43/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Administratës Tatimore të Kosovës, nr. 269/2015, të 30 korrikut 2015

 • 15 dhjetor 2017 KI 48/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve të paspecifikuara të autoriteteve publike

 • 15 dhjetor 2017 KI 58/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 326/2016, të 23 janarit 2017

 • 15 dhjetor 2017 KI 128/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML 136/16, të 22 gushtit 2016

 • 07 dhjetor 2017 KI 16/17

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështje në lidhje me Agjencinë Kosovarë të Privatizimit, AC-I-15-0297-A0001-A0002, të 16 shtatorit 2016

 • 07 dhjetor 2017 KI 46/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I.-16-0084, të 14 dhjetorit 2016

 • 07 dhjetor 2017 KI 59/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, E. Rev. 29/2016, të 27 dhjetorit 2016

 • 07 dhjetor 2017 KI 66/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së disa vendimeve individuale të Agjencisë Kosovare të Privatizimit

 • 06 dhjetor 2017 KI 104/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, nr. AC-I-15-0265, të 6 prillit 2017

 • 04 dhjetor 2017 KI 87/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të marrë nga Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike, sh. a. nr. 9199, të 4 nëntorit 2015

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]