• 30 tetor 2014 KI 78/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, PN. nr. 637/2013, të 16 tetorit 2013

 • 29 tetor 2014 KI 229/13

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 147/2013, të 3 korrikut 2013

 • 28 tetor 2014 KI 104/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve të paspecifikuara të Gjykatës Supreme dhe të Gjykatës së Apelit dhe i Aktgjykimit P. nr. 88/2012 të Gjykatës Komunale në Gjilan

 • 23 tetor 2014 KI 73/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac. nr. 2770/2013, të 17 marsit 2014

 • 23 tetor 2014 KI 84/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 18/2014, të 3 shkurtit 2014

 • 23 shtator 2014 KI 92/14

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. E. nr. 1/2014, të 12 shkurtit 2014

 • 18 shtator 2014 KI 51/13

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 113/2010, të 19 dhjetorit 2012

 • 18 shtator 2014 KI 220/13

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit Ac. nr. 4952/2012, të Gjykatës së Apelit të Kosovës, të 27 majit 2013

 • 17 shtator 2014 KI 56/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, ASC-11-0069, të 22 prillit 2013

 • 17 shtator 2014 KI 65/14

  Vlerësimi kushtetues i Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA. nr. 791/13, të 23 shtatorit 2013; i Aktvendimit të Gjykatës Komunale në Gjilan, P. nr. 43/10, të 31 tetorit 2012; i Aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prizren, C. nr. 47/2000, të 25 shtatorit 2012; i Aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prizren, C. nr. 247/08, të 15 shkurtit 2010; i Njoftimit të Zyrës së Prokurorit Disiplinor, ZDP/12/zp/910, të 29 nëntorit 2012; dhe i njoftimit të Ministrisë së Punës dhe të Mirëqenies Sociale, të 21 janarit 2011

 • 17 shtator 2014 KI 54/12

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Ap. nr. 376/2009, të 23 shkurtit 2011

 • 05 shtator 2014 KI 31/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Nr. 222/2013, të 24 dhjetorit 2013