• 13 tetor 2017 KI 11/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-12-0050-A0001, të 6 tetorit 2016

 • 13 tetor 2017 KI 29/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 343/2016, të 16 janarit 2017

 • 13 tetor 2017 KI 44/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Bordit të Pavarur për Rishqyrtime A. nr. 503/2006 ATK, të 17 shtatorit 2013

 • 13 tetor 2017 KI 70/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 185/2015, të 28 dhjetorit 2015

 • 13 tetor 2017 KI 78/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 7/2016, të 18 janarit 2016

 • 12 tetor 2017 KI 49/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 227/2016, të 3 tetorit 2016

 • 12 tetor 2017 KI 127/16 dhe KI 35/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, IV. C. nr. 408/15, të 7 korrikut 2016, Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, GJA. nr. 1214/2016, të 25 korrikut 2016 dhe Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac. nr. 2685/17, të 31 janarit 2017

 • 29 shtator 2017 KI 17/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Pzl. nr. 182/16, të 30 janarit 2017

 • 27 shtator 2017 KI 03/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), AC-I.-16-0125-A0001, të 20 dhjetorit 2016

 • 27 shtator 2017 KI 32/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme Pml. nr. 276/2016, të 5 dhjetorit 2016

 • 27 shtator 2017 KI 116/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 68/2016, të 19 prillit 2016

 • 27 shtator 2017 KI 123/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, PN. nr. 23/16, të 18 janarit 2016

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]