• 15 qershor 2017 KI 07/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 228/2016, të 20 tetorit 2016 dhe Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, PAKR nr. 231/2015, të 6 gushtit 2015

 • 15 qershor 2017 KI 127/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së procedurave në zhvillim në gjykatat e rregullta të Republikës së Kosovës, përkitazi me lëndën C. nr. 850/07 (P. nr. 850/07)

 • 14 qershor 2017 KI 31/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, CLM nr. 10/2016, të 24 gushtit 2016

 • 14 qershor 2017 KI 141/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, KA. nr. 339/2016, të 15 prillit 2016, dhe Njoftimit të Kryeprokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës, KMLK. nr. 7/16, të 29 korrikut 2016

 • 14 qershor 2017 KI 144/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve të kontestuara të gjykatave të rregullta

 • 13 qershor 2017 KI 30/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, E. rev. nr. 44/2015, të 18 nëntorit 2015

 • 13 qershor 2017 KI 112/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 110/16, të 7 qershorit 2016

 • 13 qershor 2017 KI 117/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ nr. 18/16, të 23 majit 2016

 • 13 qershor 2017 KI 133/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, A. A. nr. 232/2015, të 9 marsit 2016

 • 13 qershor 2017 KI 138/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Kzz. 136/16, të 14 korrikut 2016

 • 13 qershor 2017 KI 145/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 263/2016, të 9 nëntorit 2016

 • 13 qershor 2017 KI 147/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 250/2016, të 13 tetorit 2016