• 19 dhjetor 2014 KI 36/14

  Ankesë për mungesë të hetimeve të një vrasjeje dhe të kompensimit për shkatërrimin e pronës

 • 17 dhjetor 2014 KI 94/14

  Mospërmbarimi i Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Kosovë, PA1 nr. 966/2013, të 27 nëntorit 2013

 • 17 dhjetor 2014 KI 167/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0045-A0001, të 26 qershorit 2014

 • 10 dhjetor 2014 KI 115/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së një aktvendimi të paidentifikuar të një autoriteti publik të paidentifikuar

 • 09 dhjetor 2014 KI 09/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. 399/2012, të 22 gushtit 2013

 • 09 dhjetor 2014 KI19/14 dhe KI21/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA. nr. 2129/2013, të 5 dhjetorit 2013, dhe të Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA. nr. 1947/2013, të 5 dhjetorit 2013

 • 09 dhjetor 2014 KI 117/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac. nr. 543/2013, të 16 majit 2014

 • 27 nëntor 2014 KI 50/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. Nr. 277/2013, të 6 dhjetorit 2013

 • 27 nëntor 2014 KI 110/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit Nr. 254 të Bankës Qendrore të Kosovës, të 14 prillit 2014

 • 26 nëntor 2014 KI 20/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA. Nr. 2976/2013, të 5 dhjetorit 2013

 • 26 nëntor 2014 KI 63/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Ferizaj, C. nr. 71/2002, të 17 dhjetorit 2002

 • 26 nëntor 2014 KI 86/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 32/2014, të 13 marsit 2014