• 25 nëntor 2016 KI 150/15 KI 161/15 KI 162/15 KI 14/16 KI 19/16 KI 60/16 KI 64/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit PML - KZZ. nr. 242/2015 të Gjykatës Supreme, të 26 nëntorit 2015

 • 22 nëntor 2016 KI 13/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PN-II-. nr. 8/2015, të 26 nëntorit 2015

 • 16 nëntor 2016 KI 24/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 191/2015, të 1 shtatorit 2015

 • 16 nëntor 2016 KI 32/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 221/2015, të 1 shtatorit 2015

 • 16 nëntor 2016 KI 39/16

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 214/2015, të 1 shtatorit 2015

 • 16 nëntor 2016 KI 72/16

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 264/2015, të 9 dhjetorit 2015

 • 16 nëntor 2016 KI 74/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 3/2016, të 25 janarit 2016

 • 11 nëntor 2016 KI 71/16

  Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së vendimit të paspecifikuar të autoritetit publik

 • 11 nëntor 2016 KI 86/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, E. Rev. nr. 33/2015, të 9 dhjetorit 2015

 • 10 nëntor 2016 KI 61/16, KI 65/16 i KI 66/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për Çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0213-A0006, të 28 janarit 2016

 • 10 nëntor 2016 KI 76/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 41/2016, të 14 marsit 2016

 • 10 nëntor 2016 KI 146/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-14-0311-A0001-A0023, të 15 korrikut 2015