• 29 korrik 2015 KI 04/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 264/14, të 4 nëntorit 2014

 • 14 korrik 2015 KI 139/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 124/2014, të 13 majit 2014

 • 09 korrik 2015 KI 132/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Komunale në Gjakovë, P. nr. 389/12, të 21 gushtit 2012

 • 09 korrik 2015 KI 165/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 25/2012, të 10 majit 2013

 • 09 korrik 2015 KI 174/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së nenit 14 të Ligjit për Kryqin e Kuq të Kosovës, Nr. 03/L-179

 • 06 korrik 2015 KI 09/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës PML. nr. 205/2014, të 19 nëntorit 2014

 • 06 korrik 2015 KI 146/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, PML. nr. 160/2013, të 8 tetorit 2013

 • 05 qershor 2015 KI 03/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, API-KZI nr. 2/2011, të 25 majit 2012

 • 05 qershor 2015 KI 164/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 223/2014, të 1 shtatorit 2014

 • 05 qershor 2015 KI 169/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, PML. nr. 124/2014, të 2 korrikut 2014

 • 05 qershor 2015 KI 176/14

  Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 233/2014, të 3 shtatorit 2014

 • 01 qershor 2015 KI 178/14

  Kërkesë për përmirësimin e Aktvendimit për papranueshmëri të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, në
  Rastin KI107/14, të 26 nëntorit 2014

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org