• 20 mars 2017 KI 50/16

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 276/2015, të 14 tetorit 2015

 • 20 mars 2017 KI 73/15 dhe KI 85/15

  Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së dy aktgjykimeve të Gjykatës Supreme të Kosovës, dhe atë: Aktgjykimit Rev. nr. 346/2014, të 24 marsit 2015, dhe Aktgjykimit Rev. nr. 349/2014, të 3 shkurtit 2015

 • 20 mars 2017 KI 106/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0148-A0001, të 31 marsit 2016

 • 20 mars 2017 KI 124/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, PN. I. Nr. 1802/2016, të 13 tetorit 2016

 • 14 mars 2017 KI 103/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Pml. nr. 88/2015, të 29 prillit 2015

 • 07 mars 2017 KI 82/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Pml. nr. 13/2016, të 10 shkurtit 2016

 • 07 mars 2017 KI 96/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, AC-I-0293, të 6 prillit 2016

 • 07 mars 2017 KI 102/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 50/2016, të 4 prillit 2016

 • 27 shkurt 2017 KI 84/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR 13/2014, të 27 marsit 2015

 • 21 shkurt 2017 KO 12/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së neneve 55 (paragrafët 4 dhe 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dhe 68 të Ligjit nr. 05/L-087 për Kundërvajtje

 • 20 shkurt 2017 KI 01/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës - Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës, GSP-KPA-A-110-13, të 20 korrikut 2015

 • 20 shkurt 2017 KI 34/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit (nr. prot. 55) të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, të 14 janarit 2016