• 21 gusht 2015 KI 179/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 396/2012, të 11 shtatorit 2013

 • 21 gusht 2015 KI 172/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 189/2014, të 8 korrikut 2014

 • 21 gusht 2015 KI 57/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 61/2015, të 26 marsit 2015

 • 20 gusht 2015 KI 55/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Zyrës së Prokurorit të Shtetit, KMLP. I. nr. 1/14, të 7 marsit 2014

 • 20 gusht 2015 KI 152/14 dhe KI 153/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 194/2013, të 2 prillit 2014, të Aktvendimit të Panelit të Lirimit me Kusht, PLK. nr. 4/14, të 28 prillit 2014, dhe të Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pzd. nr. 84/2014, të 5 gushtit 2014

 • 19 gusht 2015 KI 20/15

  Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 205/2014, të 14 tetorit 2014

 • 19 gusht 2015 KI 61/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 195/2013, të 10 janarit 2014

 • 19 gusht 2015 KI 69/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 276/2013, të 18 nëntorit 2013

 • 19 gusht 2015 KI 180/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, CPP. nr. 5/2014, të 9 shtatorit 2014

 • 07 gusht 2015 KI 144/14 dhe KI 156/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së mospërmbarimit të dy vendimeve të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe Banesore, përkatësisht Vendimit nr. HPCC/REC/91/2007, të 19 janarit 2007, dhe Vendimit HPCC/REC/81/2006, të 11 dhjetorit 2006

 • 29 korrik 2015 KI 04/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 264/14, të 4 nëntorit 2014

 • 14 korrik 2015 KI 139/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 124/2014, të 13 majit 2014

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org