• 27 nëntor 2014 KI 50/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. Nr. 277/2013, të 6 dhjetorit 2013

 • 27 nëntor 2014 KI 110/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit Nr. 254 të Bankës Qendrore të Kosovës, të 14 prillit 2014

 • 26 nëntor 2014 KI 20/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA. Nr. 2976/2013, të 5 dhjetorit 2013

 • 26 nëntor 2014 KI 63/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Ferizaj, C. nr. 71/2002, të 17 dhjetorit 2002

 • 26 nëntor 2014 KI 86/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 32/2014, të 13 marsit 2014

 • 26 nëntor 2014 KI 101/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. 41/2014, të 7 marsit 2014

 • 26 nëntor 2014 KI 107/14

  Njoftim i Prokurorit të Shtetit, KMLC Nr. 01/2011, i 13 dhjetorit 2013

 • 26 nëntor 2014 KI 113/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Urdhëresës së Kryetarit të Komunës së Ferizajt, të 30 prillit 2014

 • 26 nëntor 2014 KI 125/14

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 9/2014, të 6 marsit 2014

 • 13 nëntor 2014 KO 155/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Dekretit të Presidentes së Republikës së Kosovës për konfirmimin e vazhdimit të mandatit të gjyqtarëve ndërkombëtarë në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, nr. DKGJK-001-2014, të 31 gushtit 2014

 • 10 nëntor 2014 KI 108/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 107/2014, të 22 prillit 2014

 • 10 nëntor 2014 KI 217/13

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, nr. AC-I-13-0169, të 10 tetorit 2013