• 25 nëntor 2015 KI 28/15

  Kërkesë për rivlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 25/2012, të 10 majit 2013

 • 25 nëntor 2015 KI 56/15

  Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev.
  nr. 367/2014, të 20 shkurtit 2015

 • 25 nëntor 2015 KI 86/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, E. Rev. nr. 57/2014, të 17 nëntorit 2014

 • 11 nëntor 2015 KI 35/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 341/2014, të 6 janarit 2015

 • 11 nëntor 2015 KI 121/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 21/14, të 3 prillit 2014

 • 10 nëntor 2015 KI 53/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Nr. 223/2014, të 26 nëntorit 2014

 • 10 nëntor 2015 KI 61/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, A. A. nr. 2/2014, të 21 shkurtit 2014

 • 10 nëntor 2015 KO 130/15

  Lidhur me vlerësimin e përputhshmërisë së “Asociacioni/Bashkësia i komunave me shumicë serbe në Kosovë -Parimet e përgjithshme/Elementet kryesore” me frymën e Kushtetutës, nenin 3 [Barazia para Ligjit], paragrafin 1, Kapitullin II [Të Drejtat dhe Liritë Themelore] dhe Kapitullin III [Të Drejtat e Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës

 • 09 nëntor 2015 KI 44/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Drejtorisë së Inspekcionit, Sektori i Ndërtimit i Komunës së Prishtinës,
  nr. 356-65493, të 20 marsit 2015

 • 04 nëntor 2015 KI 47/15 dhe KI 48/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, AC-II-14-0057, të 12 marsit 2015

 • 04 nëntor 2015 KI 79/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 83/2015, të 30 prillit 2015

 • 03 nëntor 2015 KI 38/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML.-KZZ. nr. 170/2014, të 19 shkurtit 2015

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org