• 25 korrik 2014 KI 58/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, KA. nr. 89/2014, të 6 shkurtit 2014

 • 24 korrik 2014 KI 81/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pzd. nr. 28/2014, të 2 prillit 2014

 • 24 korrik 2014 KI 42/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 238/2013, të 7 nëntorit 2013, me kërkesë për aplikimin e Masës së përkohshme

 • 24 korrik 2014 KI 90/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovës, Ac. nr. 1067/13, të 17 janarit 2013

 • 24 korrik 2014 KI 38/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, AC-II-12-0165, të 10 tetorit 2013

 • 24 korrik 2014 KI 45/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 60/2013, të 13 nëntorit 2013

 • 24 korrik 2014 KO 59/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së neneve 29.2 dhe 38.2 të Kodit të Procedurës Penale dhe të neneve 11.1 dhe 39.2 të Ligjit për gjykatat

 • 23 korrik 2014 KO 119/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit Nr. 05-V-001 të votuar nga 83 deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të 17 korrikut 2014

 • 22 korrik 2014 KI 88/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ca. nr. 3875/2012, të 31 janarit 2014

 • 18 korrik 2014 KI1 84/13, KI 12/14, KI 16/14, KI 17/14, KI 24/14, KI 25/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së aktgjykimeve të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 379/11, të 2 majit 2013, Rev. nr. 192/13, të 3 tetorit 2013, Rev. nr. 244/13, të 8 tetorit 2013, Rev. nr. 192/13, të 3 tetorit 2013, Rev. nr. 246/13, të 1 tetorit 2013, Rev. nr. 271/13, të 31 nëntorit 2013

 • 18 korrik 2014 KI 30/14

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së njoftimit të Ministrisë së Administratës Publike të Republikës së Kosovës, Nr. 4278, të 29 gushtit 2013

 • 16 korrik 2014 KI 43/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. 203/2013, të 24 dhjetorit 2013

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org