• 30 mars 2015 KI 186/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 153/2014, të 17 qershorit 2014

 • 19 mars 2015 KI 120/14

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë, II. C. nr. 79/2009, të 27 tetorit 2009, dhe të Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ae. nr. 45/2012, të 20 majit 2013

 • 19 mars 2015 KI 158/14

  Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme PML. nr. 153/2014, të 4 gushtit 2014, Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit PAKR. nr. 314/2013, të 29 prillit 2014 dhe Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren P. nr. 17/2013, të 7 majit 2013

 • 18 mars 2015 KI 118/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, E. Rev. nr. 24/2013, të 5 shkurtit 2014

 • 18 mars 2015 KI 182/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. Mlc. nr. 22/2014, të 15 korrikut 2014

 • 16 mars 2015 KI 137/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, P.m.l. nr. 194/2013, të 2 prillit 2014

 • 16 mars 2015 KI 162/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Pml. nr. 165/14, të 27 gushtit 2014

 • 16 mars 2015 KO 13/15

  Vlerësim i një amendamenti të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të propozuar nga pesëdhjetë e pesë deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe të referuar nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës më 6 shkurt 2015 me shkresën nr. 05-259/DO-179

 • 20 shkurt 2015 KI 109/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së konkluzionit të Kuvendit bazuar në transkriptin e seancës plenare të 10, 11 dhe 17 prillit 2014

 • 19 shkurt 2015 KI 161/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 99/2014, të 10 qershorit 2014

 • 18 shkurt 2015 KI 136/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 99/2014, të 12 majit 2014

 • 18 shkurt 2015 KI 145/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, A. nr. 1780/14, të 12 shtatorit 2014

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org