Odluke objavljene tokom avgusta 2023. godine

13.09.2023

Tokom avgusta 2023. godine, u Ustavnom sudu je:

• razmotreno četrdeset jedan (41.) slučajeva;
• donete su odluke za trideset i osam (38.) slučajeva (čiji postupak objavljivanja dalje podleže definicijama Zakona o Ustavnom sudu i njenom Poslovniku);
• objavljeno je pet (5.) odluka;

Tokom ovog perioda, na internet stranici Suda je objavljeno: pet (5.) odluka, odnosno (i) tri (3.) presuda; (ii) jedno (1.) rešenje o neprihvatljivosti; i (iii) jedna (1.) odluka o privremenoj meri.

Presude
_____________________________________________________________

1. KO207/22
Podnosilac: Predsednik Skupštine Republike Kosovo
Objavljeno: 7. avgusta 2023. godine
Potvrđivanje predloženog ustavnog amandmana, podnetog od strane predsednika Skupštine Republike Kosovo 21. decembra 2022. godine dopisom br. 08/3198/DO-1347/1

Sud je ocenio predloženi ustavni amandman koji je podneo predsednik Skupštine Kosova, 21. decembra 2022. godine, kako bi se utvrdilo da li se njime smanjuju prava i slobode zagarantovane Poglavljem II [Osnovna prava i slobode] Ustava. Sud je zaključio da predloženi amandman člana 22. [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata] Ustava, kojim se Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom dodaje na listu direktno primenjivih međunarodnih ugovora i instrumenata, ne umanjuje prava i slobode zagarantovane Poglavljem II Ustava. Sud je do ovog zaključka došao nakon analize osnovnih načela utvrđenih navedenom Konvencijom i konkretnih pozitivnih obaveza države koje ista predviđa, odnosno preduzimanja potrebnih zakonodavnih mera, kao i drugih mera, stvaranjem mehanizama za potpuno sprovođenje iste.

Saopštenje u vezi sa presudom možete pročitati klikom ovde
Ceo tekst presude i sažetak na dva službena jezika Republike Kosovo i na engleskom, možete pročitati klikom ovde

2. KI161/21
Podnositeljka: Suzana Zogëjani Sekiraqa
Objavljeno: 7. avgusta 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 310/2020], od 28. aprila 2021. godine

Sud je ocenio ustavnost presude Vrhovnog suda Republike Kosovo [Pml. br. 310/2020] od 28. aprila 2021. godine u vezi sa presudom Apelacionog suda [PAKR. br. 133/2020] od 3. jula 2020. godine i presudom Osnovnog suda u Prištini [PKR. br. 37/2019] od 24. januara 2020. godine. Navedenim presudama podnositeljka zahteva je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od dvadeset pet (25.) godina zbog izvršenja krivičnog dela „teško ubistvo“ prema definicijama u tačkama 1.3 i 1.4 stava 1. člana 179. (Teško ubistvo) Krivičnog zakonika Republike Kosovo, za ubistvo njenog supruga, odnosno pokojnog A.S., 2018. godine. Ocenjujući ustavnost osporenih akata, Sud je, na osnovu načela koji proizilaze iz sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava utvrdio da relevantni postupci pred redovnim sudovima nisu vođeni u skladu sa načelom jednakosti stranaka između tužilaštva i odbrane podnosioca zahteva, između ostalog zato što (i) nisu omogućili podnositeljki zahteva da se suoči sa nekim od svedoka u njenom slučaju; (ii) odbili su izvođenje dokaza, odnosno svedočenja koje je predložila odbrana i prema kojima, između ostalog, proizilazi da je podnositeljka zahteva bila žrtva nasilja u porodici; i (iii) u konkretnim okolnostima ovog slučaja, dozvolili su ispitivanje njenog sina, odnosno maloletnog X.X., kao svedoka, tokom postupka koji se vodio u Osnovnom sudu, bez stručne podrške, odnosno bez prisustva psihologa. Kao rezultat toga, Sud je zaključio da su osporene presude donete u suprotnosti sa stavom 1. i 4. člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava i tačkom d) stava 3. člana 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Saopštenje u vezi sa presudom možete pročitati klikom ovde
Ceo tekst presude i sažetak na dva službena jezika Republike Kosovo, na engleskom i francuskom jeziku, možete pročitati klikom ovde

3. KI129/22
Podnosilac: Saša Milosavljević
Objavljeno: 17. avgusta 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti odluke Apelacionog suda [PN1. br. H09/2022], od 5. septembra 2022. godine i rešenja Osnovnog suda u Uroševcu [2022:19820] od 12. avgusta 2022. godine

Sud je ocenio ustavnost rešenja Apelacionog suda [PN1. br. H09/2022] od 5. septembra 2022. godine i rešenja Osnovnog suda u Uroševcu [2022: 19820] od 12. avgusta 2022. godine. Sud je, između ostalog, ocenio navode podnosioca zahteva o produženju pritvora pre podizanja optužnice preko rokova utvrđenih Zakonikom o krivičnom postupku. U kontekstu okolnosti slučaja i na osnovu načela utvrđenih kroz sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava, Sud je ocenio da relevantno rešenje Apelacionog suda nije u skladu sa članom 29. [Pravo na slobodu i sigurnost] Ustava u vezi sa članom 5. (Pravo na slobodu i bezbednost) Evropske konvencije o ljudskim pravima. Između ostalog, zato što iako je Apelacioni sud potvrdio stav Osnovnog suda u pogledu nastavka pritvora podnosioca zahteva, isti nije adresirao konkretan i suštinski zahtev koji je pred njega iznet, odnosno nije odgovorio da li je produženje pritvora duže od osam (8) meseci pre podizanja optužnice za krivično delo za koje je propisana kazna do pet (5.) godina, bilo suprotno odredbama člana 190. (Određivanje, produženje i ukidanje pritvora nakon podizanja optužnice) Zakonika o krivičnom postupku.

Saopštenje u vezi sa presudom možete pročitati klikom ovde
Ceo tekst presude i sažetak na dva službena jezika Republike Kosovo i na engleskom, možete pročitati klikom ovde

Rešenja o neprihvatljivosti
_____________________________________________________________

1. KI152/21
Podnosilac: Arsim Krasniqi
Objavljeno: 2. avgusta 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja Vrhovnog suda [AC-AKP br. 01/2021], od 30. marta 2021. godine

U rešenju o neprihvatljivosti u slučaju KI152/21 koju je objavio Sud, docnji je utvrdio da je zahtev podnosioca zahteva neprihvatljiv na osnovu stava 7. člana 113. [Nadležnost i ovlašćene strane] Ustava, stava 2. člana 47. (Individualni zahtevi) Zakona, tačke (b) stava (1.), stava (2) i tačke (d) stava (3) pravila 39. (Kriterijumi o prihvatljivosti) Poslovnika, između ostalog, zbog toga što se navodi podnosioca zahteva u vezi (i) priznavanja prava svojine kvalifikuju kao ratione temporis u skladu sa Ustavom; (ii) povrede člana 32. [Pravo na pravno sredstvo] Ustava spadaju u kategoriju očigledno neosnovanih jer su isti nepotkrepljeni ili neobrazloženi“ navodi; i (iii) navodi za povredu člana 46. Ustava su procesno neprihvatljivi zbog neiscrpljenja svih pravnih sredstava.

Ceo tekst presude i sažetak na dva službena jezika Republike Kosovo, možete pročitati klikom ovde

Odluke o privremenoj meri
_____________________________________________________________

1. KO160/23
Podnosilac: Abelard Tahiri i još 11 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo
Objavljeno: 11. avgusta 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti „Odluke br. Ref. L-VIII, SP-119, od 11. jula 2023. godine, o zakazivanju plenarne sednice od 13. jula 2023. godine predsednika Skupštine Republike Kosovo“

U odluci o privremenoj meri koju je objavio Sud, docnji je, procenjujući i balansirajući efekte izricanja ili neizricanja privremene mere i suspendovanja svih odluka koje je Skupština usvojila na plenarnoj sednici od 13. jula 2023. godine, u svetlu načela pravne sigurnosti kao suštinske vrednosti vladavine prava i ustavnog poretka Republike Kosovo, odlučio da odbije zahtev o privremenoj meri „Odluke br. Ref. L-VIII, SP-119, od 11. jula 2023. godine, o zakazivanju plenarne sednice od 13. jula 2023. godine predsednika Skupštine Republike Kosovo“, pošto je, između ostalog (i) u kontekstu predmeta koji se razmatra pred Sudom, ocenio da se pred njim osporava odluka o zakazivanju plenarne sednice, dok se privremena mera traži u vezi sa odlukama usvojenim na relevantnoj sednici Skupštine, uprkos činjenici da podnosioci zahteva nisu pojedinačno/ specifično osporili ove odluke pred Sudom; i (ii) podnosioci zahteva nisu izneli nikakve dokaze ili obrazloženje zašto suspenzija dejstva svih odluka Skupštine usvojenih na sednici od 13. jula 2023. godine doprinosi „izbegavanju nepopravljivih rizika ili šteta“ i „javnom interesu“. U odluci o odbijanju zahteva o privremenoj meri, Sud je istakao da ovakav zaključak ni na koji način ne prejudicira prihvatljivost i/ ili osnovanost zahteva u slučaju KO160/23.

Saopštenje u vezi sa presudom možete pročitati klikom ovde
Ceo tekst odluke i sažetak na dva službena jezika Republike Kosovo i na engleskom, možete pročitati klikom ovde

Napomena:

Ovo obaveštenje je pripremio Sekretarijat Suda samo u informativne svrhe. Ceo tekst odluka su dostavljeni svim strankama uključenim u slučaj i biće objavljivani u Službenom listu Republike Kosovo u utvrđenim rokovima.