Obaveštenje o odluci u slučaju KO 207/22

01.08.2023

Ustavni sud Republike Kosovo je odlučio u vezi sa zahtevom u slučaju KO 207/22, sa podnosiocem zahteva: Skupština Republike Kosovo, u vezi sa ocenom saglasnosti sa Ustavom Republike Kosovo predloženog ustavnog amandmana koji je, dana 21. decembra 2022. godine, podneo predsednik Skupštine Kosova. Zahtev je podnet Sudu na osnovu stava 9. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, prema kojem predsednik Skupštine Kosova mora da podnese predloženi ustavni amandman na ocenu Ustavnog suda pre njegovog usvajanja u Skupštini, kako bi se osiguralo da li predloženi ustavni amandman umanjuje prava i slobode zagarantovane Poglavljem II [Prava i osnovne slobode] Ustava.

Sud je jednoglasno odlučio da (i) proglasi zahtev prihvatljivim i utvrdio da (ii) predloženi amandman na član 22. [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata] Ustava, prema kojem se listi međunarodnih sporazuma i instrumenata koji se direktno primenjuju u Republici Kosovo dodaje i Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, ne umanjuje osnovna prava i slobode zagarantovane Poglavljem II [Prava i Osnovne Slobode] Ustava.

Povodom ocene amandmana koji je predložila Skupština, Sud je prvo analizirao glavna načela utvrđena Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i stavio naglasak na prava koja su njome utvrđena, a odnose se na (i) poštovanje urođenog dostojanstva, individualnu samostalnost uključujući slobodu vlastitog izbora i nezavisnost osobe sa invaliditetom; (ii) poštovanje načela nediskriminacije; (iii) puno i efikasno učešće i uključivanje u društvo; (iv) uvažavanje razlika i prihvatanje osoba sa invaliditetom kao dela ljudske raznolikost i čovečanstva; (v) uvažavanje razvojnih sposobnosti dece sa invaliditetom; kao i (vi) poštovanje prava dece sa invaliditetom na očuvanje svog identiteta.

Sud je takođe istakao pozitivne obaveze koje Republika Kosovo preuzima ovim ustavnim amandmanom, s obzirom na to da Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom utvrđuje i konkretne pozitivne obaveze prema državama, između ostalog, za preduzimanje (i) potrebnih zakonodavnih; kao i (ii) drugih mera, stvarajući mehanizme za puno sprovođenje predmetne Konvencije.

Napomena:

Ovo obaveštenje za medije pripremio je Sekretarijat Suda samo u informativne svrhe. Kompletan tekst odluke biće dostavljen stranama uključenim u slučaj, biće objavljen na sajtu Suda i u Službenom listu, nakon okončanja odgovarajućih postupaka utvrđenih u Zakonu o Ustavnom sudu i Poslovniku o radu Suda. Sažetak koji je objavljen ovim obaveštenjem može biti predmet jezičkih i tehničkih ispravki u konačnom nacrtu odluke. Da biste primali obaveštenja o odlukama od Ustavnog suda, molimo vas registrujte se na internet stranici Suda: https://gjk-ks.org/sr/