Objavljene odluke tokom oktobra 2023. godine

07.11.2023

Tokom oktobra 2023. godine, na veb stranici Suda je objavljeno petnaest (15.) odluka, odnosno (i) jedna (1.) presuda; (ii) dvanaest (12.) rešenja o neprihvatljivosti; kao i (iii) dve (2.) odluke o odbijanju zahteva.

Presude
__________________________________________

I.
1. KI90/23
Podnosilac: Shqipdon Fazliu
Objavljeno dana: 5. septembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti ocena ustavnosti presude [ARJ. br. 114/2022] Vrhovnog suda Republike Kosovo od 23. decembra 2022. godine u vezi sa rešenjem [AA. br. 650/2022]
Apelacionog suda od 1. septembra 2022. godine i rešenjem [A. br. 1875/22] Osnovnog suda u Prištini od 2. avgusta 2022. godine

Sud je ocenio ustavnost presude [ARJ. br. 114/2022] od 23. decembra 2022. godine Vrhovnog suda u vezi sa rešenjem [AA. br. 650/2022] od 1. septembra 2022. godine Apelacionog suda i rešenjem [A. br. 1875/22] od 2. avgusta 2022. godine Osnovnog suda u Prištini, kojim je odbijena, kao nedozvoljena, tužba podnosioca zahteva protiv odluka Tužilačkog saveta Kosova (u daljem tekstu: TSK) od 6. aprila 2022. godine u vezi sa predlogom za kandidata za glavnog državnog tužioca Republike Kosovo. Suština okolnosti ovog slučaja se odnosi na proces izbora glavnog državnog tužioca putem konkursa raspisanog 14. januara 2022. godine, na osnovu kojeg je TSK glasao i predložio za imenovanje predsednici Republike Kosovo kandidata za glavnog državnog tužioca. Podnosilac zahteva je 28. aprila 2022. godine podneo prvi zahtev Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti odluke TSK-a za predlog kandidata za glavnog državnog tužioca. Ustavni sud je rešenjem o neprihvatljivosti u spojenim slučajevima KI57/22 i KI79/22, 4. jula 2022. godine odlučio da je zahtev podnosioca neprihvatljiv za razmatranje merituma, jer ne ispunjava ustavni uslov iscrpljenosti pravnih sredstava. Ovom presudom Suda se dalje pojašnjava da je podnosilac zahteva 28. jula 2022. godine podneo tužbu Osnovnom sudu za pokretanje upravnog spora sa zahtevom za odlaganje izvršenja osporenih odluka TSK-a. Redovni sudovi, odnosno Osnovni sud, Apelacioni sud i Vrhovni sud, su odbili tužbu podnosioca zahteva, kao neblagovremenu. Sud je, između ostalog, ocenio navode podnosioca zahteva u vezi sa povredom prava zagarantovanih članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima. Prema navodima podnosioca zahteva, između ostalog (i) prvi zahtev podnet Ustavnom sudu, bez iscrpljivanja zakonom utvrđenih pravnih sredstava, podnet je na osnovu dosadašnje prakse ovog Suda i kao rezultat toga, podnosilac zahteva je imao razumno očekivanje da će Ustavni sud takođe rešiti njegov zahtev za ocenu ustavnosti osporenih odluka TSK-a; i (ii) nakon donošenja odluke Ustavnog suda u slučajevima KI57/22 i KI79/22, isti se obratio Osnovnom sudu pokretanjem upravnog spora tužbom, tvrdeći, između ostalog, da se njegova tužba u Osnovnom sudu, na osnovu odredaba važećeg zakona, treba tretirati kao blagovremena, jer je usled „neznanja ili očigledne greške podnosioca“, zahtev za ocenu osporenih odluka TSK-a bio podnet „nenadležnom organu“, odnosno Ustavnom sudu. Shodno tome, prema podnosiocu zahteva, postoje razumni razlozi, na osnovu kojih je Osnovni sud trebalo da dozvoli vraćanje u pređašnje stanje za rok potrajanja upravnog spora.
Sud je prvo razradio opšta načela koja se odnose na pravo na pristup pravdi razvijena u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava i Suda, ističući sve one slučajeve u kojima je došlo do povrede ili ne prava na pristup pravdi, kao rezultat tumačenja/primene procesnih rokova za pokretanje spora u upravnom/parničnom postupku; a zatim iste primenio na okolnosti konkretnog slučaja. Sud je ocenio da, s obzirom na okolnosti slučaja podnosioca zahteva, nije sporno da je tužba za pokretanje upravnog spora protiv osporenih odluka TSK-a podneta van zakonskih rokova definisanih Zakonom o upravnim sporovima. S obzirom da, u nalazu da osporena presuda Vrhovnog suda nije doneta u suprotnosti sa stavom 1, člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa stavom 1, člana 6. (Pravo na pravično suđenje ) Evropske konvencije o ljudskim pravima, Sud je takođe naglasio činjenicu da: (i) poštovanje proceduralnih rokova definisanih u važećim zakonima sledi legitimni cilj poštovanja načela pravne sigurnosti; i da je (ii) u okolnostima konkretnog slučaja, tumačenje redovnih sudova takođe proporcionalno u odnosu na zaštitu ovog načela, naglašavajući i činjenicu da su, na osnovu sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i Suda, strane takođe odgovorne za poštovanje zahteva navedenih u važećim zakonima, odnosno da poštuju relevantne rokove i procedure u skladu sa zakonskim odredbama.

Saopštenje vezano za presudu možete pročitati klikom ovde

Dok, ceo tekst presude i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

Rešenja o neprihvatljivosti
__________________________________________

I.
U 11 (jedanaest) rešenja o neprihvatljivosti koje je objavio Sud, poslednje navedeni je utvrdio da su zahtevi podnosilaca neprihvatljivi na osnovu stava 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, člana 48. (Tačnost podneska) Zakona o Ustavnom sudu, stava (2) pravila 34 (Kriterijumi prihvatljivosti) Poslovnika o radu Suda, jer (i) navodi relevantnih podnosilaca zahteva spadaju u kategoriju četvrtog stepena; (ii) odražavaju navode o “očiglednom nedostatku povrede”, i/ili (iii) su “nepotkrepljeni ili neobrazloženi”.

2. KI193/22
Podnosilac: Avni Selmani
Objavljeno dana: 2. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude [Rev. br. 197/2021] Vrhovnog suda Republike Kosovo, od 6. jula 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

3. KI59/23
Podnosilac: Fehmi Grajçevci
Objavljeno dana: 2. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude [Rev. br. 243/22] Vrhovnog suda Republike Kosovo, od 17. oktobra 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

4. KI17/23
Podnosilac: Ismail Musliu
Objavljeno dana: 3. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude [Ac. br. 2084/21] Apelacionog suda Republike Kosovo, od 25. jula 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

5. KI60/22
Podnosilac: Luljeta Sokoli
Objavljeno dana: 3. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude [Pml. br. 462/21], Vrhovnog suda Republike Kosovo od 18. januara 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

6. KI39/23
Podnosilac: Labinot Zekaj
Objavljeno dana: 3. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude [A.A. br. 36/2022] Vrhovnog suda Republike Kosovo, od 20. januara 2023. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

7. KI142/22
Podnosilac: Edmond Hoxha
Objavljeno dana: 4. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude [Rev.br.24/2022] Vrhovnog suda Republike Kosovo, od 25. maja 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

8. KI52/23
Podnosilac: Nehat Bublica
Objavljeno dana: 10. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude [Pml. br. 16/2023] Vrhovnog suda Republike Kosovo, od 23. januara 2023. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

9. KI20/22
Podnosilac: Sadullah Dërmaku
Objavljeno dana: 12. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude [Pml. br. 469/2021] Vrhovnog suda Republike Kosovo, od 29. decembra 2021. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

10. KI105/22
Podnosilac: Driton Morina
Objavljeno dana: 12. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude [Rev. br. 327/2021] Vrhovnog suda Republike Kosovo, od 6. aprila 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

11. KI206/22
Podnosilac: Alush Hoti, Haxhi Hoti i Ruzhdi Hoti
Objavljeno dana: 16. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude [Rev. br. 160/2022] Vrhovnog suda Republike Kosovo, od 24. avgusta 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

12. KI120/22
Podnosilac: Gëzim Shtufi
Objavljeno dana: 16. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude [Pml. br. 270/22] Vrhovnog suda Republike Kosovo, od 13. jula 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

II.
U 1 (jednom) rešenju o neprihvatljivosti koje je objavio Sud, poslednje navedeni je utvrdio da je zahtev podnosioca neprihvatljiv na osnovu stava 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, stava 2, člana 47. (Individualni zahtevi) Zakona o Ustavnom sudu, tačke (b) stava (1) pravila 34 (Kriterijumi prihvatljivosti) Poslovnika o radu, jer je isti preuranjen.

13. KI49/22
Podnosilac: Zejnel Ninaj
Objavljeno dana: 3. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude [C. br. 288/21] Osnovnog suda u Prizrenu, od 19. januara 2021. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

Odluke
__________________________________________

I.
U 2 (dve) odluke o odbijanju zahteva koje je objavio Sud, poslednje navedeni je utvrdio da se relevantni zahtevi odbijaju na osnovu stava 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, člana 47. (Individualni zahtevi) Zakona o Ustavnom sudu i tačke (b) stava (2) pravila 54 (Odbacivanje i odbijanje zahteva) Poslovnika o radu, jer nisu kompletirani.

14. KI169/22
Podnosilac: Erxhan Ajeti
Objavljeno dana: 3. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti neodređenog akta javnog organa

Ceo tekst odluke i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

15. KI78/23
Podnosilac: Maliqe Sopjani
Objavljeno dana: 12. oktobar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude [Rev. br. 339/22] Vrhovnog suda Republike Kosovo, od 7. novembra 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

Napomena:

Ovo saopštenje je pripremio Sekretarijat Suda samo u informativne svrhe. Kompletni tekstovi odluka su dostavljeni svim stranama uključenim u slučajevima i biće objavljeni u Službenom listu Republike Kosovo u utvrđenim rokovima.