Odluka

Ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa

br. predmeta KI169/22

podnosiocu: Erxhan Ajeti

Preuzimanje:

KI169/22, Podnosilac: Erxhan Ajeti, Ocena ustavnosti neodređenog akta javnog organa

KI169/22, Odluka o odbijanju, od 31. avgusta 2023. godine, objavljena 4. oktobar 2023. godine

Ključne reči: individualan zahtev, kratkom postupku 

Zahtev je podneo Erxhan Ajeti iz opštine Priština. Podnosilac zahteva nije precizirao koji konkretan akt nekog javnog organa osporava pred Ustavnim Sudom Republike Kosovo.

Imajući u  obzir da zahtev nije bio kompletan, jer su u spisima zahteva nedostajala sledeća dokumenta: (i) obrazac zahteva; (ii) nije precizirao koju odluku javnog organa on osporava; kao i (iii) nije naveo za koja prava i slobode on smatra da su mu povređena, Sud je, dana 16. novembra 2022. godine, zatražio od podnosioca zahteva da podnese sledeća dokumenta: (i) da popuni obrazac zahteva; (ii) da precizira koju odluku javnog organa on osporava; (iii) da navede za koja prava i slobode on smatra da su mu povređena; i (iv) da priloži odluku koju osporava zajedno sa drugim odlukama ili dokumentima koji se tiču njegovog zahteva.

Sud ocenjuje da nasuprot specifičnom zahtevu Suda, podnosilac zahteva nije priložio sledeća dokumenta : (i) obrazac zahteva; (ii) nije precizirao koju odluku javnog organa on osporava; (iii) nije naveo za koja prava i slobode on smatra da su mu povređena kao i (iv) nije priložio druge dokumente koji su povezani sa zahtevom.

Sud smatra da zahtev podnosioca zahteva ne ispunjava proceduralne kriterijume za dalje razmatranje zbog toga što nije upotpunjen pratećom dokumentacijom, kako se zahteva članovima 21, 22.4 i 48. Zakona i pravilom 25 (2) (h) i 54 (2) (a) Poslovnika. Shodno tome, Sud zaključuje da se zahtev mora odbiti po kratkom postupku.

podnosiocu:

Erxhan Ajeti

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva