Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 160/2022 od 24. avgusta 2022. godine

br. predmeta KI206/22

podnosiocu: Alush Hoti

Preuzimanje:

KI206/22, Podnosilac zahteva: Alush Hoti, Haxhi Hoti dhe Ruzhdi Hoti, Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 160/2022 od 24. avgusta 2022. godine 

Ključne reči: individualni zahtev, imovinski spor

Sud skreće pažnju da se suštinsko pitanje u okolnostima konkretnog slučaja odnosi na navod podnosilaca zahteva za sticanje prava svojine na osnovu državine (zastarevanja) i korišćenja imovine na duže vreme, za koju su tvrdili da su nasledili od svojih predaka. Osnovni sud je prvo usvojio tužbeni zahtev podnosilaca za utvrđivanje prava svojine na osnovu zastarelosti, koji je osporila tužena – opština Suva Reka. U daljem postupku, Apelacioni sud je usvojio žalbu opštine Suva Reka kao osnovanu, odbijajući tužbeni zahtev podnosilaca. Konačno, nakon zahteva za reviziju podnosilaca zahteva, Vrhovni sud je odbio kao neosnovan zahtev za reviziju podnosilaca zahteva, zaključujući da isti nisu dokazali da su svojinu stekli na osnovu zastarelosti, kao što su tvrdili da su savesnim održajem više od 20 godina stekli svojinu na osporenoj nepokretnosti.

Podnosioci zahteva osporavaju zaključke Vrhovnog suda pred Sudom, navodeći povredu prava zagarantovanih članom 31.  [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima, između ostalog, kao rezultat povrede prava na pravično suđenje, koje se odnosi na nedostatak obrazloženja sudskih odluka redovnih sudova.

Što se tiče navoda za neobrazloženu sudsku odluku, na osnovu opštih načela ESLJP-a, Sud je ocenio da su redovni sudovi ispunili svoju ustavnu obavezu da daju dovoljno pravno obrazloženje u vezi sa zahtevima i navodima podnosilaca zahteva. Shodno tome, Sud smatra da su podnosioci zahteva imali koristi od prava na obrazloženu sudsku odluku, u skladu sa članom 31. Ustava u vezi sa članom 6. EKLJP-a.

Stoga, Sud smatra da su podnosioci zahteva imali koristi od prava da prime obrazloženu sudsku odluku i da je taj navod očigledno neosnovan na ustavnim osnovama, stoga se zahtev u celosti proglašava neprihvatljivim, u skladu sa članom 113.7 Ustava i pravilom 34 (2) Poslovnika.

podnosiocu:

Alush Hoti

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni