Objavljene odluke tokom decembra 2023. godine

12.01.2024

Tokom decembra 2023. godine, u Ustavnom sudu:

• razmotreno je pet (5.) slučaja;
• donete su odluke za dva (2.) slučaja
(i) presuda u slučaju KO 55/23 – zahtev za ocenu ustavnosti predloženih ustavnih amandmana za veting u pravosudnom sistemu
(da biste pročitali saopštenje o presudi kliknite ovde);
(ii) presuda u slučaju KO 79/23 – zahtev za ocenu ustavnosti Zakona br. 08/L-196 o platama u javnom sektoru
(da biste pročitali saopštenje o presudi kliknite ovde);

Postupak objavljivanja ovih odluka dalje podleže odredbama Zakona o Ustavnom sudu i Poslovnika o radu;
• objavljeno je sedamnaest (17.) odluka;

Tokom ovog perioda na veb stranici Suda je objavljeno (i) jedna (1.) presuda; (ii) četrnaest (14.) rešenja o neprihvatljivosti; i (iii) dve (2.) odluke o odbijanju zahteva.

Presude
________________________________________________________
I.

1. KI74/22
Podnosilac: Zoran Đokić
Objavljeno dana: 11. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo [Pml. br. 19/2022] od 15. februara 2022. godine

Sud je ocenio ustavnost Presude Vrhovnog suda Republike Kosova [Pml. br. 19/2022] od 15. februara 2022. godine, u vezi sa Presudom Apelacionog suda [APS. br.22/2021] od 12. oktobra 2021. godine i Presudom Osnovnog suda u Prištini [ST. br.15/19] od 11. februara 2021. godine. Slučaj je povezan sa optužnicom koju je Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo podiglo protiv podnosioca zahteva zbog osnovanih sumnji da je počinio krivično delo ratnih zločina, u suprotnosti sa članom 3. (Nemeđunarodni oružani sukobi) Ženevskih konvencija od 12. avgusta 1949. godine i dopunskim protokolima iz 1977. i 2005. godine, na osnovu stava 1. člana 152. (Ratni zločini koji ozbiljno krše član 3 Ženevskih konvencija) Krivičnog zakonika br. 04/L-82 Republike Kosovo i člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Osnovni sud u Prištini je podnosioca zahteva oglasio krivim zato što je, između ostalog, u saizvršilaštvu, izvršio krivično delo, za koje je bio optužen , i kao posledica toga osudio ga je na kaznu zatvora u trajanju od dvanaest (12) godina. Apelacioni i Vrhovni sud su postupajući po žalbi, odnosno po zahtevu za zaštitu zakonitosti, potvrdili pobijanu presudu Osnovnog suda.. Podnosilac zahteva je pred Sudom tvrdio da je došlo do povrede člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa stavom 3 (a) i (d) člana 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima, navodeći, između ostalog, (i) da mu tužilaštvo i redovni sudovi nisu dali mogućnost da se izjasni o izmenjenoj i proširenoj optužnici protiv njega; (ii) da su istražne radnje, odnosno saslušanje svedoka, oštećenih strana i identifikacija podnosioca zahteva, sprovedene bez prisustva branioca; (iii) da se na osnovu stava 2. člana 288. (Zahtevi nakon zakazanog glavnog pretresa) Zakonika br. 04/L-123 o krivičnom postupku Republike Kosovo, predlog koji se odnosi na nove svedoke može prihvatiti samo ako predloženi svedoci nisu bili poznati u vreme drugog početnog saslušanja, što u njegovom predmetu nije bio slučaj; i (iv) da redovni sudovi nisu saslušali svedoke koji bi svedočili u korist podnosioca zahteva ili bi njihov iskaz u najmanju ruku bio neutralan. Sud je ocenio navode podnosioca zahteva i u tom kontekstu je (i) najpre izložio opšta načela koja se odnose na pravo na obaveštavanje o izmeni i proširenju optužnice, prava na odbranu u krivičnom postupku, pravo na suočenje svedoka i saslušanje svedoka u korist podnosioca zahteva, kao što je zagarantovano gore navedenim aktima, a nakon toga je (ii) primenio ista na okolnosti konkretnog slučaja. U tom kontekstu i nakon detaljnih izlaganja u presudi, Sud je ocenio: (i) da je tužilac blagovremeno obavestio branioca podnosioca zahteva o proširenju optužnice, pri čemu je i Apelacioni sud, tokom sudskog procesa, utvrdio da je mogućnost praktičnog i delotvornog iznošenja odbrane na proširenje optužnice data odbrani podnosioca zahteva; (ii) da proširenjem optužnice protiv podnosioca zahteva nije izmenjena kvalifikacija krivičnog dela i nije izmenjena uloga podnosioca zahteva u izvršenju krivičnog dela; (iii) da su redovni sudovi objasnili da su se svedoci suočili sa podnosiocem zahteva i/ili njegovom odbranom i da su identifikovali da je isti bio prisutan u određenim situacijama kada su počinjena krivična dela; (iv) da redovni sudovi nisu podnosiocu zahteva uskratili pravo na predlaganje novih svedoka, ali su istakli da se predlaganje svedoka odnosi i na oštećene strane, što je u skladu sa načelom “jednakosti oružja” kako je zagarantovano pravom na pravično i nepristrasno suđenje; (v) da su redovni sudovi saslušali i svedoke u korist podnosioca zahteva, dok težina koja se daje iskazima tih svedoka predstavlja stvar nadležnosti i delokruga rada redovnih sudova. Samim tim, Sud je zaključio da presuda Vrhovnog suda [Pml. br. 19/2022] od 5. februara 2022. godine, presuda Apelacionog suda [APS. br. 22/2021] suda od 12. oktobra 2021. godine i presuda Osnovnog suda [ST. br. 15/19] od 11. februara 2021. godine, nisu u suprotnosti sa stavovima 1, 2. i 4. člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo i članom 6 (3) (a), (b) i (d) (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Saopštenje vezano za presudu možete pročitati klikom ovde

Dok, ceo tekst presude i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo i na engleskom jeziku možete pročitati klikom ovde

Rešenja o neprihvatljivosti
________________________________________________________

II.
U sedam (7) Rešenja o neprihvatljivosti koje je objavio Sud, potonji je utvrdio da su zahtevi podnosilaca zahteva neprihvatljivi na osnovu stava 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, člana 48. (Tačnost podneska) Zakona, stava (2) pravila 34. (Kriterijum o prihvatljivosti) Poslovnika o Radu jer (i) navodi podnosilaca zahteva spadaju u kategoriju četvrtog stepena; (ii) odražavaju navode sa “očiglednim nedostatkom povrede”, i/ili (iii) isti su “nepotkrepljeni ili neobrazloženi”.

2. KI89/23
Podnosilac: “Rex Marble d.o.o”
Objavljeno dana: 4. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti Rešenja Privrednog suda – drugostepenog veća [K.DH.SH.II.1597/2022] od 8. decembra 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

3. KI26/23
Podnosilac: “Kastrioti Petrol”
Objavljeno dana: 4. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo [E. Rev. br. 33/2022] od 15. septembra 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

4. KI166/22
Podnosilac: Përparim Muji
Objavljeno dana: 5. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo [Pml. br. 288/2022] od 28. jula 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

5. KI25/22
Podnosilac: Riza Rrustemi
Objavljeno dana: 19. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo [Pml. br. 460/2021] od 11. januara 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

6. KI162/22
Podnosilac: Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Objavljeno dana: 20. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti obaveštenja [KMLC.br. 83/2022] Državnog tužilaštva od 27. septembra 2022. godine i rešenja Apelacionog suda Republike Kosovo [Ac.br. 1986/20] od 20. juna 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

7. KI200/22
Podnosilac: Svetlana Pavić
Objavljeno dana: 20. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosova [AC-I-21-0844] od 26. januara 2023. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

8. KI94/23
Podnosilac: Rexhep Ajvazi
Objavljeno dana: 22. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo [Rev. br. 383/2021] od 18. jula 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

III.
U jednom (1) Rešenju o neprihvatljivosti, objavljenom od strane Suda, potonji je utvrdio da je zahtev podnosioca zahteva neprihvatljiv na osnovu stava 7. člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, stava 2. člana 47. (Individualni zahtevi) Zakona, tačke (b) stava (1) pravila 34. (Kriterijum o prihvatljivosti) Poslovnika o Radu, jer je isti neblagovremen.

9. KI189/22
Podnosilac: Muhamet Krasniqi
Objavljeno dana: 28. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja [br. 09/2049] od 7. novembra 2022. godine Sudskog saveta Kosova – Komisija za naknadu štete osobama koje su kažnjene ili su uhapšene bez razloga

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

IV.
U jednom (1) Rešenju o neprihvatljivosti, objavljenom od strane Suda, potonji je utvrdio da je zahtev podnosioca zahteva neprihvatljiv na osnovu stava 7. člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, jer (i) u vezi sa prvim navodom, koji se ticao prvog seta postupaka, na osnovu stava 2. člana 47. (Individualni zahtevi) Zakona, tačke (b) stava (1) pravila 34. (Kriterijum o prihvatljivosti) Poslovnika o Radu, zbog neiscrpljenja pravnih sredstava u formalno proceduralnom smislu; dok (ii) u vezi sa drugim navodom, koji se ticao drugog seta postupaka, na osnovu člana 48. (Tačnost podneska) Zakona, stava (2) pravila 34. (Kriterijum o prihvatljivosti) Poslovnika o Radu, navodi podnosioca zahteva su “nepotkrepljeni ili neobrazloženi”.

10. KI138/22
Podnosilac: Reshad Zherka
Objavljeno dana: 28. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti odluke Disciplinske komisije za privatne izvršitelje [DPL. br. 07/2022] od 14. juna 2022. godine i odluke predsednika Vrhovnog suda Republike Kosovo [GJS-2022-013] od 23. avgusta 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

V.
U pet (5) Rešenja o neprihvatljivosti, objavljenim od strane Suda, potonji je utvrdio da su zahtevi podneti od strane podnosilaca zahteva neprihvatljivi na osnovu stava 7. člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, člana 49 (Rokovi) Zakona, tačke (c) stava (1) pravila 34. (Kriterijum o prihvatljivosti) Poslovnika o Radu, jer su isti podneti van zakonskog roka od četiri (4) meseca.

11. KI86/23
Podnosilac: Safete Palaj
Objavljeno dana: 4. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Apelacionog suda Republike Kosovo [Ac. br. 2731/21] od 30. septembra 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

12. KI22/23
Podnosilac: Belka Mladenović
Objavljeno dana: 15. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosovo [AC-I-20-0556-A000] od 25. novembra 2021. godine i obaveštenja [KMLC. br. 2/2023] Kancelarije glavnog državnog tužioca od 10. januara 2023. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

13. KI18/23
Podnosilac: Hamza Çeshmegji
Objavljeno dana: 15. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Apelacionog suda Republike Kosovo [Ac. br. 2148/16] od 25. avgusta 2021. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

14. KI68/23
Podnosilac: Fadil Bajraktari
Objavljeno dana: 19. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo [Rev. br. 413/21] od 19. oktobra 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

15. KI32/23
Podnosilac: Albin Avdullahu
Objavljeno dana: 19. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo [Pml. br. 276/2022] od 8. avgusta 2022. godine

Ceo tekst rešenja i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

Odluke
________________________________________________________

VI.
U dve (2) Odluke o odbijanju zahteva koje su objavljene od strane Suda, potonji je utvrdio da se zahtevi odbijaju na osnovu stava 7. člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, člana 47 (Individualni Zahtevi) Zakona, tačke (b) stava (2) pravila 54. (Odbacivanje i odbijanje zahteva) Poslovnika o Radu, jer isti nisu bili kompletni.

16. KI133/23
Podnosilac: Musli Mehmetaj
Objavljeno dana: 20. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti neodređenog akta javnog organa

Ceo tekst odluke i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

17. KI01/23
Podnosilac: Amir Hamza
Objavljeno dana: 20. decembar 2023. godine
Zahtev za ocenu ustavnosti odluke predsednika Vrhovnog suda Republike Kosovo [GJS-2022-002] od 1. marta 2022. godine

Ceo tekst odluke i rezime na dva službena jezika Republike Kosovo možete pročitati klikom ovde

Napomena:

Ovo saopštenje je pripremio Sekretarijat Suda samo u informativne svrhe. Kompletni tekstovi odluka su dostavljeni svim stranama uključenim u slučajevima i biće objavljeni u Službenom listu Republike Kosovo u utvrđenim rokovima.