Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude [Rev. br. 413/21] Vrhovnog suda Kosova od 19. oktobra 2022. godine

br. predmeta KI 68/23

podnosiocu: Fadil Bajraktari

Preuzimanje:

KI68/23, Podnosilac  zahteva, Fadil Bajraktari, Ocena ustavnosti presude [Rev. br. 413/21] Vrhovnog suda Kosova od  19. oktobra 2022. godine

KI68/23, Rešenje o neprihvatljivosti od 14.novembra  2023. godine, objavljeno 19.decembra 2023.godine

Ključne reči: individualni zahtev, imovinski postupak, izvan vremenskog roka

Suština predmeta podnosioca zahteva  u postupcima pred redovnim sudovima ticala se utvrđivanje prava svojine na katastarskoj  parceli  površini od 23 m2. Te je shodno tome podnosilac pokrenuo parnični postupak pred Osnovim sudom. Sud je zahtev podnosioca odbio kao neosnovan, a sto je učinio i Apelacioni sud u žalbenom postupku., Podnosilac je podneo zahtev za reviziju Vrhovnom sudu koji je on presudom  odbio navodeći  da su nize stepeni sudovi dali dovoljno razloga u prilog svojim odlukama.

Imajući to u vidu podnosilac je podneo zahtev sudu smatrajući da je u postupku pred većima Posebne komore njemu bila povređena prava garantovana članom  3. stav 2. [Jednakost pred zakonom], članom 7. stav 1. [Vrednosti], članom 21. stavovi 1. i 3. [Opšta načela], članom 22. stavovi 1. i 2. [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], članom 23. [Ljudsko dostojanstvo], članom 24. [Jednakost pred zakonom] i članom 46. stav 1. [Zaštita imovine] Ustava u vezi sa članom 1. (Zaštita imovine) Dodatnog protokola uz EKLJP.

Sud je tokom analize spisa predmeta zaključio da je  podnosilac u svom zahtevu koji je podneo Sudu izjavio da je presudu] Vrhovnog suda od 19. oktobra 2022. godine primio 4. decembra 2022. godine. Međutim, kako bi se utvrdio takav navod podnosioca zahteva, Sud se 10. jula 2023. godine, obratio Osnovnom sudu dopisom u kojem je tražio Vrhovnog suda od 19. oktobra 2022. godine.

Dana 18. jula 2023. godine, Sud je primio kompletan spis konkretnog predmeta od Osnovnog suda, i iz spisa predmeta, odnosno povratnice, utvrdio da je podnosilac zahteva presudu [Rev. br. 413/21] Vrhovnog suda od 19. oktobra 2022. godine, primio 4. novembra 2022. godine. Shodno tome, Sud utvrđuje da je zahtev podnosioca zahteva podnet nakon zakonskog roka od 4 (četiri) meseca, koji je određen Zakonom i Poslovnikom, i da je shodno tome neprihvatljiv, te je zahtev podnosioca odbio shodno članu 49. Zakona i pravilu 34 (1) (c) Poslovnika.

 

podnosiocu:

Fadil Bajraktari

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni