Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude [2021:206775] Vrhovnog suda Kosova od 20. septembra 2022. godine

br. predmeta KI217/22

podnosiocu: Nuri Rexha

Preuzimanje:

 

Priština, 5. februara 2024. godine

Br. ref.:RK 2318/24

 

 

 

 

 

 

REŠENJE O NEPRIHVATLJIVOSTI

 

u

 

slučaju ​​ br.KI217/22

 

Podnosilac

 

Nuri Rexha

 

 

Ocena ustavnosti presude​​ [2021:206775] Vrhovnog suda Kosova

od 20.​​ septembra 2022. godine

​​ 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE KOSOVO

 

 

u sastavu:

 

Gresa Caka-Nimani, predsednica

Bajram Ljatifi, zamenik predsednika

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, sudija​​ 

Safet Hoxha, sudija

Radomir Laban, sudija

Remzije Istrefi-Peci, sudija​​ 

Nexhmi Rexhepi, sudija i

Enver Peci, sudija

 

 

Podnosilac zahteva

 

 • Zahtev je podneo​​ Nuri​​ Rexha, naselje Duškaja, opština Kačanik ​​​​ (u daljem tekstu: podnosilac zahteva). Podnosioca zahteva​​ zastupa​​ Liman Musa, advokat​​ iz​​ Uroševca​​ (u daljem tekstu: zastupnik podnosioca zahteva).

 

 

Osporena odluka

 • Podnosilac zahteva osporava ustavnost​​ presude [2021:206775] Vrhovnog suda Kosova od 20.septembra 2022. godine, u vezi sa presudom​​ [CA.nr.191/2016]​​ ​​ Apelacionog suda od 28.septembra​​ 2020. godine i presudom ​​ [C.nr.228/2014]​​ Osnovnog suda u Kačaniku od 04.decembra.2015. godine.​​ 

 

Predmetna stvar

 

 • Predmetna stvar ovog zahteva je ocena ustavnosti​​ navedenih presuda,​​ kojim​​ se navodno podnosiocu zahteva​​ ​​ povređuju​​ prava i osnovne slobode​​ zagarantovane članovima​​ 21​​ [Opšta načela], 22 [Direktna primene međunarodnih sporazuma i ​​ instrumenata], 24 [Jednakost pred zakonom],​​ ​​ 31 [Pravo na pravično suđenje]​​ i​​ 53​​ [Tumačenje odredbi ljudskih prava],​​ Ustava Republike Kosovo (u daljem tekstu: Ustav)​​ kao i​​ člana 6 (Pravo na pravično suđenje) Evroske konvencije o ljudskim pravima.

 

Pravni osnov

 

 • Zahtev je zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na​​ članu 22. (Procesuiranje podnesaka) i članu 47. (Individualni zahtevi) Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosovo (u daljem tekstu: Zakon) kao i pravilu 25​​ [Podnošenje podnesaka i odgovora]​​ Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo (u daljem tekstu: Poslovnik o Radu).

 

 • Dana 7. jula 2023. godine, Poslovnik o radu Ustavnog suda Republike Kosovo br. 01/2023, objavljen je u Službenom listu Republike Kosovo i stupio je na snagu petnaest (15) dana od dana objavljivanja. Shodno tome, prilikom razmatranja zahteva, Ustavni sud se poziva na odredbe navedene Uredbe, kojom je ukinut Pravilnik o radu Ustavnog suda br. 01/2018. S tim u vezi, u skladu sa pravilom 78 (Prelazne odredbe) Pravilnika o radu br. 01/2023, izuzetno će se i dalje primenjivati pojedine odredbe Pravilnika o radu br. 01/2018 u slučajevima registrovanim u Sudu pred ukidanje, samo ako i u meri u kojoj su povoljniji za stranke.

 

Postupak pred sudom

 

 • Dana​​ 28.​​ decembra 2022. godine,​​ zastupnik​​ podnosioca​​ zahteva je​​ putem pošte​​ podneo zahtev pred Ustavnim Sudom Republike Kosovo​​ (u daljem tekstu: Sud).​​ 

 

 • Dana 30.decembra 2022.godine, Sud je primio i registrovao zahtev.​​ 

 

 • Dana​​ 11.​​ januara​​ 2023. godine,​​ Predsednica Suda je odlukom​​ [Br.​​ GJR.KI217/23],​​ imenovala sudiju​​ Bajrama Ljatifija​​ ​​ za sudiju izvestioca i odlukom​​ [Br.​​ KSH.KI217/23]​​ imenovala je​​ Veće za razmatranje, u sastavu sudija:​​ Safet Hoxha,​​ (predsedavajući),​​ Nexhmi Rexhepi​​ i Enver​​ ​​ Peci,​​ članovi.​​ ​​ 

 

 • Dana​​ 24.​​ januara​​ 2023. godine,​​ Sud je​​ obavestio zastupnika podnosioca zahteva o registraciji zahteva i, ujedno od njega je tražio da popuni standardnu formu zahteva suda, kao i da dostavi ​​ Sudu presudu​​ [CA.nr.191/2016]​​ ​​ Apelacionog suda.​​ 

 

 • Sud je istog dana kopiju zahteva​​ poslao​​ Vrhovnom sudu.

 

 • Dana​​ 15.​​ februara​​ 2023. godine,​​ Sud je​​ od zastupnika podnosioca primio samo delimično popunjen formular Suda kao i presudu Apelacionog suda koju je Sud tražio u pismu od 24.januara.2023.godine.

 

 • Dana​​ 21.​​ januara​​ 2024​​ godine,​​ Veće za razmatranje je razmotrilo izveštaj sudije izvestioca i jednoglasno je preporučilo​​ Sudu neprihvatljivost zahteva.

 

Pregled činjenica slučaja

 

 • Sud isključivo na osnovu presuda redovnih sudova koje podnosilac zahteva osporava, a ne​​ i​​ na osnovu zahteva koji je podneo zastupnik podnosioca, jer u njemu nema relevantnog opisa​​ činjenica,​​ nalazi,​​ da su​​ podnosilac zahteva i lice G. K., ​​​​ sklopili predugovor za kupovinu poslovnog prostora ​​ u površini od 35 m2,​​ za ugovorenu cenu ​​ od 66.000 eura, koja je trebala da se isplaćuje u ratama. Podnosilac zahteva je uplatio prvu ratu ​​ u iznosu od 20.000 eura. Međutim, poslovni prostor nije bio izgrađen u dogovorenom vremenskom roku.

 

 • Shodno tome​​ podnosilac zahteva je​​ podneo Osnovnom​​ sudu tužbu, u kojoj se ​​ kao prvotuženo ​​ lice pojavljuje G.K., ​​ iz Suve Reke, dok se​​ ​​ kao drugtuženo lice pojavljuje E. B., iz sela Bičevac, opština Kačanik. U tužbenom zahtevu, podnosilac zahteva je tražio​​ poništenje predugovora kao i povraćaj​​ iznosa u visini od 20.000 eura sa uračunatom kamatom.

 

 • Dana 28.oktobra​​ 2015. godine​​ tokom raspravne sednice pred Osnovnim sudom​​ prvotuženi​​ G.K.,​​ nije osporio tužbeni zahtev tužioca​​ (podnosioca),​​ i istakao da je od tužioca​​ (podnosioca)​​ primio sredstva u iznosu od​​ 20.000 € za kupovinu poslovnog prostora, na površini od 35 m2, dok je iznos od 650 € uplatio​​ drugtuzenom​​ ​​ E.B., za obaveze preduzeća.

 

 • Drugotuženi E. B., je tokom sudskog​​ ​​ ročišta osporio tužbeni zahtev tužioca, i predložio sudu da isti odbije,​​ jer je iz svih dokaza pronađenih u spisima predmeta dokazano da je prvo tuženi primio ova sredstva, ​​ a​​ što je on i priznao.​​ 

 

 • Dana 4.decembra 2015.godine, Osnovni sud je doneo presudu ​​ [C.nr.228/14], kojom je delimično usvojio tužbeni zahtev podnosioca, raskinuo je​​ ​​ predugovor o kupoprodaji poslovnog prostora zaključenog dana 06.juna.2009. godine,​​ i​​ obavezao​​ prvotuženog G.K.,​​ da podnosiocu zahteva ​​ vrati iznos od 20.000 €, i to​​ ​​ sa​​ obračunatom​​ kamatom.​​ 

 

 • Istom presudom Osnovni sud je tužbeni​​ zahtev podnosioca protiv drugtuženog E.​​ B.,​​ ​​ odbio kao neosnovan.

 

 • U presudi [C.nr.228/14],Osnovni sud je naveo:

 

„[…]​​ sud je prinudio prvo tuženog da ispuni obavezu prema tužiocu, jer je prvo tuženi primio ova sredstva, dok mu lokal nije predata po ugovoru […]

 

Pošto je tuženi zakasnio sa naknadom štete. Sud​​ ​​je zahtev tužioca i na osnovu​​ člana 277. ZOO-a, prinudio tuženog G.​​ K., da tužiocu na dosuđene iznose isplati i kamatu kao na sredstva deponovana u banci bez određenog odredišta duže od godinu dana i to počev od 06.06.2009. godine ( od dana kada su finansijska sredstva predata, do konačne isplate.

 

Sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca protiv tuženog E.​​ B.​​ , iz sela Bičevac, jer su dokazi pronađeni u spisima predmeta dokazali da je iznos od 20.000,00 € primio tuženi G. K, dok je ovaj nije primio nikakvu obavezu o plaćanju, a tu činjenicu je sud potvrdio iz aneksa ugovora od 07.08.2009. godine.“

 

 • Podnosilac zahteva je podneo​​ žalbu Apelacionom sudu na presudu Osnovnog suda​​ u vezi sa odbijanjem tužbenog zahteva protiv drugotuženog,​​ navodeći pogrešno ​​ i nepotpuno utvrđivanje ​​ činjeničnog stanja.

 

 • Dana​​ 28.septembra​​ 2020. godine,​​ Apelacioni sud je​​ doneo​​ presudu​​ ​​ [CA.nr.191/2016], kojom je​​ odbio žalbu tužioca​​ kao neosnovanu, dok je presudu Osnovnog suda​​ ​​ ​​ potvrdio​​ u celosti.​​ 

 

 • U obrazloženju presude ​​ [CA.nr.191/2016], Apelacioni sud je naveo:​​ 

 

„[…] činjenično stanje, kao što je prethodno navedeno, prvo stepeni sud je pravilno i pravno potvrdio, pa žalbeni navodi sa kojima je i prikazani u pogrešnom i nepotpunom overavanju činjeničnog stanja su neosnovani. Prvostepeni sud je iz priloženih ugovora, predugovora i drugih pisanih dokaza, nesumnjivo dokazao da je tužilac bio u ugovornom odnosu, odnosu prodaje nepokretnosti sa prvo tuženim, dok je drugo tuženi samo svedok navedenog pravnog posla a takođe i potpisnik predmetnog pred-ugovora. Ugovorni odnosi prvo tuženog i drugo tuženog se ne tiču tužioca, niti utiču na njegova prava.“

 

Shodno gore navedenom, u smislu člana 45. st. 1, 2. i 3. ZOO-a, zaključen predugovor stvara obaveza za izvođače radova. S obzirom na to da prvo tuženi nije izvršio svoje obaveze prema tužiocu, dakle, prema članu 124. ZOO-a, tužilac je imao pravo na raskid ugovora, kao i pravo na naknadu štete.

 

 • Podnosilac zahteva je podneo zahtev za reviziju Vrhovnom sudu protiv presude Apelacionog suda, navodeći​​ povrede parničnog postupka, iz člana 182. stav 1. i stava 2. tačke k), n) i i), zbog povrede međunarodnih standarda o pravima čoveka, i pogrešne primene materijalnog prava.

 

 • Dana​​ 20.​​ septembra​​ 2022. godine,​​ Vrhovni sud je doneo presudu​​ [2021:206775], kojom je odbio kao​​ neosnovanu​​ reviziju​​ podnosioca zahteva,​​ izjavljenu​​ protiv presude [CA.nr.191/2016]​​ Apelacionog suda.

 

 • U obrazloženju presude [2021:206775], ​​ Vrhovni sud je naveo;

 

„Navod da je prvo stepeni sud povredio zakonske odredbe člana 182. tačka i) ZPP-a, jer nije dao mogućnost strankama da budu saslušane kao stranke u postupku, nije osnovana, jer činjenica da gore navedena odredba ne obavezuje sud da sasluša stranke u svojstvu stranke u postupku, već ga obavezuje da obezbedi mogućnost da zakonito i pravično ispita predmet u sudu, što je prvo stepeni sud učinio, pošto je ista redovno pozvala stranke na sednicu, obezbeđeno je da li je poziv strankama dostavljen uredno, te s tim u vezi nije bilo povrede procedure, pošto su stranke u ​​ mogućnosti da iznesu sve svoje navode i izjave, što je dovoljno da se obezbedi pristup sudu i odgovarajući proces za pravično suđenje i u skladu sa članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.“

 

U vezi sa revizijskim navodima da je „Pobijana odluka nejasna, protivrečna obrazloženju pobijane presude i da ista sadrži elemente koji izazivaju zabunu i nejasnoće u razumevanju obrazloženja odluke“, neosnovan je navod, jer je struktura i sadržaj presude u skladu sa odredbama člana 160. ZPP-a, jer je odredba sastavljena na uredan način, a obrazloženje presude je u potpunosti u skladu sa načinom odluke.​​ 

 

Revizijski navodi za pogrešnu primenu materijalnog prava nisu usvojeni kao osnovani od strane Vrhovnog suda, jer su prvo stepeni i drugo stepeni sud, ceneći​​ isti tužbeni zahtev tuženog pred ovim sudovima, dali potpuno i jasno obrazloženje i isti razlozi su prihvatljivi i za revizijski sud, jer u konkretnom slučaju između parničnih strana nije sporno da je prvo tuženi G.K.,​​ iz Suve Reke primio od tužioca novčani iznos od 20.000,00 €, a on je u obavezi da vrati ova sredstva zbog neispunjenja ugovora. Ovo potvrđuje i ugovor zaključen između tužioca i prvo tuženog dana 06.06.2009. godine.

 

Navodi podnosioca zahteva​​ 

 

 • Podnosilac zahteva navodi da se​​ ​​ presudama redovnih sudova​​ ​​ njemu povređuju prava garantovana​​ članovima​​ 21​​ [Opšta načela], 22 [Direktna primene međunarodnih sporazuma i ​​ instrumenata], 24 [Jednakost pred zakonom],​​ ​​ 31 [Pravo na pravično suđenje] i 53 [Tumačenje odredbi ljudskih prava], Ustava​​ ,​​ kao i člana 6 (Pravo na pravično suđenje)​​ EKLjP.

 

 • Međutim, navodne povrede​​ članova​​ ​​ Ustava i​​ ​​ EKLjP, podnosilac zahtava obrazlaže isključivo sa dva paragrafa a,​​ koje​​ će Sud citirati u​​ celosti:

 

TEŠKO KRŠENJE Evropske konvencije, član 6, za ljudska prava, kao i prava zagarantovana Ustavom Republike Kosova za pravedno i jednako suđenje pred zakonom, na osnovu činjenica i dokaza.

 

Sud je u svakoj fazi postupka dužan da uvaži i uzme za osnovu sve okolnosti i dokaze koje iznesu sve strane i da ne postupa samovoljno na neustavan način i u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima počev od člana 1. do poslednje​​ odredbe gde se ljudska prava garantuju​​ pred sudovima, kao i u suprotnosti sa samim Ustavom Republike Kosova.

 

 • Na kraju, podnosilac zahteva traži od Suda,​​ da usvoji ​​ njegov zahtev,​​ da​​ predmet ponovo vratiti prvostepenom sudu na ponovno suđenje ili da se​​ presuda ​​ [C.nr.228/2014] Vrhovnom sudu vrati​​ radi donošenja pravične, meritorne presude.

 

Relevantne​​ ustavne odredbe​​ 

 

Ustav Republike Kosovo

 

Član 31.​​ 

[Pravo na pravično i nepristrasno suđenje]

 

“1. Svakom se garantuje jednaka zaštita prava pred sudom, ostalim državnim organima i nosiocima javnih.​​ 

2. Svako ima pravo na javno, nepristrasno i pravično razmatranje odluka o pravima i obavezama ili za bilo koje krivično gonjenje koje je pokrenuto protiv njega/nje, u razumnom roku, od strane nezavisnog i nepristrasnog, zakonom ustanovljenog, suda”.

 

Evropska konvencija o ljudskim pravima

 

Član 6.

(Pravo na pravično suđenje)

 

“1. Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obaveza ili osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega, svako ima pravo na pravično suđenje i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovljenim sudom. Presuda se izriče javno, ali se novinari i javnost mogu​​ isključiti s čitavog ili jednog dela suđenja u interesu morala, javnog reda ili nacionalne sigurnosti u demokratskom društvu, kada to nalažu interesi maloletnika ili zaštite privatnog života strana u sporu, ili kada to sud smatra izričito neophodnim zato što bi u posebnim okolnostima publicitet mogao naneti štetu interesima pravde”.

[...]

 

Ocena prihvatljivosti zahteva

 

 • Sud prvo razmatra da li su ispunjeni uslovi o prihvatljivosti koji su utvrđeni Ustavom, propisani Zakonom i dalje predviđeni Poslovnikom o Radu.

 

 • U tom smislu, Sud se prvenstveno poziva na stavove 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, koji propisuju da:​​ 

 

“1.​​ Ustavni sud odlučuje samo u slučajevima koje su ovlašćene strane podnele sudu na zakonit način.

 

[...]

 

7.​​ Pojedinci mogu da pokrenu postupak ako su njihova prava i slobode koje im garantuje ovaj Ustav prekršena od strane javnih organa, ali samo kada su iscrpeli sva ostala pravna sredstva, regulisanim zakonom”.

 

 • Pored gore navedenih kriterijuma,​​ Sud se takođe poziva i na uslove o prihvatljivosti,​​ kao što su propisani u Zakonu. S tim u vezi, Sud se poziva na članove 47 (Individualni zahtevi), 48 (Tačnost podneska) i 49 (Rokovi) Zakona, koji propisuju:

 

Član​​ 47

(Individualni zahtevi)

 

“Svaka osoba ima pravo da od Ustavnog suda zatraži pravnu zaštitu ukoliko smatra da njena Ustavom zagarantovana prava i slobode krši neki javni organ.

 

Osoba može da podnese pomenuti podnesak samo nakon što su iscrpljena sva ostala zakonom određena pravna sredstva.”

 

Član​​ 48

(Tačnost podneska)

 

Podnosilac​​ podneska​​ je dužan da jasno naglasi to koja prava​​ i​​ slobode sumu​​ povređena i​​ koji je konkretan akt javnog organa koji podnosilac želi da ospori”.

 

Član​​ 49

(Rokovi)

 

“Podnesak se podnosi u roku od 4 meseci. Rok počinje od dana kada je podnosilac primio sudsku odluku. U svim ostalim slučajevima, rok počinje na dan javnog objavljivanja odluke ili akta. Ukoliko se zahtev tiče nekog zakona, onda rok počinje da​​ teče​​ od dana stupanja na snagu istog.”

 

 • U vezi sa ispunjenjem gore navedenih kriterijuma, Sud ocenjuje da je podnosilac zahteva: (i)​​ Ovlašćena strana; (ii)​​ osporava jedan akt nekog javnog organa, odnosno​​ presudu​​ [2021:206775] Vrhovnog suda od 20.septembra 2022.​​ godine; (iii)​​ iscrpeo je sva pravna sredstva koja su mu bila dostupna​​ u skladu sa zakonom; (iv)​​ naveo je​​ ​​ prava​​ i slobode za koje on smatra da su mu povređena, u skladu sa zahtevima iz člana 48 Zakona;​​ kao i​​ (v)​​ Podneo je zahtev u​​ skladu​​ sa zakonskim rokom koji je propisan u članu 49 Zakona.​​ ​​ 

 

 • Pored toga, Sud razmatra da li je podnosilac zahteva ispunio uslove prihvatljivosti koji su propisani u pravilu​​ 34 (Kriterijum o prihvatljivosti)​​ Poslovnika o Radu.​​ Pravilo​​ 34 (2)​​ Poslovnika o Radu propisuje uslove na osnovu kojih Sud može da razmotri neki zahtev, uključujući i uslov da zahtev ne bude očigledno neosnovan, gde se precizira da:

 

“(2)​​ Sud može smatrati zahtev neprihvatljivim ako je zahtev očigledno neosnovan kada podnosilac/teljka zahteva nije dovoljno dokazao/la i potkrepio/la svoju tvrdnju.”

 

 • Gore navedeno pravilo, na osnovu sudske prakse ESLJP-a, ali i na osnovu prakse Suda, omogućava poslednje navedenom da proglašava zahteve neprihvatljivim iz razloga koji se odnose na meritum slučaja. Tačnije, na osnovu ovog pravila, Sud može proglasiti zahtev neprihvatljivim na osnovu i nakon ocene njegovog merituma, odnosno ako isti oceni da je sadržaj zahteva očigledno neosnovan na ustavnim osnovama, kao što je propisano u stavu (2) pravila 34 Poslovnika o Radu.​​ (vidi slučajeve Suda KI04/21, podnositeljka zahteva​​ Nexhmije Makolli,​​ Rešenje o neprihvatljivosti od 12. maja 2021. godine, stav 26; i​​ KI175/20, podnosilac zahteva​​ Kosovska Agencija za Privatizaciju, Rešenje o neprihvatljivosti od 27. aprila 2021. godine, stav 37).

 

 • Na osnovu sudske prakse ESLJP-a, ali i Suda, zahtev se može proglasiti neprihvatljivim kao “očigledno neosnovan” u celini ili samo u odnosu na određeni navod koji zahtev može da sadrži. S tim u vezi, bilo bi tačnije kada bi se o istima govorilo kao o “očigledno neosnovanim navodima”. Poslednje pomenuti se na osnovu sudske prakse ESLJP-a mogu svrstati u četiri posebne grupe: (i) navodi koji se kvalifikuju kao navodi​​ “četvrtog stepena”; (ii) navodi koje karakteriše “jasno ili očigledno odsustvo povrede”; (iii) “nepotkrepljeni ili neobrazloženi” navodi; i na kraju, (iv) “​​ konfuzni i nejasni​​ ” navodi.

 

 • U tom kontekstu i u daljem tekstu, kako bi ocenio prihvatljivost zahteva, odnosno kako bi u okolnostima konkretnog slučaja ocenio da li je zahtev očigledno neosnovan na ustavnim osnovama, Sud će prvo podsetiti na suštinu slučaja sadržanog u ovom zahtevu i relevantne navode podnosioca zahteva. Tokom procene navoda podnosioca zahteva Sud će primeniti standarde sudske prakse ESLJP-a, u skladu sa kojom je on, na osnovu člana 54. [Tumačenje odredbi ljudskih prava] Ustava, dužan da tumači osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom.​​ 

 

 • U okolnostima ovog konkretnog slučaja,​​ Sud podseća da je​​ činjenično stanje on rekonstruisao isključivo na osnovu presuda koje podnosilac zahteva osporava pred ovim sudom, i to iz razloga​​ što je izostalo detaljno objašnjenje​​ opis činjeničnog stanja iz zahteva koji je zastupnik podnosioca podneo sudu. Na osnovu takve rekonstrukcije​​ činjeničnog stanja​​ Sud je zaključio da je podnosilac zahteva sklopio​​ predugovor sa licem G.K., ​​ u cilju izgradnje poslovnog prostora u površini od 35 m2, za ugovorenu cenu od​​ 66.000 eura,​​ koja je trebala da se uplaćuje po fazama. Podnosilac zahteva je uplatio prvu ratu u iznosu od 20.000 eura. Međutim, pošto nije došlo do realizacije ugovorenog posla,​​ odnosno izgradnje poslovnog prostora, podnosilac zahteva je podneo tužbeni zahtev protiv dva lica,​​ i to G.K.,​​ i​​ E. B., u kome je tražio poništenje predugovora,​​ kao i povraćaj novčanog iznosa u visini od 20.ooo eura,​​ sa zateznom kamatom. Redovni sudovi su delimično usvojili tužbeni zahtev,​​ i to onaj deo koji se odnosio na prvotuženog​​ G.K., dok​​ su​​ ​​ tužbeni​​ zahtev koji se odnosio na drugotuženog​​ E.B., redovni sudovi odbili kao neosnovan.

 

 • Upravo ta​​ činjenica je po nalazima ovog​​ Suda navela podnosioca zahteva da tvrdi da je​​ u postupku ped redovnim suodvima​​ došlo do povrede​​ člana 31 Ustava u vezi sa​​ članom 6 EKLjP.

 

 • Međutim, kao​​ što je​​ Sud već​​ naveo a,​​ ovde​​ će​​ to​​ ​​ i da ponovi, zastupnik podnosilac je prvo putem pošte​​ 28.decembra 2022.​​ godine​​ podneo​​ „svoju formu zahteva“ ​​​​ koju je naslovio sa ​​ ​​​​ „ZAHTEV ZA ZAŠTITU USTAVNOSTI“,​​ u kojoj​​ je​​ naveo isključivo​​ povredu​​ člana 31 Ustava u vezi sa​​ članom 6 EKLJP,​​ i koju je​​ pokušao​​ šturo​​ i nejasno​​ da​​ obrazloži ​​ sa dva paragrafa, a​​ koje je​​ Sud​​ već​​ ​​ naveo u celini ​​ u delu navoda podnosioca zahteva.

 

 • Kako „Zahtev za zaštitu ustavnosti“ koji je podneo zastupnik podnosioca zahteva nije ispunjavao proceduralne uslove da bi se on razmatrao,​​ Sud je zastupniku podnosioca poslao dopunsko pismo u kome je tražio, ​​​​ i)​​ da on popuni standardnu formu zahteva suda,​​ i​​ ​​ ii)​​ da sudu dostavi presudu Apelacionog suda koja nije bila dstavljena u prvom zahtevu.

 

 • Sud mora da navede da je zastupnik podnosioca zahteva​​ 15.februara 2023.godine​​ na zahtev Suda​​ poslao službeni formular zahteva Suda, ali da je u njemu u potpunosti izostalo,​​ i)​​ činjenični opis slučaja,​​ i​​ ii)​​ ne​​ razjašnjava​​ navode​​ o povredi​​ člana 31​​ Ustava i​​ člana 6​​ EKLJP. Jedino​​ što je zastupnik podnosioca naveo a,​​ što predstavlja razliku od prvog zahteva jeste, da je on u popunjenom formularu suda naveo​​ dodatne​​ ​​ povrede ​​ i sledeće​​ članove​​ Ustava i EKLjP, i​​ to​​ ​​ članove​​ 21, 22, 24, 31 i 53 Ustava​​ i​​ člana 6 EKLJP.

 

 • Dakle,​​ Sud nalazi da​​ zastupnik​​ podnosioca zahteva,​​ ​​ ni u svom prvom zahtevu od 28.decembra 2022.godine, a ni u​​ drugom​​ zahtevu od 15.februara 2023.godine, on​​ ​​ nije dao​​ hronološki opis​​ činjenica slučaja,​​ nikakvu detaljnu analizu u vezi sa tvrdnjama o povredi prava zagarantovanih navedenim članovima Ustava ili obrazloženja o prihvatljivosti i merituma zahteva.​​ Uz to,​​ zastupnik​​ podnosilac zahteva je pomenuo nekoliko članova Ustava i​​ nije ​​ dao​​ sažetak činjenica u svom predmetu, ili tačnije kako su osporene presude, rezultirale povredom prava i sloboda koje su zagarantovane navedenim članovima Ustava.

 

 • Pored toga,​​ Sud posebno naglašava​​ ​​ da je podnosilac zahteva, u postupku pred Ustavnim​​ sudom, bio zastupljen od strane​​ zastupnika​​ advokata,​​ od koga​​ ​​ se očekuje da ima saznanja u vezi sa proceduralnim kriterijumima koji se trebaju ispuniti prilikom podnošenja nekog zahteva pred Ustavnim sudom a koji se tiču prihvatljivosti istog.​​ Šta više, on je imao ne jednu,​​ već​​ dve mogućnosti da izgradi slučaj​​ ​​ za podnosioca zahteva​​ pred Ustavnim sudom,​​ što svakako on nije učinio.

 

 • U smislu ovoga,​​ Sud podseća da na osnovu ustaljene prakse ovog Suda ali i sudske prakse ESLjP-a, Sud proglašava zahtev neprihvatljivim kao očigledno neosnovan kada su navodi ​​ “nepotkrepljeni ili neobrazloženi”​​ navoda, ili ​​ kada se ispuni jedan od dva karakteristična uslova, odnosno:

 

 • kada podnosilac zahteva samo citira jednu ili više odredbi Konvencije ili Ustava, ne objašnjavajući kako su one povređene, osim ako je to jasno očigledno na osnovu činjenica i okolnosti slučaja (vidi, s tim u vezi, slučaj ESLJP-a:​​ Trofimchuk​​ protiv Ukrajine,​​ br.​​ 4241/03,​​ odluka od 31. maja 2005. godine;​​ i​​ Baillard​​ protiv Francuske,​​ br.​​ 6032/04,​​ Odluka od​​ 25.​​ septembra​​ 2008. godine);

 

 • kada podnosilac zahteva ne iznese ili odbije da iznese materijalne dokaze u prilog svojih navoda (ovo se posebno odnosi na odluke sudova ili drugih unutrašnjih organa), osim kada postoje izuzetne okolnosti koje su van kontrole koje ga sprečavaju u tome (na primer, ako zatvorske vlasti odbiju da sudu​​ dostave dokumente iz spisa predmetnog zatvorenika) ili ako sam sud ne odluči drugačije (vidi, slučaj ​​ Suda:​​ KI166/20,​​ podnosilac zahteva​​ Ministarstvo Rada i socijalne zaštite,​​ rešenje o neprihvatljivosti od 5. januara 2021. godine, stav 42).

 

 • U ovom konkretnom slučaju,​​ podnosilac zahteva tvrdi da je osporenim odlukama došlo do povrede prava i sloboda koje su zagarantovane gore navedenim članovima, ali ne razrađuje dodatno kako i zašto je došlo do povrede ovih relevantnih članova. S tim u vezi, Sud podseća da je on dosledno isticao da samo pozivanje na članove Ustava i EKLJP i njihovo pominjanje nije dovoljno da se izgradi argumentovana tvrdnja o ustavnoj povredi. Kada se tvrde takve povrede Ustava, podnosioci zahteva treba da osiguraju obrazložene navode i ubedljive argumente​​ (vidi, slučajeve Ustavnog suda.:​​ KI175/20, podnosilac zahteva​​ Kosovska Agencija za​​ Privatizaciju,​​ rešenje o neprihvatljivosti​​ od​​ 22.​​ aprila​​ 2021. godine,​​ stav​​ 81; KI166/20, citirano iznad,​​ stav​​ 52;​​ i​​ KI04/21, podnositeljka zahteva​​ Nexhmije Makolli,​​ citirano iznad,​​ stavovi​​ 38-39).​​ 

 

 • Stoga, Sud zaključuje da podnosilac zahteva u nijednom od svojih navoda o povredi prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članovima​​ ​​ 21, 22, 24, 31 i 53 Ustava​​ i​​ člana 6 EKLJP,​​ nije ispunio zahteve iz stava​​ (2)​​ pravila​​ 34​​ Poslovnika o Radu u vezi sa obrazloženjem i detaljnim​​ argumentima​​ u vezi sa prihvatljivošću i meritumom njegovog zahteva.​​ 

 

Zaključak

 

 • Na kraju,​​ Sud zaključuje da se navodi podnosioca zahteva u vezi sa povredama članova​​ 21, 22, 24, 31 i 53 Ustava i člana 6 EKLJP​​ kvalifikuju kao navodi​​ četvrtog stepena​​ i isti su očigledno neosnovani po ustavnim osnovama,​​ stoga se zahtev u​​ celini​​ oglašava neprihvatljivim kao očigledno neosnovan po ustavnim osnovama, kako je to i propisano u stavu​​ (2)​​ pravila​​ 34​​ Poslovnika o Radu.​​ 

 

 

IZ TIH RAZLOGA

 

Ustavni sud Republike Kosovo, u skladu sa članom 113.1 i 113.7 Ustava, članom 20. Zakona i u skladu sa pravilima​​ 34​​ (2)​​ (g)​​ i​​ 48 (1) (b)​​ Poslovnika o​​ radu, na sednici održanoj dana​​ 21.​​ januara​​ 2024. godine,​​ jednoglasno,

 

ODLUČUJE

 

 • DA PROGLASI zahtev neprihvatljivim;​​ 

 

 • DA DOSTAVI ovo rešenje stranama;

 

 • DA OBJAVI ovo rešenje u Službenom listu, u skladu sa članom 20.4 Zakona;​​ i

 

 • Ovo rešenje stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu, u​​ skladu​​ sa stavom 5. člana 20. Zakona.​​ 

 

 

 

 

Sudija izvestilac      Predsednica Ustavnog suda

 

 

 

 

Bajram Ljatifi​​      ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Gresa Caka-Nimani​​ 

 

1

podnosiocu:

Nuri Rexha

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni