Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude [2021:206775] Vrhovnog suda Kosova od 20. septembra 2022. godine

br. predmeta KI217/22

podnosiocu: Nuri Rexha

Preuzimanje:

KI217/22, Podnosilac  zahteva  Nuri Rexha, Ocena ustavnosti presude [2021:206775] Vrhovnog suda Kosova od 20. septembra 2022. godine

KI217/22, Rešenje o neprihvatljivosti od 21. januara 2024. godine, objavljeno 7. februar 2024. godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično suđenje, ne obrazloženi navodi

Iz spisa predmeta proizilazi da su podnosilac zahteva i lice G. K., sklopili predugovor za kupovinu poslovnog prostora koji je G.K trebao da izgradi. Pošto poslovni prostor nije bio izgrađen u dogovorenom roku, podnosilac zahteva je podneo tužbeni zahtev Osnovnom sudu protiv lica G.K, kao i lica E. B., u kome je tražio poništenje predugovora i vraćanje isplaćene sume novca koji je on dao po predugovoru. Redovni sudovi su odbili zahtev.

Osnovni sud je delimično usvojio tužbeni zahteva, poništio predugovor i naložio licu G.K., da podnosiocu vrati isplaćenu sumu novca, dok je drugi deo tužbenog zahteva protiv lica E.B odbio kao neosnovan.

Podnosilac je Apelacionom sudu podneo žalbu protiv odluke Osnovog suda, koju je Apelacioni sud odbio. Podnosilac je podneo reviziju Vrhovnom sudu koju je on odbacio kao neosnovanu.

Upravo ta činjenica je uticala da podnosilac zahteva podnese zahtev sudu smatrajući da su redovni sudovi povredili njegova prava garantovana članovima 21 [Opšta načela], 22 [Direktna primene međunarodnih sporazuma i instrumenata], 24 [Jednakost pred zakonom],  31 [Pravo na pravično suđenje] i 53 [Tumačenje odredbi ljudskih prava] Ustava kao i člana 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Imajući u vidu da zastupnik podnosioca nije objasnio na koji način su redovni sudovi povredili prava garantovana navedenim članovima, Sud je poslao naknadno pismo tražiće od njega da obrazloži svoje navode. Međutim i u dopunskom odgovoru, zastupnik podnosioca nije uspeo da to uradi.

Imajući to u vidu, Sud je zahtev podnosioca zahteva odbacio, nalazeći da  podnosilac zahteva u nijednom od svojih navoda o povredi prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članovima  21, 22, 24, 31 i 53 Ustava i člana 6 EKLJP, nije ispunio zahteve iz stava (2) pravila 34 Poslovnika o radu u vezi sa obrazloženjem i detaljnim argumentima u vezi sa prihvatljivošću i meritumom njegovog zahteva.

podnosiocu:

Nuri Rexha

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni