Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova PPA. 9/2008 od 29. aprila 20011. god.

br. predmeta KI 93/11

podnosiocu: N.T. AKUSTIKA

Preuzimanje:

Podnosilac je podneo zahtev na osnovu člana 113,7 Ustava Kosova, navodeći da su njegova ustavna prava prekršena presudom Vrhovnog suda Kosova, kojom je odobrena odluka Nezavisnog odbora za reviziju koji je ranije odbio žalbu podnosioca protiv visine poreza određenih od strane Poreske uprave Kosova, Sud je našao da je zahtev podnosioca očigledno neosnovan u skladu sa pravilom 36 (2b) Poslovnika o radu, Citirajući odluku ESLJP u slučaju Shub protiv Litvanije, Sud je obrazložio da ne primećuje da su relevantni postupci bili nepravedni ili proizvoljni i da su podnosiocu bile pružene brojne mogućnosti za zaštitu svojih prava pred organima koji donose odluke, Zbog navedenih razloga, Sud je odlučio da odbije zahtev podnosioca kao neprihvatljiv

podnosiocu:

N.T. AKUSTIKA

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

administrative