Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës PPA 9/2008, të datës 29 prill 2011

Nr. të lëndës KI 93/11

Parashtruesit: N.T. AKUSTIKA

Parashtruesi paraqiti kërkesën bazuar në Nenin 113,7 të Kushtetutës së Kosovës, duke pohuar se të drejtat e tij kushtetuese ishin cenuar me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, me ç’rast miratoi vendimin e Këshillit të Pavarur Shqyrtues që më herët kishte hedhur poshtë ankesën e parashtruesit kundër lartësisë së tatimeve të caktuara nga Administrata Tatimore e Kosovës,Gjykata konstatoi se kërkesa e parashtruesit ishte qartazi e pabazuar në pajtim me rregullin 36 (2b) të Rregullores së punës,Duke cituar vendimin e GJEDNJ-së në rastin Shub kundër Lituanisë , Gjykata arsyetoi se nuk vëren se procedurat përkatëse ishin të padrejta apo arbitrare, dhe se parashtruesit i ishin dhënë mundësi të shumta për të mbrojtur të drejtat e tij para organeve vendimmarrëse, Për shkak të arsyeve të përmendura, Gjykata vendosi të hedhë poshtë kërkesën e parashtruesit si të papranueshme

Parashtruesit:

N.T. AKUSTIKA

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

administrative