Njoftim

01.12.2022

Gjatë muajit nëntor 2022, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 2 seanca shqyrtuese
• janë mbajtur 15 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 11 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (1) Aktgjykim, (16) Aktvendime dhe (1) Vendim:

• Nr. i lëndës: KI 47/21
Parashtrues: Arton Shala dhe të tjerët
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 24/22
Parashtrues: Turkiye Is Bankasi A.S. – Dega në Kosovë
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 202/21
Parashtrues: “Kelkos Energy” sh.p.k.
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 180/21
Parashtrues: Rahim Kolukaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 175/21
Parashtrues: Albert Rakipi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 150/21
Parashtrues: “Elezaj” sh.p.k.
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 119/22
Parashtrues: Naser Durr
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 35/22
Parashtrues: Xheladin Beka
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 95/22
Parashtrues: Habibe Elezi
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 75/22
Parashtrues: Emine Shabani
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 235/21
Parashtrues: Bekim Marmullaku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 105/21
Parashtrues: Zelqif Berisha
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 83/21
Parashtrues: Isak Shehu
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 71/21
Parashtrues: Naser Sopa
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 52/22
Parashtrues: Qemajl Pozhegu
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 32/22
Parashtrues: Vëllezërit Neziraj sh.p.k.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 151/21
Parashtrues: Naser Husaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 03/22
Parashtrues: “EPS Trgovina”
Aktvendimi