Njoftim

01.03.2018

Gjatë muajit shkurt 2018, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 17 kolegje shqyrtuese
• janë mbajtur 4 seanca plenare
• janë shqyrtuar/zgjidhur 14 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (15) Aktvendime:

• Nr. i lëndës: KI 127/17
Parashtrues: Hetem Sejdia
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 123/17
Parashtrues: Hasim Eljami
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 102/17
Parashtrues: Meleq Ymeri
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 118/17
Parashtrues: Şani Kervan dhe të tjerët
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 26/17
Parashtrues: Raman Idrizi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 135/17
Parashtrues: Borce Petroski
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 93/17
Parashtrues: Jeton Jerliu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 88/17
Parashtrues: Slobodan Gavrić
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 86/17
Parashtrues: Agron Alaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 103/17
Parashtrues: Arsim Hazeri
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 152/17
Parashtrues: Shaqir Totaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 97/17, KI 99/17, KI 115/17, KI 121/17
Parashtrues: Mala Mala, Ali Salihu, Nurije Beka, Xhevat Xhinovci
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 75/17
Parashtrues: X
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 45/17
Parashtrues: Nexhat Krasniqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 82/17
Parashtrues: Korporata Energjetike e Kosovës KEK sh. a.
Aktvendimi