Odluka

Ocena ustavnosti neodređene odluke gradonačelnika opštine Gnjilane

br. predmeta KI 163/21

Preuzimanje:
Sažetak

KI163/21, Podnosilac zahteva: Arianit Sllamniku, Ocena ustavnosti neodređene odluke gradonačelnika opštine Gnjilane 

KI163/21, Odluka o odbijanju od 25. novembra 2021. godine, objavljena dana 16. decembar 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, zahtev nije potpun ili je nejasan, odbijanje po kratkom postupku

Podnosilac zahteva osporava neodređenu odluku gradonačelnika opštine Gnjilane, gde tu odluku nije podneo pred Sudom. Na osnovu jednog obaveštenja podnetog od strane podnosioca zahteva, objavljenog na društvenoj mreži  Facebook objavljuje se da je gradonačelnik opštine Gnjilane dana 6. septembra 2021. godine doneo odluku prema kojoj „državni službenici, uključujući civilne službenike, javne službenike, lekare, medicinske sestre, učiteljice, vatrogasce, tehničke radnike, itd., neće moći da uđu na svoja radna mesta bez potvrde PCR testa, vakcinacije ili brzog testa na antigen”.

Podnosilac zahteva je tvrdio da neodređenom odlukom gradonačelnika opštine njemu a pogotovo njegovoj supruzi, koja je zaposlena kao nastavnik u ovoj opštini i koja nema pravo da uđe na njeno radno mesto bez dokaza o vakcinaciji protiv COVID-19, PCR testa ili rapid testa, došlo do povreda prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 26 [Pravo na lični integritet], članom 35. [Sloboda kretanja]; članom 49. [Pravo na rad i obavljanje profesije]; članom 53. [Tumačenje odredbi ljudskih prava] i članom 55. [Ograničenje prava i osnovnih sloboda] Ustava.

U proceni prihvatljivosti zahteva podnosioca zahteva, Sud je prvenstveno naglasio da u slučaju zahteva koji nisu kompletni, na osnovu stava 4 člana 22 Zakona o Ustavnom Sudu i pravila 32 (h) Poslovnika o Radu je propisano da se podnosiocima zahteva da mogućnost da kompletiraju i dopune njihove zahteve. U ovom konkretnom slučaju, Sud je zatražio od podnosioca zahteva dopunu i kompletiranje njegovog zahteva, odnosno preciziranje osporene Odluke kao i podnošenje date odluke pred Sudom, kao i podnošenje njegovog dokaza kako je na njega uticala odluka koju on osporava pred Sudom. Uprkos zahtevu Suda, podnosilac zahteva nije podneo informacije koje su zatražene od strane Suda. Samim tim, pošto teret stvaranja, razjašnjavanja i dopune zahteva pada na podnosioce zahteva, koji imaju direktan interes kako bi se Sud na efikasan način bavio njihovim navodima i tvrdnjama, Sud je smatrao da zahtev podnosioca zahteva nije ispunio proceduralne uslove za dalje razmatranje, zato što nije precizirana neodređena osporena odluka i nije podneta Sudu kako je to i zatraženo u članovima 22 i 48. Zakona  o Ustavnom Sudu.

Shodno tome, Sud je u skladu sa pravilom 35 (5) Poslovnika o Radu, zaključio da zahtev treba da se odbije po kratkom postupku.

podnosiocu:

Arianit Sllamniku

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Član 35 - Sloboda Kretanja

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi