Odluka

Ocena ustavnosti odluke Skupštine Republike Kosovo br. 08-V-029 od 30. juna 2021. godine o razrešenju pet (5) članova Nezavisnog nadzornog odbora Civilne službe Kosova

br. predmeta KO 127/21

Preuzimanje:
Sažetak

KO127/21, podnosilac, Abelard Tahiri i 10 drugih poslanika Skupštine Republike Kosova, Ocena ustavnosti odluke Skupštine Republike Kosovo br. 08-V-029 od 30. juna 2021. godine o razrešenju pet (5) članova Nezavisnog nadzornog odbora Civilne službe Kosova                                                                                                              

KO127/21, Odluka o privremenoj meri, odobren 21.oktobra 2021.godine

Ključne reći: Institucionalni zahtev, Nezavisni nadzorni odbor, odluka o privremenoj meri, javni interes

Dana 30. juna 2021. godine, Skupština Republike Kosovo je, Odlukom [br. 08-V-029] usvojila preporuku Komisije za javnu administraciju za razrešenje pet (5) članova Nezavisnog nadzornog odbora Civilne službe Kosova. Podnosioci zahteva, odnosno određen broj poslanika Skupštine Kosova, putem zahteva KO127/21, zahtevali su ocenu ustavnosti gore navedene Odluke Skupštine. U međuvremenu, a radi ocene neophodnosti izricanja privremene mere, Ustavni sud je zatražio informacije od Skupštine u vezi sa preduzetim radnjama nakon osporene Odluke, na šta je od strane Skupštine saopšteno da je ista raspisala konkurs o izboru novih članova Odbora.

Podnosioci zahteva pred Sudom navode, između ostalog, da osporena odluka Skupštine, krši nezavisnost Odbora zagarantovanim članom 101. [Civilna služba] i članom 142 [Nezavisne agencije] Ustava Republike Kosove, stoga zahtevaju da se ista poništi. Pored toga, podnosioci zahteva, pozivajući se na stav 2 člana 43. (Rok) Zakona o Ustavnom sudu, naveli su da osporena odluka podlegne suspenzivnom dejstvu ex-lege u vezi sa pravnim posledicama, zahtevajući da Ustavni sud obavesti Skupštinu da preduzimanje radnji zarad primene osporene odluke je u suprotnosti suspenzivnog dejstva propisanog Zakonom o Ustavnom sudu.

Sud je razmatrao navode podnosilaca zahteva u vezi sa privremenom merom i relevantni odgovor Skupštine, i kao prvo, pozivajući se na svoju sudsku praksu, razjasnio je okolnosti kada se akt Skupštine, čija se ustavnost osporava od 10 (deset) ili više poslanika Skupštine Kosova pred Sudom, podlegne suspenzivnom dejstvu, kao što je predviđeno Zakonom o Ustavnom sudu. Sud je, takođe, razjasnio da imajući u vidu da osporena odluka u proceduralnom aspektu, da bi proizvela pravne posledice, ne predviđa se njeno   podnošenje predsednici, ista ne podlegne suspenzivnom dejstvu prema članu 43. Zakona o Ustavnom sudu. Međutim, imajući u vidu da zahtev pred Sudom pokrene niz pitanja koja se odnose na nezavisnost i funkcionisanje Odbora, kao nezavisne institucije osnovane Ustavom i koja osigurava poštovanje pravila i načela koja regulišu civilnu službu, ocenjuje da je potrebna privremena mera po službenoj dužnosti, shodno članu 27. (Privremene mera) Zakona o Ustavnom sudu i pravila 56 (Zahtev za uvođenje privremenih mera) Poslovnika o radu.

Sledstveno tome i na osnovu razjašnjenja datih u objavljenoj odluci, naglasivši da uvođenje privremene mere ne prejudicira prihvatljivost ili meritum slučaja, Sud je uveo privremenu meru do 15. decembra 2021. godine, odmah prekidajući primenu osporene odluke, i odredio da se Skupština mora suzdržati od svake radnje po pitanju izbora novih članova do konačne odluke Suda.

podnosiocu:

Abelard Tahiri i 10 drugih poslanika Skupštine Republike Kosova

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o privremenoj meri