Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja [br. AC-I-14-0339-A0001] Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 29. novembra 2019. godine

br. predmeta KI 236/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI236/19, Podnosilac: Hamdi Kuleta, ocena ustavnosti rešenja [br. AC-I-14-0339-A0001] Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 29. novembra 2019. godine

KI236/19, rešenje o neprihvatljivosti od 22. aprila 2020. godine, objavljeno 7. maja 2020.godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, pravo na pravno sredstvo, sudska taksa, očigledno neosnovan zahtev  

Podnosilac zahteva je podneo tužbu Specijalizovanom veću Posebne komore Vrhovnog suda protiv odluke [PRN047-0221] Organa za likvidaciju DP “Amortizeri” Kosovske agencije za privatizaciju navodeći da je rukovodstvo DP “Amortizeri”, sredstva naplaćena od zakupa prostora DP “Amortizeri” raspodelilo radnicima preduzeća proizvoljno, neravnopravno i bez kriterijuma. Specijalizovano veće je presudom [C-IV-13-2814], odlučilo da odbije zahtev podnosioca i obavezalo podnosioca da plati sudsku taksu. Nakon podnošenja žalbe od strane podnosioca zahteva, Žalbeno veće je rešenjem [AC-I-14-0339-A001] utvrdilo da se žalba podnosioca zahteva protiv presude Specijalizovanog veća C-IV-13-2814 smatra povučenom iz razloga što podnosilac zahteva nije uplatio sudsku taksu.

Podnosilac je pred Ustavnim sudom tvrdio da su mu povređena prava zagarantovana članovima 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 32. [Pravo na pravno sredstvo]. Konkretnije, podnosilac je tvrdio da je Žalbeno veće u suprotnosti sa zakonskim odredbama smatralo žalbu podnosioca povučenom i da mu je na taj način povređeno pravo na pravično i nepristrasno suđenje, kao i pravo na pravno sredstvo.

Sud je smatrao da podnosilac zahteva nije predočio dokaze, činjenice i argumente koji ukazuju na to da su postupci pred Žalbenim većem na bilo koji način predstavljali povredu njegovih ustavnih prava zagarantovanih Ustavom, na koja se pozvao podnosilac zahteva. Shodno tome, Ustavni sud je zaključio da je u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 48. Zakona i pravilom 39 (2) Poslovnika o radu, zahtev podnosioca očigledno neosnovan.

podnosiocu:

Hamdi Kuleta

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni