Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja CML. br. 36/2018 Vrhovnog suda od 10. aprila 2018. godine, u vezi sa rešenjem CN. br. 89/2015 Osnovnog suda u Mitrovici od 14. avgusta 2015. godine

br. predmeta KI 73/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI73/18, Podnosilac zahteva je N. S. koji je zahtevao ocenu ustavnosti rešenja CML. br. 36/2018 , Vrhovnog suda  od 10. aprila 2018. godine, u vezi sa  rešenjem CN. br. 89/2015 Osnovnog suda u Mitrovici od 14. avgusta 2015. godine

KI73/18, Rešenje o neprihvatljivosti, od 8. oktobra 2019. godine, objavljeno 1 novembar 2019. godina

Ključne reči: Rešenje o neprihvatljivosti, ratione materiae, zahtev za neobjavljivanje identiteta

Podnosilac zahteva je po drugi put podneo zahtev Ustavnom sudu.

U prvom zahtevu, Ustavni sud je našao da podnosilac zahteva nije iscrpeo sva pravna sredstva, shodno tome, podnosilac je uzimajući u obzir rešenje Ustavnog suda, iscrpeo sva pravna sredstva, te se po drug  put javlja kao stranka pred Sudom.

Sud je uvidom u drugi zahtev podnosioca primetio da i pored toga što je on  iscrpeo sva  pravna sredstva odnosno dobio rešenje Vrhovnog suda, on u suštini osporava rešenje Osnovnog suda u Mitrovici kojim je priznata sudska odluka stranog suda, tačnije suda  iz Albanije.

Podnosilac je u zahtevu naveo da je Osnovni sud u Mitrovici postupkom  priznavanja inostrane sudske odluke povredio njegova prava garantovana članom 24.  i 31. Ustava kao i  člana 6 EKLjP.

Sud, uzimajući u obzir suštinu žalbenih navoda o povredi člana 31. Ustava i člana 6 EKLjP, je našao da je uslov za primenu člana 31. Ustava i člana 6 EKLJP taj, da se u predmetnom postupku utvrđuju građanska prava i obaveze. Stoga se u ovom slučaju postavlja pitanje da li su se, prilikom razmatranja od strane Osnovnog suda u Mitrovici, ispunili pravni uslovi za priznavanje odluke stranog suda, i da li postoji neka smetnja za priznavanje odluke stranog suda, da li su se utvrđivala građanska prava i obaveze i, da li su, u postupku razmatranja predloga za priznavanje odluke stranog suda, primenljivi članovi 31. Ustava i 6 EKLJP.

Sud je posle analize i primene principa i standarda ESLJP zaključio da su navodi podnosioca zahteva o povredi člana 31. Uustava i člana 6 EKLjP  nekompatibilni ratione materiae sa Ustavom,  jer u konkretnom slučaju nije postojao spor u kome su se utvrđivala građanska prava i slobode podnosioca zahteva. U suštini, Osnovni sud u Mitrovici je shodno zakonu utvrdio da zahtev za priznavanjem inostrane sudske odluke ispunjava sve zakonske uslove za njeno priznavanje, odnosno, sud se bavio samo proceduralnim pitanjem. Shodno tome, Osnovni sud je doneo rešenje kojim pravosnažna odluka suda u Albaniji postaje pravosnažnom odlukom i postaje deo pravnog sistema Kosova.

Sud je navod podnosioca o povredi člana 24. Ustava odbacio kao neosnovan, dok se drugim odlukama Sud nije bavio jer to podnosilac u zahtevu nije tražio.

Što se tiče zahteva za ne objavljivanje identiteta, Sud je zahtev podnosioca prihvatio kao osnovan.

podnosiocu:

N. S.

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje