Odluka

Ocena ustavnosti neodređenog akta

br. predmeta KI186/23

podnosiocu: Bajram Ahmeti

Preuzimanje:

KI186/23, Podnosilac zahteva: Bajram Ahmeti, Ocena ustavnosti neodređenog akta

KI186/23, odluka o odbijanju zahteva od 22. januara 2024. godine, objavljena 23.februara 2024.godine

Ključne reči: ublažavanje kazne; nepotpun zahtev; odluka o odbijanju

Podnosilac zahteva je osuđen na kaznu zatvora u vremenskom trajanju od 25 (dvadeset i pet) godina, zbog krivičnog dela ubistvo. On je podneo zahtev Sudu kojim je tražio ublažavanje preostale kazne, jer su mu zahtevi za jemstvo odbijeni. Podnosilac zahteva je istakao da nije imao finansijskih sredstava da angažuje advokata, da su njegovi roditelji u teškom zdravstvenom stanju i da im je potrebna stalna nega. Sud je tražio od podnosioca zahteva da popuni formular zahteva; da navede akt javnog organa koji osporava i da precizira osnovna prava i slobode za koje navodi da su mu povređena. Podnosilac zahteva nije odgovorio Sudu i nije kompletirao svoj zahtev.

Sud je naglasio da teret sastavljanja i ispunjenja zahteva pada na podnosioca zahteva, koji mora da razjasni činjenične okolnosti slučaja i pruži pravne argumente u vezi sa svojim navodima. Sud je ocenio da podnosilac zahteva nije popunio formular zahteva, nije naveo akt javnog organa koji osporava i nije naveo osnovna prava i slobode za koje navodi da su mu povređene. Sud je utvrdio da zahtev nije kompletan i odlučio da zahtev odbije po kratkom postupku.

podnosiocu:

Bajram Ahmeti

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični