Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-19-0194, od 01. oktobra 2020. godine

br. predmeta KI 48/21

podnosiocu: Xhavit R. Sadrija

Preuzimanje:

KI48/21, podnosilac zahteva: Xhavit R. Sadrija, Ocena ustavnosti  presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-19-0194, od 01. oktobra 2020. godine

KI48/21, rešenje o neprihvatljivosti od 30. juna  2021 godine, objavljeno 21.juna 2021.godine

Ključne reči: individualni zahtev, izvan vremenskog roka,  rešenje o neprihvatljivosti

Dana 24. februara 2021. godine, podnosilac zahteva je putem pošte podneo zahtev Ustavnom Sudom Republike Kosova  u kome je tražio ustavnu ocenu presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda, smatrajući da se njome povređuju ustavna prava garantovana članom 24 [Jednakost pred zakonom], članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 46 [Zaštita imovine], Ustava, kao i članom  6 (Pravo na pravično suđenje) i članom 1 protokola 1 [Zaštita imovine],EKLjP.

Sud je uvidom u spise predmeta zaključio da je osporena presuda uručena podnosiocu zahteva 7. oktobra 2020. godine, na osnovu čega proizilazi, da je zahtev podnet sudu izvan rokova od 4 meseci kao što je predviđeno zakonom i poslovnikom o radu.

Shodno tome, Sud je zahtev podnosioca odbio kao zahtev koji je podnet izvan vremenskog roka.

podnosiocu:

Xhavit R. Sadrija

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični