Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Rev. br. 305/2019 Vrhovnog suda Kosova od 10. juna 2020. godine

br. predmeta KI 129/20

podnosiocu: Hamdi Berisha

Preuzimanje:

KI129/20, Podnosilac zahteva: Hamdi Berisha, Ocena ustavnosti presude Rev. br. 305/2019 Vrhovnog suda Kosova od 10. juna 2020. godine

KI129/20, rešenje od 3. novembra 2021. godine, objavljena 1 decembar 2021. godine

Ključne reči: individualni zahtev, postupak za utvrđivanje vlasništva, zaštita imovine, očigledno neosnovan zahtev, neprihvatljiv zahtev 

Spor pokrenut od strane Opština Gnjilane i javno komunalno preduzeća „Higjiena“ iz Gnjilane sa zahtevom za poništenje kupoprodajnog ugovora koje je podnosiolac zahteva sklopio sa ciljem kupovine sporne parcele. Takođe je i podnosilac zahteva podneo zahtev redovnim sudovima za priznavanjem vlasništva nad spornom parcelom i to na osnovu istog ugovora čije je poništavanja tražila  Opština Gnjilane i javno komunalno preduzeća „Higjiena“ iz Gnjilane, sobzirom na prirodu i povezanost ova dva zahteva Osnovni sud ih je spojio i nakon ponovljenog postupaka i suđenja Osnovni sud je odobrio zahtev Opština Gnjilane i javno komunalno preduzeća „Higjiena“ iz Gnjilane, jer je zaključio da je prodavac, u vreme zaključivanja ugovora nije bio faktički vlasnik parcele, pošto je ova parcela od 1994. godine, de facto bila u vlasništvu Javno komunalno preduzeće „Eco-Higjiena“. Što se tiče zahteva podnosioca Osnovni sud je isti odbio pošto je sporna katastarska parcela eksproprisana komunalnom odlukom kao svojina u opšti društveni interes, kao takva je izvan pravnog prometa i nije mogla da bude predmet ugovora kupoprodaje između fizičkih lisca, pošto jedan takav prenos jednog prava je u suprotnosti sa samim Zakonom o prometu nepokretnom imovinoma. Apelacioni sud je u potpunosti potvrdio prvostepenu odluku a zaključke ovih sudova, nakon podnošenja revizije od strane podnosioca zahteva prihvatio je Vrhovni sud naglasivši da ugovor o kupoprodaji zaključena između parničara je ništavan na osnovu člana 49. ZOO-a i kao takav ne predstavlja pravo važeći osnov za priznavanje imovinskog prava u korist tuženih.

Podnosilac je osporio ustavnost presudu Vrhovnog suda navodeći povredu svojih prava koja su zagarantovana članom članom 46. [Zaštita imovine] Ustava u vezi sa članom 1. Protokola 1 EKLJP i  kao i članom 17. UDLJP i navod o pogrešn primenu zakona i pogrešno utvrđenom činjeničnom stanje.

Sud zaključuje da se navodi podnosioca zahteva o povredi povredi prava zagarantovanih članom 46 Ustava u vezi sa članom 1. Protokola 1 EKLJP i ) kao i članom 17. UDLJP i pogrešnoj primenu zakona i pogrešno utvrđenom činjeničnom stanje, navodi kategorije (ii) koji se kvalifikuju kao „nepotkrepljeni ili ne obrazloženi“ navodi;  i navodi kategoriju (i)  navodi „četvrtog stepena“.  Prema tome, zahtev se u celosti treba proglasiti neprihvatljiv kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama, kao što je propisano članom 113.7 Ustava u stavom (2) pravila 39 Poslovnika.

podnosiocu:

Hamdi Berisha

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Član 32 - Pravo na Pravno Sredstvo, Član 46 - Zaštita Imovine

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni