Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude A.br. 3271/2006 Vrhovnog suda 08.oktobra 2008. godine

br. predmeta KI 39/21

Preuzimanje:
Sažetak

KI 39/21, podnosilac zahteva Abdullah Marmullaku, Ocena ustavnosti presude A.br. 3271/2006 Vrhovnog suda 08.oktobra 2008. godine

KI 39/21, Rešenje o neprihvatljivosti od 10. septembra  2021. godine, objavljeno 18. oktobar 2021. godine 

Ključne reči: individualni zahtevi, izvan vremenskog roka

Podnosilac zahteva je podneo zahtev sudu, u kome je tražio ustavnu ocenu Rešenja br. 07-354-859, službe za katastar. Međutim, Sud je u spisima predmeta našao, da je navedeno rešenje br. 07-354-859,  već bilo predmet setske kontrole u kome su se sudovi bavili pitanjem njegove zakonitosti, i da se proceduralni put u vezi sa tim rešenjem završio presudom A.br. 3271/2006, Vrhovnog suda od  08.oktobra 2008. godine. 

Na osnovu toga  proizilazi, da je upravo ova presuda Vrhovnog suda, i zadnja odluka koja je donesena kao rezultat “delotvornog pravnog sredstva” u konkretnom slučaju.

Sud, imajući u vidu ove  činjenice konkretnog slučaja, odnosno da presuda A.br. 3271/2006 Vrhovnog suda datira od 08.oktobra 2008. godine, a da je podnosilac, zahtev sudu podneo 23. februara 2021. godine, zaključuje, da je zahtev podnosioca podnet izvan vremenskog roka od 4 meseca  koji je propisan članom 49 Zakona i Pravilom 39 (1) (c) Poslovnika.

podnosiocu:

Abdullah Marmullaku

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni