Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude [Rev. br. 117/2021] Vrhovnog suda od 30. avgusta 2021. godine

br. predmeta KI181/21

podnosiocu: Bajram Badivuku

Preuzimanje:
llogo_gjkk_png_2

 

Priština, dana 6. januar 2023. godine

Ref.br.:RK 2104/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŠENJE O NEPRIHVATLJIVOSTI

 

u​​ 

 

slučaju br. KI181/21

 

Podnosilac

 

Bajram Badivuku

 

 

Ocena ustavnosti presude​​ [Rev.​​ br. 117/2021]​​ 

Vrhovnog suda od​​ 30.​​ avgusta​​ 2021. godine

 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE KOSOVO

 

u sastavu:

 

Gresa Caka-Nimani, predsednica

Bajram Ljatifi, zamenik predsednika

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, sudija

Safet Hoxha, sudija

Radomir Laban, sudija

Remzije Istrefi-Peci, sudija i

Nexhmi Rexhepi, sudija

 

 

Podnosilac zahteva

 

 • Zahtev je podneo​​ Bajram Badivuku​​ iz opštine​​ Priština​​ (u daljem tekstu:​​ podnosilac zahteva).

 

 

Osporena odluka​​ 

 

 • Podnosilac zahteva osporava ustavnost presude [Rev. br. 117/2021]​​ od​​ 30.​​ avgusta​​ 2021. godine​​ Vrhovnog suda Republike Kosovo​​ (u daljem tekstu:​​ Vrhovni sud)​​ u vezi sa presudom​​ [Ac.​​ br. 3781/2017]​​ od​​ 8.​​ decembra​​ 2020. godine​​ Apelacionog suda Republike Kosovo​​ (u daljem tekstu:​​ Apelacioni sud)​​ i presudom​​ [C.NR.​​ 285/2011]​​ od​​ 25.​​ jula​​ 2017. godine​​ Osnovnog suda u​​ Mitrovici​​ (u daljem tekstu:​​ Osnovni sud).​​ 

 

Predmetna stvar

 

 • Predmetna stvar​​ zahteva​​ je razmatranje ustavnosti osporene presude, kojom se navodi da su povređena osnovna prava i slobode zagarantovane članovima​​ 21.​​ [Opšta načela];​​ 23.​​ [Ljudsko dostojanstvo];​​ 36.​​ [Pravo na​​ privatnost];​​ 46.​​ [Zaštita imovine]​​ i​​ 54.​​ [Sudska zaštita prava]​​ Ustava Republike Kosovo​​ (u daljem tekstu:​​ Ustav).​​ 

 

Pravni osnov​​ 

 

 • Zahtev je zasnovan na​​ stavovima 1 i 7, člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22.​​ (Procesuiranje podnesaka)​​ i 47.​​ (Individualni zahtevi)​​ Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosovo (u daljem tekstu: Zakon) i pravilu 32 (Podnošenje podnesaka i odgovora) Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo (u daljem tekstu: Poslovnik).

 

Postupak pred Sudom

 

 • Dana​​ 8. oktobra​​ 2021. godine,​​ podnosilac je podneo zahtev Ustavnom sudu Republike Kosovo​​ (u daljem tekstu:​​ Sud).​​ 

 

 • Dana​​ 12. oktobra​​ 2021. godine, podnosilac zahteva je podneo dodatni dokument Sudu.​​ 

 

 • Dana​​ 18. oktobra​​ 2021. godine,​​ predsednica Suda je imenovala sudiju​​ Nexhmija​​ Rexhepija za sudiju izvestioca i Veće za razmatranje, sastavljeno od sudija: Gresa Caka-Nimani (predsedavajuća),​​ Bajram Ljatifi​​ i​​ Radomir Laban,​​ članovi.​​ 

 

 • Dana​​ 19. oktobra​​ 2021. godine,​​ Sud je obavestio podnosioca o registraciji zahteva i tražio da popuni zvanični formular zahteva.​​ Istog dana, kopija zahteva je dostavljena Vrhovnom sudu.

 

 • Dana​​ 5. novembra​​ 2021. godine, podnosilac zahteva je podneo Sudu popunjeni zvanični formular zahteva.​​ 

 

 • Dana​​ 21. februara​​ 2022. godine, podnosilac zahteva je podneo Sudu dodatni dokument u prilog svom zahtevu.

 

 • Dana​​ 14. juna​​ 2022. godine, podnosilac zahteva je podneo Sudu dodatni dokument u prilog svom zahtevu.​​ 

 

 • Dana​​ 10. avgusta​​ 2022. godine,​​ podnosilac zahteva je podneo Sudu dodatni dokument u prilog svom zahtevu.

 

 • Dana​​ 13. decembra​​ 2022. godine, Veće za razmatranje je razmotrilo izveštaj sudije izvestioca i​​ jednoglasno iznelo preporuku Sudu o neprihvatljivosti​​ zahteva.

 

 

Pregled činjenica​​ 

 

 • Dana 15. decembra 1987. godine, otac podnosioca zahteva N.B., odnosno ostavilac je preminuo.​​ 

 

 • Dana 15. marta 1989. godine, Opštinski sud u​​ Vučitrnu​​ je​​ rešenjem [Tr. br. 2/89] proglasio za jedinog zakonskog naslednika​​ njegovu​​ suprugu, odnosno majku podnosioca zahteva H.B.​​ imovine evidentirane kao parcela pod katastarskim brojem 715/2, kuća sa dvorištem i njiva II klase, u ukupnoj površini od 1086 m2.​​ U međuvremenu, podnosilac zahteva​​ i drugi​​ potomci ostavioca N.B. izjavili su da ne učestvuju u​​ naslednoj masi​​ koja​​ im pripada prema​​ zakonu.​​ 

 

 • Iz spisa predmeta proizilazi da je majka podnosioca zahteva H.B.,​​ ugovorom [Ov. br. 2015/97] od 26. decembra 1997. godine podelila imovinu​​ nasleđenu od supruga​​ sa svojim potomcima, odnosno sa​​ svoje troje dece,​​ ćerkom M.B.P., i njenim sinovima L.B. i Bajramom Badivukom, odnosno podnosiocem zahteva. Podnosilac zahteva​​ nije preneo podeljeni deo imovine na svoje ime i kao rezultat toga ova imovina je i dalje ostala imovina upisana na ime majke podnosioca zahteva.​​ 

 

 • Dana 19. jula 2001. godine, podnosilac zahteva je​​ u svojstvu prodavca​​ zaključio neformalni ugovor sa N.P., odnosno suprugom njegove sestre o prodaji nepokretnosti, odnosno naslednog dela​​ na​​ osnovu ugovora (vidi​​ u nastavku paragraf​​ 24).​​ 

 

 • Iz spisa predmeta takođe proizilazi da je u nemogućnosti podnosioca zahteva da formalno prenese pravo svojine N.P.-u, nad već prodatom nepokretnošću, majka​​ podnosioca zahteva H.B.,​​ je​​ ugovorom o poklonu [Vr. br. 3043/10] od 21. decembra 2010. godine poklonila​​ svojoj​​ ćerki M.B.P., katastarsku parcelu [P-70202016-00715-6], a kasnije​​ je poslednje navedena​​ ovu imovinu putem ugovora o prometu nepokretnosti [Vr. br. 423/13] od 26. marta 2013. godine overenog​​ u Opštinskom sudu u Vučitrnu, prenela​​ u​​ vlasništvo​​ licu​​ N.P..​​ 

 

 • Dana 15. decembra 2011. godine, podnosilac zahteva je podneo tužbu Osnovnom sudu, tražeći poništenje ugovora o poklonu [Vr. br. 3043/10] od 21. decembra 2010. godine i ugovora o prometu nepokretnosti [Vr. br. 423/13] od 26. marta 2013.​​ godine i tražio da se imovina podeljena ugovorom [Ov. br. 2015/97] od 26. decembra 1997.​​ godine upiše u katastarske knjige​​ i da tuženi oslobode spornu imovinu.

 

 • Neutvrđenog datuma, podnosilac je podneo zahtev za upis nepokretnosti [P-70202016-00715-6] prema​​ ugovoru [Ov. br. 2015/97] od 26. decembra 1997. godine u Direkciji za geodeziju, katastar i imovinu u opštini Vučitrn.​​ 

 

 • Dana 1. decembra 2015. godine, Direkcija za geodeziju, katastar i imovinu opštine Vučitrn je​​ rešenjem [br. 870-70189/2015] odbila zahtev podnosioca za upis nepokretnosti [P-70202016-00715-6] prema ugovoru [Ov. br. 2015/97] od 26. decembra 1997. godine.​​ 

 

 • Dana 22. februara 2016. godine, podnosilac zahteva je uložio žalbu [03/354/16]​​ protiv​​ gore​​ navedenog​​ rešenja​​ Kosovskoj katastarskoj agenciji.

 

 • Dana 7. marta 2016. godine,​​ Kosovska​​ katastarska​​ agencija​​ je zaključkom [03/254/2016],​​ na osnovu člana 17. Zakona br. 02/L-28​​ o​​ upravnom​​ postupku,​​ privremeno obustavila​​ odlučivanje​​ u vezi​​ sa zahtevom podnosioca, pošto se predmet [C. br. 285/2011] koji se odnosio na raskid ugovora​​ nalazio​​ u sudskom postupku.​​ 

 

 • Dana 25. jula 2017. godine, Osnovni sud je presudom [C. br. 285/2011] odbio tužbeni zahtev podnosioca, zato što ugovor o poklonu [Vr. br. 3043/10] od 21. decembra 2010. godine i ugovor o prometu nepokretnosti [Vr. br. 423/13] od 26. marta 2013. godine nisu falsifikovani i​​ zaključeni​​ su u skladu sa zakonskim odredbama ZOO-a. Što se tiče​​ navoda/zahteva podnosioca za oslobađanje sporne imovine od tuženih, Osnovni sud je odbio ovaj zahtev sa obrazloženjem da podnosilac zahteva nije vlasnik sporne imovine na osnovu izvoda o vlasništvu, jer na osnovu kupoprodajnog ugovora od 19. jula 2001. godine zaključenog između podnosioca zahteva i strane N.P., proizilazi da je podnosilac zahteva​​ prodao​​ poslednje​​ navedenom​​ nepokretnost/kuću u iznosu od 95.000,00 nemačkih maraka (devedeset pet hiljada nemačkih maraka).​​ 

 

 • Neutvrđenog datuma, podnosilac zahteva je uložio žalbu Apelacionom sudu na presudu Osnovnog suda, navodeći bitnu povredu odredaba parničnog postupka, pogrešno utvrđeno činjenično stanje i pogrešnu primenu materijalnog prava.​​ 

 

 • Dana 8. decembra 2020. godine, Apelacioni sud je presudom [Ac. br. 3781/2017] odbio žalbu podnosioca zahteva i potvrdio presudu Osnovnog suda, sa obrazloženjem da ugovor o poklonu [Vr. br. 3043/10] od 21. decembra 2010. godine i ugovor o prometu nepokretnosti [Vr. br. 423/13] od 26. marta 2013. godine nisu zaključeni u​​ suprotnosti sa​​ zakonskim odredbama, normama​​ morala i prinudnim​​ odredbama.

 

 • Neutvrđenog datuma, podnosilac zahteva je izjavio reviziju Vrhovnom sudu protiv presude​​ [Ac.​​ br.​​ 3781/2017]​​ Apelacionog suda, navodeći povredu materijalnog prava​​ i predložio da se osporena odluka ukine i slučaj vrati na preispitivanje prvostepenom sudu.

 

 • Dana 30. avgusta 2021. godine, Vrhovni sud je presudom [Rev. br. 117/2021] odbio​​ žalbu​​ podnosioca zahteva na osnovu toga što ugovori koje je podnosilac​​ zahteva​​ osporio nisu​​ bili​​ zaključeni u suprotnosti sa članom 103 i članom 111 starog Zakona o obligacionim odnosima od 30. marta 1978. godine (u daljem tekstu: stari ZOO)​​ ili sa članovima 89 i 97​​ Zakona br. 04/l-077​​ o obligacionim odnosima od​​ 19. juna 2012. godine (u daljem tekstu:​​ novi​​ ZOO),​​ i nisu u suprotnosti sa imperativnim odredbama, pravnim​​ poretkom i nisu bili zaključeni​​ prevarom, pretnjom i obmanom.​​ 

 

 • Vrhovni sud je, između ostalog, naglasio da je „pravo svojine preneto na drugu​​ tuženu u potpunosti u skladu sa važećim zakonskim odredbama, odnosno u skladu sa odredbom člana 36, stav 1 Zakona o vlasništvu.​​ 

 

Navodi podnosioca

 

 • Sud podseća da podnosilac zahteva navodi da su mu presudom​​ [Rev.​​ br.​​ 117/2021]​​ od​​ 30.​​ avgusta​​ 2021. godine Vrhovnog suda povređena osnovna prava i slobode zagarantovane članovima​​ 21.​​ [Opšta načela];​​ 23.​​ [Ljudsko​​ dostojanstvo]; 36.​​ [Pravo na privatnost]; 46.​​ [Zaštita imovine]​​ i​​ 54.​​ [Sudska zaštita prava]​​ Ustava.

 

 • Što se tiče navoda o povredi članova 23, 36. i 46. Ustava, podnosilac zahteva, u suštini, navodi da mu je odlukama redovnih sudova koje se odnose na odbijanje zahteva podnosioca za poništenje ugovora o poklonu [Vr. br. 3043/10] od 21. decembra 2010. godine i ugovora o prometu nepokretnosti [Vr. br. 423/13] od 26. marta 2013. godine povređen privatan život i pravo svojine​​ koje​​ mu pripada od očevog nasledstva.​​ 

 

 • S tim u vezi, podnosilac zahteva ističe da je „tužilac podneo tužbu iako je primio novac, zbog pokušaja tužene da spreči tužioca od nasledstva svog oca.​​ Privatni, porodični i stambeni život​​ tužioca​​ (član 36, tačka 1)​​ bi​​ očigledno​​ bio povređen​​ da nije postupio kao tokom 2001. godine, jer nije imao drugog rešenja sem da u saradnji sa porodicom​​ obezbedi krov nad glavom, ali zašto ga je tada porodica (tužena) prevarila, očigledno naše sudove nije interesovalo, osim činjenice zašto tužilac nije upisao imovinu u katastar, bez obzira na urgentnu situaciju.

 

 • U tom​​ smislu, podnosilac zahteva​​ ističe:​​ „Kao oštećeni,​​ smatram​​ da su mi tri sudske institucije povredile Ustavom zagarantovano pravo na imovinu prema​​ gore​​ navedenim članovima,​​ upravo zato što nisu uzeli u obzir postojeće stanje​​ kroz koje​​ sam prošao kao​​ tužilac.​​ Tužena mi je na najlakši način povredila imovinsko (nasledno) pravo,​​ po njenom mišljenju,​​ jer je pretpostavila da​​ ću se​​ smiriti čim osiguram krov nad glavnom, ali je zaboravila da ja vidim​​ imovinu​​ koju​​ imaju (tuženi).

 

 • Podnosilac zahteva takođe ističe da​​ „[...] majka nijednim formalnim dopisom nije​​ povukla poklon, već je samo zaključila drugi ugovor za istu kuću, poklanjajući​​ je​​ sestri M....​​ Poštovani​​ Ustavni sude,​​ ovaj postupak moje majke bi bio​​ opravdan za poklon male vrednosti,​​ ali ne i za poklon koji se zove kuća.​​ 

 

 • Podnosilac zahteva dalje naglašava;​​ „[...] Pošto je tužena​​ poslove prenosa u katastru obavila nezakonito,​​ preostalo joj je samo da spreči tužioca dajući mu novac,​​ koji sa novcem u rukama i ugovorom traži pravno ostvarenje prava svojine, ne zbog vrednosti, već zato što se njenim gubitkom mnogo više gubi nasledno pravo,​​ po​​ kojem​​ mu​​ ne pripada samo kuća.​​ 

 

 • Podnosilac zahteva dalje ističe: „Tri sudska​​ stepena tužbeni zahtev tužioca​​ balansiraju​​ na​​ sledeći​​ način:​​ za kuću si​​ dobio novac i​​ to je gotovo.​​ Poštovani Ustavni sudu, samo​​ ste​​ vi ostali​​ da odgovorite zašto se ne uzima u obzir insistiranje tužioca​​ za imovinu​​ od pokojnog oca,​​ koju​​ lukavo pokriva tužena, pokušavajući nezakonito​​ da spreči tužioca da ostvari ono što mu garantuje Ustav.​​ Vrednost kuće tužioca u ovom parničnom postupku​​ u odnosu na vrednost koju tužilac treba da dobije od očevog nasledstva, mogu slobodno reći da je samo 5 (pet) evra.

 

 • Podnosilac zahteva uz svoje navode ističe da je​​ „[...]​​ tražeći izlaz,​​ tužilac​​ tokom 2001.​​ godine dobio​​ saglasnost​​ od tužene​​ da će kupiti moju kuću i novac je realizovan​​ i​​ primljen,​​ ali ne​​ onoliko​​ koliko​​ smo se​​ usmeno​​ dogovorili.​​ Pošto je deo novca delimično​​ dat,​​ tražio sam da se potpiše sudski ugovor nakon što se dogovorimo oko mog nasledstva, ali je to za tuženu bila blokada, jer je ovom kupovinom insistirala da budem blokiran u zahtevu za nasleđe.​​ Ovakva situacija ili agonija je trajala do 2010. godine​​ kada je tužena​​ odlučila​​ da izvrši lažnu legalizaciju da​​ bi​​ zaobišla​​ tužioca,​​ jer ja​​ nisam​​ hteo da​​ pristanem​​ da potpišem sudski ugovor bez ostvarenja nasleđa.

 

 • Podnosilac zahteva takođe ističe da​​ „[...] majka nijednim formalnim dopisom nije povukla poklon, već je samo zaključila drugi ugovor za istu kuću, poklanjajući je sestri Myrveti.​​ Poštovani Ustavni sude,​​ ovaj postupak moje majke bi bio opravdan za poklon male vrednosti, ali ne i za poklon koji se zove kuća.

 

 • Uzimajući u obzir napred navedeno, podnosilac zahteva na kraju traži od Suda da se proglasi ništavom presuda​​ [Rev. br. 117/2021]​​ od​​ 30.​​ avgusta​​ 2021. godine​​ Vrhovnog suda u vezi sa presudom​​ [Ac.​​ br. 3781/2017]​​ od​​ 8.​​ decembra​​ 2020. godine​​ Apelacionog suda i presudom​​ [C.​​ br.​​ 285/2011]​​ od​​ 25.​​ jula​​ 2017. godine​​ Osnovnog suda i da se stvar vrati na preispitivanje Osnovnom sudu.

 

Relevantne ustavne i zakonske odredbe

 

Ustav Republike Kosovo

​​ 

Član​​ 46

​​ [Zaštita imovine]

 

1. Garantuje se pravo na imovinu.​​ 

2. Korišćenje imovine je regulisano zakonom, u skladu sa javnim interesom.​​ 

3. Niko se ne može arbitrarno lišiti lične imovine. Republika Kosovo ili javne vlasti Republike Kosovo mogu izvršiti eksproprijaciju imovine ako je ista u skladu sa zakonom, ako je neophodna ili adekvatna za postizanje javnih ciljeva ili podržavanje javnog interesa, a za koju se vrši neposredna adekvatna kompenzacija licu ili licima, imovina kojih se eksproriiše.​​ 

4. O sporovima koje uzrokuje neko delo Republike Kosovo ili javne vlasti Republike Kosovo, a koji se smatraju eksproprijacijom, odlučuje nadležni sud.​​ 

5. Intelektualno pravo je zaštićeno zakonom.

 

Evropska konvencija o ljudskim pravima

 

Član 6

(Pravo na pravično suđenje)

 

 • Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obaveza ili osnovanosti bilo kakve krivične optužbe protiv njega, svako ima pravo na pravično suđenje i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovljenim sudom. Presuda se izriče javno, ali se novinari i javnost mogu isključiti s čitavog ili jednog dela suđenja u interesu morala, javnog reda ili nacionalne sigurnosti u demokratskom društvu, kada to nalažu interesi maloletnika ili zaštite privatnog života strana u sporu, ili kada to sud smatra izričito neophodnim zato što bi u posebnim okolnostima publicitet mogao naneti štetu interesima pravde.

 

[...]​​ 

 

Zakon o obligacionim odnosima od​​ 30.​​ marta​​ 1978. godine

 

NEVAŽNOST UGOVORA

NIŠTAVI UGOVORI

 

Ništavost

Član​​ 103

 

Ugovor koji je protivan ustavom utvrđenim načelima društvenog uređenja, prinudnim propisima ili moralu socijalističkog samoupravnog društva je ništav ako cilj povređenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo.

Ako je zaključenje određenog ugovora zabranjeno samo jednoj strani, ugovor će ostati na snazi ako u zakonu nije​​ što drugo​​ predviđeno za određeni slučaj, a strana koja je povredila zakonsku zabranu snosiće odgovarajuće posledice.​​ 

 

II.​​ RUŠLJIVI UGOVORI

 

Kada je ugovor rušljiv

Član​​ 111

 

Ugovor je rušljiv kad ga je zaključila strana ograničeno poslovno sposobna, kad je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje strana, kao i kad je to ovim zakonom ili posebnim propisom određeno.

 

Zakon br. 04/L-077​​ o obligacionim odnosima od​​ 19. juna​​ 2012. godine


Član​​ 89

Ništavost

 

1.​​ Ugovor koji je protivan javnom poretku, prinudnim propisima, ili moralu društva je ništav ako cilj povređenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo.

2.​​ Ako je zaključenje određenog ugovora zabranjeno samo jednoj strani, ugovor će ostati na snazi ako u zakonu nije što drugo predviđeno za određeni slučaj, a strana koja je povredila zakonsku zabranu snosiće odgovarajuće posledice.

 

Član​​ 97

Rušljiv ugovor

 

Ugovor je rušljiv kad ga je zaključila strana sa ograničenom poslovnom sposobnosti, kad je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje strana, kao i kad je to ovim zakonom ili posebnim propisom određeno.

 

Prihvatljivost zahteva

 

 • Sud prvo​​ ocenjuje​​ da li je​​ podnosilac​​ zahteva​​ ispunio uslove prihvatljivosti koji su utvrđeni Ustavom, propisani​​ Zakonom​​ i dalje predviđeni Poslovnikom.

 

 • U tom smislu, Sud se​​ prvo​​ poziva na stavove 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane]​​ Ustava,​​ koji​​ propisuju:​​ 

 

“1.​​ Ustavni sud odlučuje samo u slučajevima koje su ovlašćene strane podnele sudu na zakonit​​ način.​​ [...]

 

7. Pojedinci mogu da pokrenu postupak ako su njihova prava i slobode koje im garantuje ovaj Ustav prekršena od strane javnih organa, ali samo kada su iscrpeli sva ostala pravna sredstva, regulisanim zakonom”.

 

 • Sud dalje takođe razmatra da li je podnosilac zahteva ispunio uslove prihvatljivosti, kao što su propisani u Zakonu. U tom smislu, Sud se​​ prvo​​ poziva na članove​​ 47. (Individualni zahtevi), 48. (Tačnost podneska) i 49. (Rokovi) Zakona, koji propisuju:

 

Član​​ 47

(Individualni zahtevi)

 

1.​​ Svaka osoba ima pravo da od Ustavnog suda zatraži pravnu zaštitu ukoliko smatra da njena Ustavom zagarantovana prava i slobode krši neki javni organ.​​ 

2. Osoba može da podnese pomenuti podnesak samo nakon što su iscrpljena sva ostala zakonom određena pravna sredstva.

 

Član​​ 48

(Tačnost podneska)

 

Podnosilac​​ podneska​​ je dužan da jasno naglasi to koja prava​​ i​​ slobode sumu​​ povređena​​ i​​ koji je konkretan akt javnog organa koji podnosilac želi da ospori.

 

Član​​ 49

(Rokovi)

 

Podnesak se podnosi u roku od 4 meseci. Rok počinje od dana kada je podnosilac primio sudsku odluku​​ ....​​ 

 

 • Što se tiče ispunjenja ovih uslova, Sud​​ primećuje​​ da je podnosilac zahteva ovlašćena strana, koja osporava akt javnog organa, odnosno presudu​​ [Rev.​​ br.​​ 117/2021] od​​ 30.​​ avgusta 2021. godine Vrhovnog suda​​ i da je​​ iscrpeo sva pravna sredstva propisana zakonom. Podnosilac zahteva je takođe naglasio osnovna prava i slobode za koje navodi da su mu povređene, u skladu sa članom 48. Zakona i podneo je zahtev u skladu sa rokovima propisanim u članu 49. Zakona.

 

 • Pored toga, Sud razmatra da li je podnosilac zahteva ispunio uslove prihvatljivosti propisane u​​ stavu (2)​​ pravila​​ 39 (Kriterijum o prihvatljivosti) Poslovnika.​​ Pravilo 39​​ (2) Poslovnika propisuje uslove na osnovu kojih Sud može da razmotri zahtev, uključujući uslov da zahtev ne bude očigledno neosnovan. Pravilo​​ 39 (2) posebno propisuje:​​ 

 

Pravilo​​ 39

(Kriterijum o prihvatljivosti)

 

(2)​​ Sud može smatrati zahtev neprihvatljivim, ako je zahtev očigledno neosnovan, jer podnosilac nije dovoljno dokazao i potkrepio tvrdnju.

 

 • Gore navedeno pravilo, na osnovu sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLJP) i​​ prakse​​ Suda, omogućava poslednje navedenom da proglašava zahteve neprihvatljivim iz razloga koji se odnose na meritum slučaja. Tačnije, na osnovu ovog pravila, Sud može proglasiti zahtev neprihvatljivim na osnovu i nakon ocene njegovog merituma, odnosno ako isti oceni da je sadržaj zahteva očigledno neosnovan na ustavnim osnovama, kao što je propisano u stavu (2) pravila 39 Poslovnika.

 

 • Na osnovu sudske prakse ESLJP-a, ali i Suda, zahtev se može proglasiti neprihvatljivim kao „očigledno neosnovan“ u celini ili samo u odnosu na određeni navod koji zahtev može sadržati. S tim u vezi, tačnije je nazivati ih „očigledno neosnovanim navodima“. Poslednje navedeni se, na osnovu sudske prakse ESLJP-a, mogu svrstati u četiri različite grupe: (i) navodi koji se kvalifikuju kao navodi „četvrtog stepena“; (ii) navodi kategorisani „odsustvom očigledne ili evidentne povrede“; (iii) navodi koji su „nepotkrepljeni ili neobrazloženi“; i na kraju, (iv) „konfuzni i nejasni“ navodi (vidi, tačnije, koncept neprihvatljivosti na osnovu zahteva ocenjenog kao „očigledno neosnovan“, i specifičnosti gore navedene četiri kategorije navoda kvalifikovani kao „očigledno neosnovani“, Praktični vodič ESLJP-a o kriterijumima prihvatljivosti od 30. aprila 2020. godine; deo III. Neprihvatljivost zasnovana na meritumu; A. Očigledno neosnovani zahtevi, stavovi 275 do 304).

 

 • U​​ tom kontekstu i dalje, u​​ smislu ocene prihvatljivosti zahteva, odnosno​​ u okolnostima ovog slučaja, ocenjujući da li je isti očigledno neosnovan na ustavnim osnovama, Sud će se prvo podsetiti na suštinu slučaja sadržanu u ovom zahtevu i na relevantne navode podnosioca zahteva, pri čijoj oceni će Sud primeniti standarde sudske prakse ESLJP-a, u skladu sa kojima je, prema članu 53. [Tumačenje odredbi ljudskih prava] Ustava, dužan da tumači osnovna prava i slobode zagarantovane Ustavom.

 

 • Sud podseća da je podnosiocu zahteva​​ majka​​ poklonila​​ imovinu​​ ugovorom [Ov. br. 2015/97] od 26. decembra 1997. godine i​​ ta imovina je i dalje ostala imovina upisana na ime majke podnosioca zahteva. U međuvremenu, 2001. godine, podnosilac zahteva je​​ prodao​​ svoju imovinu iz gore navedenog ugovora licu N.P. i u nemogućnosti da​​ mu​​ formalno prenese pravo svojine, majka podnosioca zahteva H.B.,​​ je​​ ugovorom o poklonu [Vr. br. 3043/10] od 21. decembra 2010. godine​​ poklonila​​ svojoj ćerki M.B.P. katastarsku parcelu [P-70202016-00715-6], dok je kasnije​​ poslednje navedena​​ tu imovinu​​ preko​​ ugovora o kupoprodaji nepokretnosti [Vr. br. 423/13] od 26. marta 2013. godine​​ prenela​​ u​​ vlasništvo licu​​ N.P.. Podnosilac zahteva je 2011. godine podneo tužbu Osnovnom sudu,​​ tražeći poništenje ugovora o poklonu [Vr. br. 3043/10] od 21. decembra 2010. godine i ugovora o prometu nepokretnosti [Vr. br. 423/13] od 26. marta 2013. godine i da mu​​ se imovina podeljena ugovorom [Ov. br. 2015/97] od 26. decembra 1997. godine upiše u katastarske​​ knjige. Osnovni sud​​ je​​ u​​ odgovoru na​​ navode​​ podnosioca​​ zahteva utvrdio​​ da su ugovor od 21. decembra 2010. godine i​​ ugovor o prometu nepokretnosti [Vr. br. 423/13] od 26. marta 2013.​​ godine​​ zakonski važeći​​ i da podnosilac zahteva ne može da polaže pravo svojine na traženoj nepokretnosti, jer ju je 2001. godine​​ neformalnim ugovorom prodao N.P.-u, koji​​ na osnovu dokaza​​ proizilazi da je​​ pravi​​ vlasnik. Nakon žalbe, Apelacioni​​ sud i Vrhovni sud su potvrdili zaključke Osnovnog suda, ističući da osporeni ugovori nisu u suprotnosti sa zakonskim odredbama, odnosno sa članom 103. i članom 111 starog ZOO-a​​ ili​​ sa članovima 89 i 97 novog ZOO-a. Podnosilac zahteva osporava ove ocene redovnih sudova pred Sudom, navodeći povredu svojih ustavnih prava, odnosno povredu članova 23, 36, 46. i 54. Ustava.

 

 • Sud primećuje da se glavni navod podnosioca zahteva u suštini odnosi na povredu imovinskih prava,​​ sa obrazloženjem​​ da su mu​​ redovni sudovi svojim odlukama,​​ odbijajući​​ zahtev podnosioca za​​ poništenje​​ ugovora o poklonu [Vr. br. 3043/10] od 21. decembra 2010. godine i ugovora o prometu nepokretnosti [Vr. br. 423/13] od 26. marta 2013. godine, povredili​​ imovinska prava na imovinu​​ koja mu pripada iz očeve​​ zaostavštine, odnosno tim aktima mu je onemogućeno da na svoje ime​​ upiše​​ imovinu koja mu je pripala na​​ osnovu ugovora [Ov. br. 2015/97] od 26. decembra 1997. godine.

 

 • Što se tiče navoda podnosioca zahteva, odnosno u vezi sa​​ navodom​​ o​​ ništavosti​​ osporenih ugovora i upisu​​ u katastarske knjige nepokretnosti/imovine​​ koja mu je dodeljena ugovorom [Ov. br. 2015/97] od 26. decembra 1997. godine, konkretno​​ navodom​​ o svojini​​ nad spornom imovinom, Sud primećuje da​​ je​​ isti​​ detaljno razmotren​​ od strane​​ redovnih​​ sudova.​​ 

 

 • U tom kontekstu, a posebno u vezi sa navodima podnosioca zahteva o ništavosti osporenih ugovora, odnosno nemogućnosti upisa u katastarske knjige imovine koju je stekao ugovorom [Ov. br. 2015/97] od 26. decembra 1997. godine, Sud prvo podseća da je Apelacioni sud presudom [Ac. br. 1417/18] od 6. decembra 2021. godine,​​ razmatrajući navode​​ podnosioca​​ zahteva, između ostalog, istakao sledeće:

 

Što se tiče zahteva tužioca za poništaj ugovora​​ Vr.​​ br. 3043/2010​​ od​​ 21.12.2010. godine koji je zaključen​​ između tuženih​​ H.B.​​ i​​ M.P.​​ i ugovora o nepokretnosti zaključenog isto između tužene​​ M.P.​​ i​​ N.P.​​ Vr.​​ br. 423/13​​ od​​ 26.03.2013. godine,​​ sud je zaključio da se za gore navedene ugovore nijednim jedinim dokazom nije​​ utvrdilo​​ da su​​ isti​​ falsifikovani i tako nešto je sud utvrdio na osnovu krivičnih spisa koji se nalaze u ovom predmetu, odnosno​​ rešenja Osnovnog tužilaštva u Mitrovici​​ PP.​​ br.​​ 795/2014​​ od​​ 04.11.2015. godine​​ koje je odbilo krivičnu prijavu u smislu krivičnog dela falsifikovanje​​ dokumenata​​ iz člana​​ 398. KZRK-a, jer​​ u postupcima osumnjićenih​​ (ovde tuženih)​​ nema obeležja tog krivičnog dela niti​​ nekog​​ drugog​​ krivičnog​​ dela.​​ Stoga, na osnovu člana​​ 89. ZOO-a, gde se propisuje da je ugovor koji je protivan javnom poretku, prinudnim propisima ili moralu društva ništav​​ ako cilj povređenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo, a pošto ni ovim​​ krivičnim​​ postupkom​​ nije utvrđeno​​ da​​ su​​ takvi​​ ugovori falsifikovani, dakle nisu​​ u suprotnosti sa javnim poretkom, prinudnim propisima i moralu društva, sud je odbio tužbeni zahtev kao NEOSNOVAN​​ u pogledu​​ poništaja ugovora​​ [...]”.​​ 

 

[...]​​ Što se tiče zahteva tužioca da tužena oslobodi kuću, na osnovu dokaza koji se nalaze u spisima predmeta tužilac nema pravo svojine, a to se utvrđuje na​​ osnovu vlasničkog lista​​ UL-7020 16-05250​​ od​​ 05.04.2013. godine i veštačenja geologa prema predmetu​​ C.​​ br.​​ 192/2010​​ od​​ 17.09.2013. godine,​​ a​​ na osnovu tih dokaza, jedini vlasnik je treći tuženi​​ N.P.​​ 

 

[...]​​ Sud je tokom ispitivanja dokaza, među njima pronašao i​​ dokaz-interni ugovor zaključen između tužioca​​ Bajrama​​ Badivikua​​ i trećeg tuženog​​ N.P.​​ od​​ 19.07.2001. godine​​ kojim se utvrđuje da je​​ 20.09.2001. godine tužilac​​ Bajram​​ Badiviku​​ prodao kuću​​ N.P.​​ za​​ 95.000,00 (devedeset pet hiljada maraka).​​ Stoga, to je još​​ jedan razlog zašto je sud odbio tužbeni zahtev tužioca kao NEOSNOVAN”.

 

 • Sud takođe podseća da je Apelacioni sud presudom​​ [Ac.​​ br.​​ 378 1/20 17]​​ od​​ 8.​​ decembra​​ 2020. godine,​​ u smislu tog posebnog navoda podnosioca zahteva, istakao sledeće:​​ 

 

“[...]​​ gore navedeni ugovori nisu​​ zaključeni u suprotnosti sa zakonskim odredbama, prinudnim propisima ili moralu društva, jer samo postojanje prethodnog​​ ugovora​​ o​​ podeli,​​ kojim​​ je sporna parcela​​ data tužiocu od strane vlasnika, tj. od​​ strane njegove majke,​​ a​​ koji se nije ostvario, ne čini kasnije ugovore o poklonu ili kupoprodaji ništavim.​​ To jer se shvatilo da je tužilac samo prodao tu nepokretnost ovde kupcu​​ N.P.​​ i poslednje navedeni je tužiocu isplatio iznos od​​ 95.000.00​​ i​​ ugovor o poklonu koji je prethodio ugovoru o kuporpodaji zaključen​​ je​​ samo u formalnom smislu da bi se sredila svojina kupcu, jer je realno nepokretnost tužilac prodao​​ i uzeo novac. To se utvrđuje na osnovu same potvrde tužioca u žalbi, tokom suđenja u prvostepenom sudu i iz zapisnika izrađenih prilikom prijema i predaje novca od prodavca​​ N.P.​​ tužiocu​​ Bajramu​​ Badivuki”​​ .

 

[...]​​ utvrđena je činjenica da tužilac nije vlasnik te nepokretnosti, i kao što je gore istaknuto, on je prodao tu nepokretnost prema neformalnom ugovoru​​ i primio iznos kupoprodaje​​ [...]”​​ .

 

 • Na kraju, Vrhovni sud je presudom​​ [Rev.​​ br.​​ 117/2021]​​ od​​ 30.​​ avgusta​​ 2021. godine,​​ razmatrajući navode podnosioca zahteva, pojasnio na sledeći način:​​ 

 

“[...]​​ gore navedeni ugovori (kao u​​ izreci​​ prvostepene presude), čije poništenje traži​​ tužilac​​ tužbom, nisu zaključeni u​​ suprotnosti sa​​ odredbama​​ člana 103 i člana 111 starog ZOO-a, odnosno člana​​ 89​​ i​​ člana​​ 97. ZOO-a​​ (2012), nisu u suprotnosti, dakle, sa​​ načelima​​ i ustavnim pravnim poretkom, sa imperativnim odredbama,​​ itd., isti nisu​​ zaključeni​​ uz (vi, clam, precario) prevaru,​​ pretnju​​ i zabludu“.

 

[...]​​ da bi neko stekao pravo svojine na nepokretnost, nije dovoljan samo pravni osnov​​ (ugovor),​​ već i način predviđen za sticanje, dakle, upis svog prava u registar (zemljišne)​​ knjige,​​ što tužilac nije uradio, štaviše, spornu nepokretnost je​​ 2001. godine sam prodao trećem tuženom​​ na gore navedeni način, predao u posed i korišćenje​​ i primio iznos kupoprodaje od​​ 95.000,00 DM”.

 

 • U tom smislu, Sud smatra da su redovni sudovi, u okolnostima konkretnog slučaja, razmotrili i obrazložili navode podnosioca zahteva. Isti su se bavili​​ suštinskim​​ navodima​​ podnosioca zahteva​​ i razjasnili​​ da​​ su​​ (i)​​ ugovor o poklonu [Vr. br. 3043/10] od 21.​​ decembra 2010. godine i ugovor o prometu nepokretnosti [Vr. br. 423/13] od 26. marta 2013. godine pravno valjani​​ u smislu člana 103. i 111. Zakona o obligacionim odnosima od 30. marta 1978. godine i člana 89. i 97. Zakona br. 04/L-077 o obligacionim odnosima od 19. juna 2012. godine,​​ (ii)​​ podnosilac​​ zahteva​​ je​​ svoju imovinu koju je dobio ugovorom [Ov. br. 2015/97] od 26. decembra 1997. godine neformalno prodao licu N.P., od kojeg je dobio prodajnu cenu;​​ i da​​ (iii)​​ podnosilac zahteva nije dokazao način sticanja svojine na spornoj imovini pošto se na osnovu vlasničkog lista ispostavlja da nije legitimni vlasnik nepokretnosti,​​ jer​​ je​​ nije upisao u katastarske knjige.​​ 

 

 • Sud primećuje da su redovni sudovi u slučaju podnosioca zahteva detaljno analizirali izvedene dokaze i navode koje su izneli​​ podnosilac zahteva i druge strane u postupku, i na kraju su odbili njegovu žalbu na osnovu relevantnih odredbi Zakona​​ br. 04/L-077 o obligacionim odnosima i Zakona​​ br. 03/L-154 o​​ vlasništvu​​ i drugim​​ stvarnim​​ pravima, koje​​ su​​ smatrali​​ relevantnim u odnosu na okolnosti konkretnog slučaja i​​ bitne navode​​ koje je​​ izneo​​ podnosilac zahteva.

 

 • U tom smislu, Sud primećuje da podnosilac zahteva traži povraćaj imovine koju je prvo dobio putem ugovora [Ov. br. 2015/97] od 26. decembra 1997. godine, koju je prodao licu N.P.,​​ koji​​ se na osnovu vlasničkog lista ispostavlja da je vlasnik.

 

 • S tim u vezi, Sud primećuje da podnosilac zahteva trenutno nije nosilac prava na traženoj imovini,​​ naprotiv,​​ on je​​ tražio povraćaj/upis u katastarske knjige na svoje ime imovine koja mu je poklonjena ugovorom [Ov. br. 2015/97] od 26.​​ decembra 1997. godine, koja je​​ još uvek bila upisana​​ na ime njegove majke, koju je​​ zatim​​ podnosilac zahteva​​ kao što je bila utvrđena od strane redovnih sudova ugovorom od 19.​​ jula 2001. godine prodao licu N.P.,​​ ali​​ u nemogućnosti da formalno​​ prenese pravo svojine na N.P., na već prodatu​​ nepokretnost, majka podnosioca zahteva​​ H.B.,​​ je preko​​ ugovora o poklonu [Vr. br. 3043/10] od 21. decembra 2010. godine poklonila ćerki M.B.P. katastarsku parcelu [P-70202016-00715-6], a kasnije​​ je poslednje navedena​​ ovu imovinu preko​​ ugovora o prometu nepokretnosti [Vr. br. 423/13] od 26. marta 2013. godine prenela​​ u vlasništvo licu N.P..

 

 • Sud ističe da podnosilac zahteva koji se žali na mešanje u jedno od njegovih imovinskih prava mora prvo da pokaže da takvo pravo postoji​​ (vidi, slučaj ESLJP-a:​​ Pištorová protiv​​ Republike​​ Češke,​​ br. 73578/01,​​ presuda od​​ 24. oktobra​​ 2004. godine,​​ stav​​ 38).

 

 • Sud podseća da član 46. Ustava ne garantuje pravo na sticanje imovine. Takav stav podržava praksa ESLJP-a​​ (vidi, predmet ESLJP-a:​​ Van der Mussele​​ protiv​​ Belgije,​​ br. 8919/80,​​ stav​​ 48,​​ presuda ESLJP-a od​​ 23.​​ novembra​​ 1983. godine​​ i​​ Slivenko i​​ drugi protiv​​ Letonije​​ br. 48321/99,​​ stav​​ 121,​​ presuda ESLJP-a od​​ 9.​​ oktobra​​ 2003. godine).​​ U stvari, član 46. Ustava garantuje pravo svojine, ali​​ poslednje navedeno​​ nije apsolutno pravo i podleže ograničenjima. U ovom slučaju, redovni sudovi su objasnili imovinska ograničenja i vlasništvo nad spornom imovinom u vezi sa zahtevom podnosioca.

 

 • Stoga, podnosilac zahteva može navoditi povredu​​ člana​​ 46. Ustava​​ samo u meri u kojoj se osporene odluke odnose na njegovu​​ imovinu. U smislu ove odredbe,​​ imovinom​​ se može smatrati​​ postojeća imovina, uključujući i​​ navode​​ na osnovu kojih podnosilac​​ zahteva može imati​​ legitimno očekivanje​​ da će steći neko​​ efektivno​​ imovinsko pravo​​ (vidi,​​ slučajeve Suda:​​ KI26/18,​​ podnosilac zahteva:​​ “Jugokoka”,​​ rešenje o neprihvatljivosti od​​ 6.​​ novembra​​ 2018. godine,​​ stav​​ 49,​​ i slučaj:​​ KI156/18,​​ podnosilac zahteva:​​ Verica (Aleksić) Vasić​​ i​​ Vojislav Čađenović,​​ rešenje o neprihvatljivosti od​​ 17.​​ jula​​ 2019. godine,​​ stav​​ 52).​​ 

 

 • Sud primećuje da podnosilac zahteva navodi da​​ su mu​​ osporenim ugovorima, osim što su mu povređena imovinska prava, uskraćena​​ i​​ prava koja je dobio iz nasledstva svog oca.​​ 

 

 • Što se tiče tog navoda, Sud ističe​​ rešenje​​ [Tr. br. 2/89] od 15. marta 1989.​​ godine Osnovnog suda u Vučitrnu,​​ koji je utvrdio da su potomci ostavioca, uključujući i podnosioca zahteva, „izjavili da ne učestvujemo u naslednoj meri koja nam po zakonu pripada​​ i​​ ista nas ne zanima“.

 

 • U smislu napred navedenog, Sud primećuje da se podnosilac zahteva odrekao nasledstva ostavioca izjavom datom 1989. godine, s jedne strane, a s druge strane potražuje imovinu​​ za​​ koju su redovni sudovi u sudskom postupku​​ izvođenjem​​ relevantnih dokaza​​ utvrdili​​ da​​ ju​​ je isti prodao 2001. godine.​​ 

 

 • U tom smislu,​​ Sud se poziva i na član​​ 130.​​ [Odricanje od nasleđa]​​ Zakona br. 2004/26​​ o nasleđivanju na Kosovu,​​ koji propisuje:​​ 

 

30.1.​​ Naslednik se može odreći nasleđa izjavom datom sudu do završetka rasprave o zaostavštini.

 

130.4.​​ Naslednik koji se odrekao nasleđa samo u svoje ime smatra se kao da nikad nije bio naslednik.

 

 • U tom pogledu, Sud primećuje da se podnosilac zahteva odrekao zaostavštine ostavioca kroz izjavu datu 1989. godine.

​​ 

 • U smislu gore navedenih činjenica,​​ bez obzira na to što podnosilac zahteva nije izričito izneo navode koji se odnose na pravično suđenje​​ (zagarantovano članom​​ 31. Ustava),​​ Sud smatra potrebnim da​​ istakne da​​ je podnosiocu zahteva omogućeno sprovođenje postupka na osnovu principa protivrečnosti;​​ da​​ je​​ mogao​​ da predstavi​​ argumente i dokaze tokom različitih faza postupka​​ koje​​ je​​ smatrao​​ relevantnim za svoj slučaj;​​ da su svi argumenti, objektivno gledano,​​ koji su bili​​ relevantni za rešavanje njihovog slučaja, redovno saslušani i razmotreni od strane sudova;​​ da su činjenični i pravni razlozi za osporene odluke detaljno predočeni i da su, prema okolnostima slučaja, postupci, gledano u celosti, bili pravični.​​ Shodno tome,​​ Sud utvrđuje​​ da je podnosilac zahteva uživao proceduralne garancije sadržane u konceptu pravičnog i nepristrasnog suđenja​​ (vidi,​​ mutatis mutandis,​​ između ostalog,​​ slučaj Suda:​​ KI118/17, podnosilac zahteva:​​ Şani Kervan​​ i drugi,​​ rešenje o neprihvatljivosti od​​ 16. februara​​ 2018. godine,​​ stav​​ 35;​​ vidi i slučaj ESLJP-a:​​ Garcia Ruiz​​ protiv Španije,,​​ br. 30544/96,​​ presuda od​​ 21.​​ januara​​ 1999. godine,​​ stav​​ 29).

 

 • Na osnovu gore navedenog, Sud smatra da podnosilac zahteva nije dokazao da su odluke redovnih sudova koje su rezultirale odbijanjem njegove žalbe donete proizvoljno. Shodno tome, Sud zaključuje da je navod podnosioca zahteva o povredi imovinskih prava zagarantovanih članom 46. Ustava očigledno neosnovan na ustavnim osnovama.

 

 • Pored navoda o povredi člana 46. Ustava, podnosilac zahteva navodi i povredu članova 21, 23, 36. i 54. Ustava.

 

 • U ocenjivanju ovih navoda, Sud primećuje da podnosilac zahteva​​ samo​​ pominje članove 21, 23, 36. i 54. Ustava, ali ne razrađuje dalje o tome kako su i zašto ti članovi povređeni. Sud ponavlja da je u više navrata isticao da samo pozivanje i pominjanje članova Ustava i EKLJP-a nije dovoljno da se izgradi utemeljena tvrdnja o povredi Ustava. Kada se tvrdi povreda prava zagarantovanih Ustavom i EKLJP-om, podnosioci zahteva moraju da iznesu obrazložene tvrdnje i ubedljive argumente​​ (vidi, u tom smislu, slučajeve Suda:​​ KI175/20,​​ podnosilac zahteva:​​ Kosovska agencija za privatizaciju,​​ rešenje o neprihvatljivosti od​​ 22.​​ aprila​​ 2021. godine,​​ stav​​ 81;​​ KI166/20,​​ gore citiran, stav​​ 52;​​ KI04/21,​​ podnositeljka zahteva:​​ Nexhmije Makolli,​​ rešenje o neprihvatljivosti od​​ 11.​​ maja​​ 2021. godine,​​ stavovi​​ 38-39).

 

 • Na osnovu tih razloga, Sud utvrđuje da navod podnosioca zahteva o povredi članova 21, 23, 36 i​​ 54.​​ Ustava spada u treću kategoriju (iii), podkategorije (a) “nepotkrepljenih ili neobrazloženih”​​ navoda,​​ stoga, kao takvi,​​ isti se moraju proglasiti​​ očigledno neosnovanim na ustavnim osnovama u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika.​​ 

 

 • Na​​ osnovu napred navedenog, Sud utvrđuje da je zahtev u celini očigledno neosnovan na ustavnim osnovama i proglašava se neprihvatljivim u skladu sa stavom​​ 7​​ člana​​ 113. Ustava i pravilom​​ 39 (2)​​ Poslovnika.

 

IZ TIH RAZLOGA

 

Ustavni sud Republike Kosovo, u skladu sa članom​​ 113.1​​ i​​ 113.7​​ Ustava,​​ članovima​​ 20.​​ i​​ 47. Zakona i pravilima​​ 39 (2)​​ i​​ 59​​ (2)​​ Poslovnika,​​ dana​​ 13. decembra​​ 2022. godine,​​ jednoglasno,

 

ODLUČUJE

 • DA PROGLASI zahtev neprihvatljivim;

 

 • DA DOSTAVI ovo rešenje stranama;

 

 • DA OBJAVI ovo rešenje u Službenom listu, u skladu sa članom 20.4 Zakona;​​ i

 

 • Ovo rešenje stupa na snagu odmah.​​ 

 

 

 

 

 

Sudija izvestilac     Predsednica Ustavnog suda

 

 

 

 

Nexhmi RexhepiGresa Caka Nimani​​ 

1

 

podnosiocu:

Bajram Badivuku

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni