Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne Komore Vrhovnog suda Kosova [AC-I-21-0618], od 6. oktobra 2022. godine

br. predmeta KI30/23

podnosiocu: Telekom Kosova A.D.

Preuzimanje:

KI30/23, Podnosilac  zahteva, Telekom Kosova A.D., Ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne Komore Vrhovnog suda Kosova [AC-I-21-0618], od 6. oktobra 2022. godine  

KI30/23, Rešenje o neprihvatljivosti od 27.marta 2024. godine, objavljeno 2. maja 2024. godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravno lice, očigledno neosnovan

Kosovska poverenička agencija  (KPA) započela je proces privatizacije DP „Universal“ u pri tome objavljajući da je rok za podnošenje potraživanja poverioca  prema DP „Universalu“ 5. februar 2006. godine. Imajući to u vidu podnosilac zahteva je podneo zahtev KPA u kome je je trazio  nadoknadu iznosa od 148.707.45€ u ime neisplaćenih dugova od strane DP „Universala“, za period od avgusta 1999. godine do januara 2004. godine. Navodno dugovi DP „Universal“,  prema navodima podnosioca zahteva  su nastali zbog neplaćenih  poštanskih  usluga.  Organ za likvidaciju KPA je podnosiocu zahteva uputio zahtev, kojim je tražio dopunske i opravdane informacije u vezi sa kašnjenjem u podnošenju poverilačkog zahteva.

Organ za likvidaciju, DP „Universal“ je  donela odluku  [PRN037-0008], kojom je  odbila zahtev podnosioca zahteva za nadoknadu neisplaćenih faktura u traženom iznosu  navodeći da je zahtev  zastareo.

Podnosilac zahteva je podneo  žalbu pri PKVS na odluku [PRN037-0008], koju je prvo Specijalno veće PKVS, a onda i Žalbeno veće PKVS odbili kao neosnovani.

Imajući u vidu takav ishod sudskog postupka, podnosilac  zahteva je podne zahtev sudu navodeći da su Specijalno veće PKVS i Žalbeno veće PKVS njemu povredili prava  zagarantovana članom 24. [Jednakost pred zakonom] i 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa članom 6. stav 1. (Pravo na pravično suđenje) EKLJP.

Sud je tokom analize navoda podnosioca zahteva primenio principe i načela svoje sudske prakse kao i prakse ESLJP, pri čemu je i zaključio da su svi navodi podnosioca zahteva neosnovani shodno  članu 34 stavu 2 Poslovnika.

podnosiocu:

Telekom Kosova A.D.

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni