Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti Presude Opštinskog suda u Prizrenu, C. br. 368/2000 od 8. maja 2003. godine i presude Vrhovnog suda Kosova, Rev. 46/2005 (C. br. 99/07) od 28. decembra 2006 godine kao i odluke Švedskog suda i presude br. 8329/06 i 9095/07 Evropskog suda za ljudska prava.

br. predmeta KI 63/09

podnosiocu: Bajram Santuri

Preuzimanje:

Podnosilac zahteva je podneo zahtev u skladu sa članom 113.7 Ustava, prvo tvrdeći da su Opštinski sud u Prizrenu i Vrhovni sud povredili prava garantovana članovima 31. i 37. kada su odbacili njegov zahtev za nasledstvo imovine protiv njegove tetke i strica. Podnosilac zahteva je tvrdio da je odluka Opštinskog suda bila nepravedna jer je predsednik sudskog veća bio navodno rođak drugih stranaka i da je odluka Vrhovnog suda bila nepravedna jer Sud nije bio svestan svih relevantnih činjenice, U vreme podnošenja zahteva, nekoliko aspekata ovog imovinskog spora su bila još uvek u toku pred Okružnim sudom u Prizrenu. Drugo, podnosilac zahteva je tvrdio da su švedski i evropski sudovi za ljudska prava (ESLJP) bili pristrasni kada su rešili nekoliko pitanja koja se odnose na porodične zakone, Sud je odlučio da je zahtev neprihvatljiv iz tri razloga: (1) pitanje nasleđivanja imovine nije bilo u skladu ratione temporis sa Ustavom i Zakonom, jer uključuje događaje koje su se desili pre usvajanja Ustava, navodeći slučajeve protiv Litvanije i Jasiuniene „Adler Com“ D. o. o. protiv odluke Đakovice; (2) Podnosilac zahteva nije iscrpeo sva pravna sredstva koje pruža zakon o imovinskim pitanjima jer izgleda da je slučaj bio još uvek u toku pred sudom nižeg stepena, navodeći slučajeve Univerzitet AAB-RIINVEST D. o. o. protiv Kosova, i Selmouni protiv Francuske; i (3) pitanja koja se odnose na porodično pravo su neprihvatljiva ratione personae jer se bave pitanjima koja ne spadaju u nadležnost Suda

podnosiocu:

Bajram Santuri

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je recione personae van jurisdikcije Suda

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni