Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti odluke Vlade Kosova (11/279), od 07.11.2007.

br. predmeta KI 152/11

podnosiocu: Bekim Murati

Preuzimanje:

Podnosilac je podneo zahtev na osnovu člana 113.7 Ustava Kosova, navodeći da su njegova ustavna prava prekršena odlukom Vlade Kosova (111/279), od 7. novembra 2007. god., kojom se određuje da je Islamska zajednica Kosova jedina legitimna institucija za organizaciju hodočašća za građane Kosova. Podnosilac zahteva smatra da su mu kao vlasniku jedne turističke licencirane agencije, prekršena prava da vrši ekonomske aktivnosti, koje se predviđaju članom 10 i 109. Ustava Republike Kosovo.
Sud je našao da je zahtev podnosioca neprihvatljiv na osnovu pravila 56.2 Poslovnika o radu, zato što podnosilac zahteva nije podneo neki prima facie dokaz koji ukazuje na kršenja ustavnih prava. Sud je svoju odluku opravdao naglašavajući da je osporena odluka Vlade + doneta 7, novembra 2007. god., što znači pre stupanja na snagu Ustava (15. jun 2008). Shodno tome, Sud ne može da razmatra slučajeve koji se odnose na događaje koji su se desili pre stupanja na snagu Ustava. Tako je Sud zaključio da je zahtev neprihvatljiv jer je ratione temporis neblagovremen sa Ustavom.

podnosiocu:

Bekim Murati

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Zahtev je ratione temporis van jurisdikcije Suda

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Administrative