Gresa Caka-Nimani

Predsednica

Gresa Caka-Nimani je izabrana za predsednicu Ustavnog suda Republike Kosovo 17. maja 2021. godine. Ona je, 30. decembra 2015. godine, imenovana za sudiju Ustavnog suda Republike Kosovo.

Do njenog imenovanja za sudiju Ustavnog suda, Gresa Caka-Nimani je radila kao Viša pravna savetnica i vođa tima u Kancelariji za demokratiju i upravljanje pri Američkoj agenciji za međunarodni razvoj (USAID). Tokom njene službe u USAID-u, između ostalog, ona je bila odgovorna za savetovanje o razvoju strategija USAID-a za podršku razvoja Kosova, kao i za pružanje pravnih saveta i izradu komentara i mišljenja o važećim zakonima i Ustavu Republike Kosova. Tokom ovog perioda, ona je takođe bila odgovorna za upravljanje portfeljom programa vladavine prava, uključujući i oblasti koja se odnose na nezavisnost, profesionalizam, efikasnost i odgovornost pravosuđa; privredno pravo; reforme imovinskog sistema, kao i razvoj i primenu mehanizma za alternativno rešavanje sporova. U izvršavanju svojih dužnosti, ona je pridavala posebnu važnost zaštiti ljudskih prava i politika inkluzivnosti.

Gresa Caka-Nimani je učestvovala u raznim radnim grupama za izradu zakonodavstva u oblasti vladavine prava. U periodu 2006-2008. godine, bila je koordinator i savetnica za podršku Američke vlade radnoj grupi, a zatim Ustavnoj komisiji, odgovornoj za izradu Ustava Republike Kosovo.

Gresa Caka-Nimani je studije prava završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini (2004), dok je magistraturu iz oblasti evropskih integracija i regionalizma završila na Univerzitetu u Gracu, Austrija (2007). Trenutno pohađa doktorske studije iz oblasti ustavnog prava na Univerzitetu u Gracu, fokusirajući se na internacionalizaciju ustavotvorstva.

Predsednica Caka-Nimani takođe ima položen pravosudni ispit i ispit za privatnog izvršitelja (2013). Sertifikovana je za pitanja pravosuđa i upravljanja, uključujući i Saveznog pravosudnog centra Sjedinjenih Američkih Država i programe za strateško liderstvo od strane Američkog Saveznog izvršnog instituta. Ona je članica Međunarodnog udruženja žena sudija i članica Mreže pravosudnih šampiona za rodna pitanja na Zapadnom Balkanu. Sarađivala je sa Međunarodnim institutom za demokratiju i izbornu pomoć (International IDEA), sa sedištem u Hagu i autor je poglavlja “Ustav nezavisnosti Kosova: Jednostrana posvećenost internacionalizovanom ustavotvorstvo” u okviru knjige “Ustavotvorci za ustavotvorstvo”, koju su uredili Tom Ginsburg, Univerzitet u Čikagu i Sumit Bisarya, International IDEA, objavljena od Cambridge University Press u 2022. godine. Predsednica Caka-

Gresa Caka-Nimani odlikovana je nizom odlikovanja i priznanja. Između ostalog, odlikovana je sa pet “Zaslužnih počasnih nagrada” od strane Stejt departmenta za poseban doprinos u oblast vladavine prava i nagradom “Michael K. White Memorial Award” za poseban doprinos u izradi Ustava Republike Kosovo.

Gresa Caka-Nimani je udata i ima dve ćerke.