Gresa Caka Nimani

Sudija

Gresa Caka-Nimani je dekretovana za sudiju Ustavnog suda Republike Kosovo 30. decembra 2015 godine.

Do imenovanja na mesto sudije, Caka-Nimani je radila kao Viša Pravna Savetnica i kasnije kao Rukovodilac Ekipe Kancelarije za Demokratiju i Upravljanje kod Američke Agencije za Međunarodni Razvoj (USAID) na Kosovu.
Tokom njenog rada za USAID, između ostalog, ona je bila odgovorna za savetovanje u pripremanju strategija USAID-a za podršku razvoja Kosova, za pružanje pravnih saveta i izradu komentara i mišljenja o primenjivim zakonima i o Ustavu Republike Kosovo.

Sudija Caka-Nimani je takođe bila odgovorna i za upravljanje portfoliom programa za vladavinu prava, podržanog od strane USAID-a, uključujući i oblast nezavisnosti sudstva, profesionalizma, delotvornosti i odgovornosti sudstva, privrednog prava, reformu sistema vlasništva, kao i razvoj i primenu mehanizma za alternativna rešenja sporova. Tokom obavljanja svojih dužnosti, ona je posebnu pažnju posvetila zaštiti ljudskih prava i sveobuhvatnih politika, naročito u pogledu jačanja pozicije žena i manjinskih prava.

Sudija Caka-Nimani je bila učesnica raznih radnih grupa za izradu zakonodavstva u oblasti vladavine prava. Tokom 2006-2008 godine, ona je bila koordinator i savetnica podrške Američke Vlade na Kosovu u izradi Ustava Republike Kosovo. Sudija Caka-Nimani je takođe radila kao savetnica USAID-a u podršci izrade Zakona o Ustavnom sudu i izradi početnog Poslovnika o Radu Ustavnog suda.

Studije prava, sudija Caka-Nimani je završila u Pravnom Fakultetu Prištinskog Univerziteta (2004), dok je magistraturu iz oblasti evropskih integracija i regionalizma završila na Univerzitetu u Gracu, Austrija (2007). Sudija Caka-Nimani trenutno pohađa doktorske studije iz oblasti ustavnog prava na Univerzitetu u Gracu, u saradnji sa Univerzitetom Primorske, Slovenija. Sudija Caka-Nimani je takođe položila pravosudni ispit, kao i ispit za privatnog izvršitelja (2013).

Sudija Caka-Nimani je učesnica mnogih domačih i međunarodnih konferencija iz oblasti pravosuđa. Završila je brojne obuke u vezi sa pitanjima pravosuđa i upravljanja, uključujući i Federalni Pravosudni Centar Sjedinjenih Američkih Država. Ona je takođe certifikovana u programe strateškog lideršipa od Američkog Federalnog Izvršnog Instituta.

Tokom svojih delatnosti, sudija Caka-Nimani je dobila brojna odlikovanja i priznanja. Između ostalog, ona je dobila pet “Nagrada Zaslužene Časti” od Američkog Stejt Departmenta, za vredan doprinos u oblasti vladavine prava kao i nagradu “Michael K. White Memorial” za poseban doprinos u izradi Ustava Republike Kosovo.

Sudija Caka-Nimani je udata i ima dve čerke.