Gresa Caka Nimani

Gjyqtare

Gresa Caka-Nimani është dekretuar gjyqtare e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, më 30 dhjetor 2015.

Deri në emërimin e saj, gjyqtarja Caka-Nimani ka shërbyer si Këshilltare e Lartë Ligjore dhe, së fundi, Lidere e Ekipit të Zyrës për Demokraci dhe Qeverisje në Agjencinë Amerikane për Zhvillimin Ndërkombëtar (USAID) në Kosovë.

Gjatë shërbimit të saj në USAID, ndër të tjera, ajo ka qenë përgjegjëse për të këshilluar në hartimin e strategjive të USAID-it për mbështetje të zhvillimit të Kosovës dhe për dhënien e këshillave ligjore dhe për hartimin e komentarëve dhe të opinioneve rreth ligjeve të aplikueshme dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

Gjyqtarja Caka-Nimani ka qenë gjithashtu përgjegjëse për menaxhimin e portfolios së programeve të sundimit të ligjit të mbështetur nga USAID-i, përfshirë fushën e pavarësisë së gjyqësorit, profesionalizmin, efikasitetin dhe llogaridhënien e gjyqësorit; të drejtën komerciale; reformimin e sistemit pronësor, si dhe zhvillimin e zbatimin e mekanizmave për zgjidhjen alternative të kontesteve. Në ushtrimin e detyrave, ajo i ka kushtuar rëndësi të veçantë mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe politikave të gjithëpërfshirjes, posaçërisht sa i përket çështjeve gjinore dhe komuniteteve pakicë.

Gjyqtarja Caka-Nimani ka qenë edhe pjesëmarrëse në grupe të ndryshme punuese për hartimin e legjislacionit në fushën e sundimit të ligjit. Gjatë viteve 2006-2008, ajo ka qenë koordinatore dhe këshilltare e mbështetjes së Qeverisë Amerikane në Kosovë për Grupin Punues, dhe më pas, Komisionin Kushtetues, përgegjës për hartimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Gjyqtarja Caka-Nimani gjithashtu ka shërbyer si këshilltare e USAID-it në mbështetje të hartimit të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe të hartimit fillestar të rregullave të punës së Gjykatës Kushtetuese.

Studimet për drejtësi, gjyqtarja Caka-Nimani i ka kryer në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës (2004), ndërsa magjistraturën në fushën e integrimeve evropiane dhe regjionalizmit e ka përfunduar në Universitetin e Grazit, Austri (2007). Gjyqtarja Caka-Nimani aktualisht vijon studimet për doktoratë në fushën e së drejtës kushtetuese në Universitetin e Grazit, në bashkëpunim me Universitetin e Primorskës, Slloveni.

Gjyqtarja Caka-Nimani është gjithashtu bartëse e provimit të jurisprudencës dhe atij për përmbarues privat (2013). Gjyqtarja Caka-Nimani është pjesëmarrëse e shumë konferencave vendore dhe ndërkombëtare në fushën e drejtësisë. Ajo është e certifikuar në një numër trajnimesh në çështjet e drejtësisë dhe të qeverisjes, duke përfshirë Qendrën Federale Gjyqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo gjithashtu është e trajnuar dhe e certifikuar në programet për lidership strategjik nga Instituti Federal Ekzekutiv Amerikan.

Gjatë veprimtarisë së saj, gjyqtarja Caka-Nimani është dekoruar me një numër dekoratash dhe mirënjohjesh. Ndër të tjera, ajo është vlerësuar me pesë “Çmime të Merituara Nderi” nga Departamenti Amerikan i Shtetit, për kontribut të vlefshëm në fushën e sundimit të ligjit dhe, po ashtu, me çmimin “Michael K. White Memorial Award”, për kontribut të veçantë në hartimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

Gjyqtarja Caka-Nimani është e martuar dhe ka dy vajza.