Rešenje

Ocena ustavnosti presude PML. br. 213/2017 Vrhovnog suda Kosova od 29. avgusta 2017. godine

br. predmeta KI116/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI116/17, podnosilac zahteva Ahmet Ajeti, ocena ustavnosti presude Pml. br. 213/2017 Vrhovnog suda Kosova od 29. avgusta 2017. godine

KI116/17, rešenje o neprihvatljivosti od 1 Marta 2018. godine, objavljeno 23. aprila 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, krivični postupak, izručenje, zahtev očigledno neosnovan

Podnosilac je podneo zahtev Sudu, kojim je tražio ocenu ustavnosti presude Pml. br. 213/2017 Vrhovnog suda Kosova. Podnosilac zahteva je tvrdio da su mu osporenom presudom povređena prava garantovana Ustavom Republike Kosovo, odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i relevantnim odredbama Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Podnosilac zahteva je posebno tvrdio da u slučaju njegovog izručenja Republici Albaniji ne postoji dovoljna i verodostojna garancija da će mu biti dozvoljeno ili omogućeno ponovno suđenje.

Sud je primetio da je postupak izručenja podnosioca zahteva sproveden na osnovu Bilateralnog sporazuma o izručenju između Republike Kosovo i Republike Albanije i Zakona o međunarodnoj pravnoj saradnji u krivičnim pitanjima. S tim u vezi, Sud je primetio da je Osnovni sud u Prištini, u svom rešenju, po prijemu dopisa Ministarstva pravde Republike Albanije, kojim se pružaju garancije da će se podnosiocu zahteva poštovati pravo na ponovno suđenje „vraćanjem roka za žalbu ili preispitivanje odluke“, utvrdio da su ispunjeni svi zakonski uslovi za dozvoljavanje izručenja podnosioca zahteva Republici Albaniji. Ovaj zaključak Osnovnog suda u Prištini su potvrdili Apelacioni sud i Vrhovni sud.

Sud je, na osnovu obrazloženja odluka redovnih sudova, utvrdio da podnosilac zahteva nije dokazao i nije potkrepio svoje tvrdnje o tome kako su postupci okončani u redovnim sudovima bili nepravični ili proizvoljni ili da su prava i osnovne slobode zaštićena Ustavom povređena kao rezultat odluka ovih sudova. U zaključku, Sud je proglasio zahtev podnosioca očigledno neosnovanim na ustavnim osnovama, a samim tim, neprihvatljivim.

podnosiocu:

Ahmet Ajeti

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje